HEYKƏLTƏRAŞ AKİF ƏSGƏROV YARADICILIĞINDA QADIN OBRAZLARI

Müəllif: Aytac Afar qızı Abbaszadə

Açar sözlər: qadın, obraz, təsvir, dinamika, heykəltəraş, zərif , güclü
Key words: female, image, portrayal, dynamics, sculpture, elegant, powerful
Ключевые слова: женский, образ, изображение, динамика, скульптур, элегантный, мощный

Azərbaycan xalq rəssamı Akif İzzətulla oğlu Əsgərov 1940-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.  O orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakıya gəlir və 1958-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbinə daxil olur. Burada müəllimi SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının tamhüquqlu üzvü Sabsay Pinxos Vladimiroviç olmuşdur və bu onun sonrakı fəaliyyətinə müsbət təsir göstərmişdir. 1963-cü ildə buranı bitirən Akif Əsgərov İ.Repin adına Sankt-Peterburq Boyakarlıq, Heykəltəraşlıq, Memarlıq Akademiyasında M.K.Anikuşinin emalatxanasında təhsil almışdır.
27-11-2019, 14:52 Məqalənin davamı
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ И РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Müəllif: Егана Исраил гызы Мамедова

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, речевое развитие, методы формирования коммуникативной компетенции
Açar sözlər: kommunikativ bacarıq, nitqin inkişafı, kommunikativ kompetensiyanın formalaşdırılması üsulları
Key words:communicative competence, speech development, methods of forming communicative competence

Развитие речевой деятельности студентов-иностранцев в  учебных заведениях направленo на формирование у студентов следующих видов компетенций: лингвистическая компетенция – умение проводить лингвистический анализ языковых умений; языковая компетенция – соблюдение языковых норм, овладение практическими навыками русского языка; коммуникативная компетенция – умение обрабатывать услышанную информацию и создавать свою на ее основе, владение разными видами речевой деятельности (письмо, чтение), умение воспринимать чужую речь в устной, и в письменной форме.
27-11-2019, 14:47 Məqalənin davamı
К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Müəllif: Эллада Муса гызы Кулиева

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогическое образование, педагогическая деятельность, учебно-воспитательный процесс
Açar sözlər: peşəkar səriştə, pedaqoji təhsil, pedaqoji fəaliyyət, tədris-tərbiyə prosesi
Key words: professional competence, pedagogical education, pedagogical activity, educational and upbringing process

Современные социокультурные условия предусматривают совершенст­вования системы педагогического образования, обеспечения школы кадрами, обладающими профессионально значимыми качествами, знаниями, умения­ми, практическим опытом, позволяющим им успешно решать учебно-воспи­тательные задачи в профессиональной области. В условиях модерни­зации образования профессиональная компетентность педагога приобретает осо­бую значимость. Профессиональная компетентность – это способность педа­гога решать профессиональные проблемы и задачи, возникшие в педаго­гической деятельности, она отражает как профессиональные особенности деятельности педагога, так и оказывает существенное воздействие на качество образования в соответствии с запросами общества и государства.
27-11-2019, 14:42 Məqalənin davamı
GÖRMƏ QÜSURLU UŞAQLAR VƏ ONLARIN TƏSNİFATI

Müəllif: Günel Ədalət qızı Allahverdiyeva

Açar sözlər: Görmə qüsuru, kor və zəif görən uşaqlar, tam və praktik korluq, psixi inkişaf, emosional- iradi sfera,  internat məktəbi, Brayl əlifbası.
Key words: Visually impaired, blind and visually impaired children, complete and practical blindness, mental development, the emotional sphere boarding school, Brayl alphabet.
Ключевые слова:  Дефект зрения, слепые и слабовидящие дети, полная и практическая слепота, умственное развитие, эмоциональная сфера, школа-интернат,  алфавит Брайла.

Müasir dövrün ən aktual problemlərindən biri də sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların cəmiyyətə adaptasiyası və inteqrasiyasıdır. Bu problemin ayrıseçkiliyə yol vermədən və imkanların bərabərliyi əsasında həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında, Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil qanununda və digər dövlət sənədlərində öz əksini tapmışdır. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların hüquqi müdafiəsi və cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı bir sıra addımlar atılmışdır.
27-11-2019, 14:37 Məqalənin davamı
MƏKTƏBƏQƏDƏR UŞAQLARDA NİTQ İNKİŞAFI PEDAQOJİ PROBLEM KİMİ

Müəllif: Bahar Əşrəf qızı Kərimova, İradə Xəlil qızı Zamanova 

Açar sözlər: pedaqogika, ana dili,  nitq inkişafı, bədii əsər
Key words: pedagogy, native language, speech development, work of fiction
Ключевые слова:  педагогика, родной язык, развитие речи, художественное произведение

Əvvəlki qeydlərdən göründüyü kimi, K.Uşinski uşağa verilən bilikləri real həyatla bağlamış və real həyatla paralel şəkildə aparılmayan təmrinləri birtərəfli hesab etmişdir. Bilavasitə özümüz müşahidə etməklə qavramış olduğumuz obrazlar hafizəmizdə xüsusən möhkəm qalır və biz də belə bir dərin iz buraxan şəkli mücərrəd ideyalarla bağlamaqla onların tez yaddan çıxmasının qabağını alırıq. Buna görə də K.Uşinski ana dili təlimi zamanı əyaniliyi ən zəruri şərt hesab etmiş və dil təlimini əyaniliklə sıx əlaqədə götürmüşdür. İlk təlim zamanı şəklin çox əhəmiyyətli bir vasitə olduğunu söyləyən, uşağın nitqinin və təfəkkürünün inkişafında şəkildən istifadə edilməsinin qızğın tərəfdarlarından biri olan Uşinski yazırdı: «Uşağın təbiəti aydın bir surətdə əyanilik tələb edir. 
27-11-2019, 14:34 Məqalənin davamı
QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN EFFEKTİV TƏNZİMLƏNMƏSİ DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNİN PRİORİTET İSTİQAMƏTİ KİMİ

Müəllif: Rakim Zülal oğlu Haqverdiyev

Açar sözlər: qeyri-neft sektoru, iqtisadiyyat, maliyyə, diversifikasiya, siyasət
Keywords: non-oil sector, economy, finance, diversification, policy
Ключевые слова: ненефтяной сектор, экономика, финансы, диверсификация, политика

Ölkəmizdə sahibkarlığın, xüsusilə kiçik sahibkarlığın inkişafına və əhalinin məşğulluq vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına maliyyə yardımı göstərmək məqsədilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu yaradılmışdır və bu fond vasitəsilə çoxsaylı bizneslər üçün müxtəlif kreditlər ayrılmaqla onların inkişafına yardım edilmişdir. "Azərbaycan
Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitinin istifadəsi qaydaları "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 13 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təkmilləşdirilmişdir . "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitinin istifadəsi qaydaları" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 13 oktyabr tarixli, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiq etdiyi "Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri", kiçik kreditlərin həddi 50 min manata (müddəti 3 ilədək), orta ölçülü kredit limitinə isə 500 minə qədər manata (5 il), 10 milyon manata qədər (10 il) qədər müəyyən edilmişdir. Kreditlər üzrə güzəşt müddəti kreditin qüvvədə olma müddətinin ilk ½ dövrünü əhatə edir.
27-11-2019, 14:28 Məqalənin davamı
MİLLİ İQTİSADİYYAT PERSPEKTİVİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ BİZNES MÜHİTİ İNKİŞAFININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Müəllif: Sultan Qurban oğlu Niftəliyev

Açar sözlər: KOS, iqtisadiyyat, biznes,investisiya, ASC
Keywords: Small to medium business, Economy, Business, İnvestment, Open Joint Stock Company
Ключевые слова: Экономика, Бизнес, Инвестиции, Малый и средний бизнес, Открытое Акционерное Общество

Hər bir ölkənin biznes və investisiya mühitinin vəziyyəti həmin ölkənin xarici investisiyalar cəlb etmək və kiçik və orta müəssisələri inkişaf etdirmək qabiliyyətini müəyyən edən başlıca amildir. Transmilli müəssisələr sağlam biznes mühitinə malik, yəni xərclərin, gecikmələrin və riskin minimum səviyyədə olduğu ölkələrə investisiya yatırmağı üstün tuturlar. Bundan əlavə, kiçik və orta müəssisələrin inkişaf etmək şansı müxtəlif vergi və tənzimləmələrlə yüklənməmiş bir mühitdə daha yüksəkdir. Dünya Bankının veb-səhifəsində bu məsələ bu cür ifadə olunur: “Səmərəli investisiya mühiti hər bir ölkənin öz iqtisadi inkişafına təkan vermək strategiyasının zəruri dayağıdır. Öz növbəsində, bu strategiya əməyin daha məhsuldar olması və kasıb insanların daha yüksək gəlir əldə etməsi üçün imkanlar yaradır”. Azərbaycanda da son dövrlərdə, xüsusən də 2014-cü ildən sonra “Post-neft dövrünün başlanğıcında” sahibkarlıq mühitinin inkişafı üçün bəzi mexanizmlər düşünülmüşdür. Bu baxımdan, bəzi KOS-ların yaradılması, müəssisələrin qeydiyyatı və vergilərin idarəedilməsində bəzi irəliləyişlər müşahidə olundu. Fərdi sahibkarlığın sayının artmasına baxmayaraq, KOS-ların ölkə iqtisadiyyatında rolu hələ də məhduddur, KOS-ların ümumi iqtisadiyyata əlavə etdiyi dəyər müzakirə məsələsidir. 
27-11-2019, 14:17 Məqalənin davamı
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ

Müəllif: Меджид Мамед оглу Мамедов

Ключевые слова: социальные нормы, общество, взаимосвязи, функции
Açar sözlər: sosial normalar, cəmiyyət, qarşılıqlı münasibətlər, funksiyalar
Key words: social norms, society,interconnections, functions,

Люди устанавливают социальные нормы для разных целей. Осо­бое значение  система норм имеет для регулирова­ния различных процессов. Это конечно не означает,   что вся сис­тема регуляции подчинена нормам. В реальной действительности люди встречаются и с ненормативной регуляцией явлений в мире (1; 3; 5; 7).  
Однако это не означа­ет,  что такого рода регуляцию нельзя описать с точки зрения норм и тем самым открыть возможность контроля за ее протека­нием.
27-11-2019, 13:57 Məqalənin davamı
İRƏVAN XANLIĞINA DAİR İLKİN MƏNBƏLƏRİN SAHƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİNİN İNFORMASİYA TƏMİNATINDA YERİ

Müəllif: Solmaz Azay qızı Sadıqova

Açar sözlər: İrəvan xanlığı, ilkin informasiya mənbələri, tələbatçılar, informasiya təminatı, sahə mütəxəssisləri
Key words: Iravan khanate, primary sources of information, consumers, information provision, field specialists
Ключевые словаИреванское ханство, первоисточники информации, потребители, информационное обеспечения, специалисты отрасли

Müasir cəmiyyətdə maddi, xammal, enerji, əmək və maliyyə resursları ilə yanaşı, informasiya resursları da mövcuddur. İnformasiya resurslarından başqa, istənilən resurs işləndikcə yox olur. Məsələn, yanacaq yanıb qurtarır, maliyyə vəsaiti xərclənir və s. İnformasiya resursu isə “bitib tükənmir”, ondan çoxlu sayda istifadə etmək mümkündür (1). Belə informasiya resurslarından biri də İrəvan xanlığına həsr olunmuş  ilkin informasiya mənbələridir. Ümumiyyətlə,   informasiya resurslarının   iki  növü var. İlkin informasiya resursları və ikinci dərəcəli  informasiya resursları. İnformasiya resurslarına dair bu sətirlərin müəllifinin  bir sıra elmi əsərləri çap olunmuşdur. Onlardan bəzilərini qeyd etmək olar (1; 2; 3).
27-11-2019, 13:47 Məqalənin davamı
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN XARİCİ SİYASƏTİNDƏ ERMƏNİSTAN MƏSƏLƏSİ

Müəllif: Rəşad Fikrət oğlu Seyidov

Açar sözlər: Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə, İrəvan, Andronik, ərazi, terrorçuluq
Key wordsAzerbaijan, Armenia, Turkey, Yerevan, Andronicus, area, terrorism
Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Andranik, bölge, terörizm

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı gündən qonşu ölkələrlə dinc münasibətlərin qurulması istiqamətində fəaliyyətə başlamışdı. Digər qonşu ölkələrdən fərqli olaraq Ermənistan ilə münasibətlər ermənilərin təcavüzkarlıq siyasətinin nəticəsi olaraq getdikcə gərginləşirdi. Türkiyənin I Dünya Müharibəsindəki məğlubiyyəti ermənilərin yenidən Azərbaycan və Türkiyə ərazisində fəallaşmasına səbəb oldu. “Dənizdən dənizə Böyük Ermənistan” yaratmaq ideyalarını daha açıq şəkildə ortalığa qoyaraq mübarizəni genişləndirdilər. Y.V.Çəməzəmənli bu haqda yazırdı: “böyük Ermənistan xəritəsini gördüm. 3 dənizin ortasında təşəkkül edəcəkmiş. Ağ, Qara və Xəzər dənizlərinin ortasında. Xəritəyə Salyan, Lənkəran, Gəncə və başqa şəhərlər də daxil edilmişdi” [5, 37]. Cümhuriyyət qurulmamış ermənilərin törətdikləri qırğınlar Cümhuriyyət qurulduqdan sonra da davam etdirilirdi. Ermənilər Qarabağın dağlıq hissələrinə, Zəngəzur və Naxçıvana iddia edirdilər.
27-11-2019, 13:04 Məqalənin davamı
Öncəki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48 Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com