ПЕРСПЕКТИВНЫЕ, ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ПОРОДЫ ОВЕЦ, АДАПТИРОВАННЫХ И РАЗВОДИМЫХ В ЖАРКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА

Müəllif: Эйюб Баширов, Н.А.Дамиров, Н.А.Наджафов

В павильоне «Овцеводство» большой интерес у специалистов вызвали овцы Азербайджанской ССР. Овцы карадолахского отродья Карабахской породы, представленные колхозом имени Жданова Имишлинсюого района, отмечены наградами ВНДХ СССР. Новый тип карадояахских овец выведен заведующим лабораторией грубошерстного овцеводства Азербайджанскою НИИ животноводства, кандидатом сельскохозяйствен­ных наук М.А.Дамировым. Мы попросили его рассказать об этой породе.
10-11-2019, 23:48 Məqalənin davamı
AZƏRBAYCAN VƏ DÜNYA AQRAR ELMİNİN İNKİŞAF TARİXİNDƏ AKADEMİK EYYUB BƏŞİROV YARADICILIĞININ ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ

Müəllif: Əfqan MƏMMƏDOV

Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi, məhsul istehsalının artın İması, əhalinin eko­loji təmiz, bioloji qiymətli ərzaqla, sənayenin isə xammalla təmin olunması həlli vacib bir problem kimi bütün dövrlərdə, bütün cəmiyyətlərdə öz ciddiliyi, kəskinliyi ilə xüsusi diqqət çəkib. Çünki bir fərd olaraq insanın yaşayışı, gündəlik həyatı, məişəti, sağlamlığı aqrar saitə İlə sıx bağlıdır. Deməli, aqrar sahəni inkişaf etdirmədən cəmiyyətin normal həyatından, onun varlığından söz açmaq mümkün deyil.
Çoxdan bəlli olan bu aksioma insanı haqqında bəhs etdiyimiz problemin həllinə yönəlmiş axtarışlara, elmi tədqiqatlara, elmi araşdırmalara məcbur etmiş, nəticədə aqrar elmin inkişafının nüvəsinə, təkanverici qüvvəsinə çevrilmişdir.
10-11-2019, 23:40 Məqalənin davamı
ОН СОЗДАЛ НОВУЮ ШКОЛУ

Müəllif: Эйюб Баширов

Профессор Агахан Алескер оглу Агабейли был од­ним из видных представителей азербайджанской нау­ки, школы животноводства в XX веке. Начиная с конца двадцатых годов прошлого столетия ему принадлежат исключительные заслуги в формировании научной школы животноводства в Азербайджане, определить направления ее развития. Этому человеку удалось соз­дать свою научную школу.
Член-корреспондент Всесоюзной академии сель­скохозяйственных наук, профессор Агахан Агабейли - основоположник научного направления буйвол овод- ства в Азербайджане. Своим творчеством он укрепил научно-теоретические, практические основы животно­водства, особенно буйволоводства, заложив новый научный фундамент отрасли.
10-11-2019, 23:09 Məqalənin davamı
O YENİ MƏKTƏB YARATDI

Müəllif: Eyyub Bəşirov

XX əsr Azərbaycan elminin, heyvandarlıq elmi mək­təbinin görkəmli nümayəndələrindən biri də professor Ağaxan Ələsgər oğlu Ağabəylidir. O, Ötən əsrin iyirminci illərinin sonlarından başlayaraq Azərbaycanda heyvandar­lıq elmi fikrinin formalaşmasında, inkişaf etdirilməsində, bu sahənin yeni İstiqamətlərinin m üəy у ən ləşd iri im əs ində müstəsna xidmətlər göstərmiş, özünün elmi məktəbini ya­ratmışdır.
Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyası­nın müxbir üzvü, professor Ağaxan Ağabəy U Azərbaycan camışçrlıq elmi məktəbinin banisidir. O, öz yaradıcılığı iiə heyvandarlığın, xüsusən də camışçilığın, elmi-nəzəri, təcrübi əsaslarını möhkəmləndirmiş, yeni elmi təməllərini qoymuşdur.
10-11-2019, 23:01 Məqalənin davamı
STEHSAL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ İNNOVATİV ÜSULLARI

Müəllif: G.İ. İsmayılzadə
Açar sözlər: istehsal müəssisələri, korporativ informasiya sistemləri, idarəetmə sistemi, MRP, MRP П, ERP.APS sistemlər.

Müasir dövrdə müəssisələrin səmərəli*, sabit fəaliyyət göstərməsində onun İnforma­siya sistemləri (İS) mühüm rol oynayır. Çünki İS müəssisənin işi haqqında məlumatlar­dan və hesabatlardan operativ qaydada faydalı informasiya hasil edərək bunları idarəet­mə orqanına göndərməklə müəssisəyə əhəmiyyətli dərəcədə gəlir gətirə bilər, idarəetmə əməyinin yungüüəşməsi, məqsədidiyi, çevikliyi və effektivliyi informasiya sistemləri tətbiq olunması sayəsində formalaşmışdır ki, bu da artıq vaxt itkisinin qarşısının alın­masına səbəb olmuşdur. Bundan əlavə IS-in tətbiq olunması idarəediciyə operativ qərar qəbul etməyə imkan verməsi ilə yanaşı, həmçinin iş otağım tərk etmədən hər şeyə nəzarət etməyə də şərait yaradır. Məsələn, böyük bir sahəsi olan istehsal müəssisəsinin ayrı-ayrı sexlərini gəzmək əvəzinə, kompüter texnikası və telekommunukasiya sistemləri vasİtə- sİylə bu funksiyanı yerinə yetirə bilər.
10-11-2019, 22:53 Məqalənin davamı
ŞUMERLƏRİN AZƏRBAYCAN-TÜRK MƏKANINDA İZLƏRİ VƏ SÖZLƏRİ

Müəllif: Əli Əliyev, Dilarə Masayeva

Xalqımızın əcdadlarının milli mənəvi dəyərlərinin, dünya mədəniyyətinin beşiyi sa­yılan, şumer mədəniyyətinə söykənməsi məsələsinin aşkarlanması bu mövzunun aktual­lığının əsasını təşkil edir.
Tarixi mənbələrdən bəllidir ki, İndiki Ərəbistan yarımadası və Afrika sərhədlərinədək olan ərazilər qədim türk torpaqları olmuşdur. Həmin ərazilərdə e.ə. IV-I1 minilliklərdə şumerlər yaşamışlar. Şumerlər tkiçayarasınm (Dəclə və Fərat çayları) sakinləridirlər.
“Qədim Şumeristan Azərbaycana bilavasitə bitişik olub. Türk ellərinin heç biri şu­merlərlə belə coğrafi yaxınlığa malik olmayıb. Odur ki, şumer dilinin sözləri müasir türk dillərinin hamısından daha çox Azərbaycan dili ilə səsləşir,” (1,12.)
10-11-2019, 22:48 Məqalənin davamı
QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AZƏRBAYCANDA İNSAN AMİLİ PROBLEMİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

Müəllif: Fəridə Mikayılova

Müasir dünyada gedən qloballaşma prosesində insan amilinin öyrənilməsi həm tə­biət, həm də humanitar elmlər Üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Cəmiyyətimizdə baş verən ıqtisadıi inkişaf, İstehsalatda yeni texnologiyaların tətbiqi, təhsil, səhiyyə sosial təminat sisteminin durmadan təkmilləşdirilməsi zərurəti insana aid problemlərin köklü şəkildə İşlənib hazırlanmasım tələb edir.
Dünyəvi dövlət quruculuğunu həyata keçirən Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nü­fuzu getdikcə artır və geostrateji əhəmiyyəti yüksəlir. Dünyada gedən qloballaşma prose­sində respublikamız yaxından iştirak edir.
10-11-2019, 22:40 Məqalənin davamı
---
VƏTƏNDƏN UZAQLARDA AZƏRBAYCAN OĞLUYAM

Müəllif: Nizami Rəhmanlı

Mən bıı yazımı əvvəl-axır qələmə alacağımı çoxdan bilir­dim. Çünki peşə həvəsi, qəlbimdə bu İnsana qarşı qərar tutan hüdudsuz rəğbət və maraq, 15-16 il bundan öncə tanıdığım, ilk görüşümüzdəcə söz-söhbətimizin tutduğu, sıx ünsiyyət tapdı­ğımız Oqtay Ramazan oğlu Hüseynov barədə təəssüratlarım, düşüncələrim, ürəyimə, yaddaşıma hopan duyğular aramsız körükləndırir, narm-narm alovlandırırdı.
Oqtay müəllimin dəfələrlə Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada Azərbaycan diasporu ilə bağlı demək olar ki, bütün ictimai-siyasi, mədəni-kütləvi tədbirlərdə iştirakını görmüşəm, müxtəlif mövzularda, istiqamətlərdə çıxışlarını dinləmişəm, bir çox həmvətənlərimizin buötkədə tale yüklü problemlərinin çölənməsində, həllində yorulmaz fəaliyyətinin, savab əməlləri­nin, fədakarlıqlarının şahidi olmuşam.
10-11-2019, 22:32 Məqalənin davamı
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Müəllif: Вюсал Исмаилов
Ключевые слова: коллективный договор, профсоюзы, реформы, предприятие.

Для всестороннего изучения института коллективного договора, прежде всего, требуется изучить, как происходило его становление и историческое развитие.
Экономический кризис 1900—1903 гг. усилил материальную необеспеченность рабочих. Вместе с тем в то время работодатель обладал полной свободой в выборе работников ввиду обильного предложения рабочей силы, а работник не располагал такой свободой (б,стр.13). В XIX в, создание и деятельность рабочей коалиции яв­лялись преступлением. Тем не менее в коалициях рабочие видели фактор, который мог оказать решающее влияние на регулирование условий наемного труда: обра­зование профсоюзов и свобода стачек, означавшая прекращение работы по согла­шению между рабочими. Профсоюз являлся основной организационной формой рабочей коалиции, созданной для экономической борьбы с предпринимателями, и «только выполнение этой задачи или, по крайней мере, стремление к выполнению ее делает ту или иную организацию профессиональным союзом».
10-11-2019, 22:24 Məqalənin davamı
SOSİOLOJİ MƏLUMATLARIN R PROQRAMLAŞDIRMA DİLİNDƏ STATİSTİK ANALİZİ

Müəllif: Asya Əsgərova
Açar sözlər: R proqramlaşdırma dili, sosioloji məlum atl arin statistik analizi

Müasir dövrdə sosioloji məlumatların statistik analizində bir sıra müxtəlif proqram paketləri istifadə edilir. Son illərdə xüsusilə diqqət çəkən R proqramlaşdırma dili yaran­dığı 1997-ci itdənfi] bəri mütəxəssislər və tədqiqatçılar tərəfindən maraqla qarşılanan, araşdırılan, itıkişaf etdirilən və pulsuz olaraq yayımlan R proqramlaşdırma dili, bu gün bir çox dünya ölkələrində iqtisadiyyatda, bank işində, maliyyə riyaziyyatında, sığorta nəzəriyyəsində, xüsusən də sosial statistikada geniş istifadə olunur.
10-11-2019, 22:17 Məqalənin davamı
Öncəki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com