QLOBALLAŞMA DÖVRÜNDƏ İSLAM MƏDƏNİYYƏTİ

DOI: 10.36719/AEM/2007-2019/47/4-6
Müəllif: Şəlalə  Sabir qızı Salmanova

Açar sözlər: İslam, cəmiyyət, qloballaşma, mədəniyyət, müasirlik
Key words: Muslim, society, globalization, culture, modern
Ключевые слова: Ислам, общество, глобализация, культура, современность

İctimai həyatın bütün sahələrini də əhatə edən, durmadan genişlənən və dərinləşən qloballaşma prosesi müasir dövrü səciyyənləndirən başlıca meyldir. Qloballaşma prosesi bir tərəfdən, dünyanın qlobal vəhdətinin dərkini, planetar şüurun yaranması və formalaşmasını, digər tərəfdən milli və dini özünüdərki, milli-mədəni identikliyin qorunub saxlanması zərurətini doğurur.
Müasir sosiomədəni dünyanın inkişafı qloballaşma prosesinin, onun strategiyasının düzgün müəyyənləşdirilməsindən və istiqamətləndirilməsindən asılıdır. Bu yöndə həyata keçirilən elmi-nəzəri və siyasi fəaliyyətlərdən, axtarışlardan asılı olaraq müasir dünya ya demokratik cəmiyyətlərin, milli dövlətlərin, fərqli mədəniyyətlərin birliyi, harmonik vəhdəti formasında, ya da iqtisadi neokapitalizmi və siyasi neoimperializmi dirçəldə bilən qeyri-bərabər inkişaf istiqamətində hərəkət edə bilər. Birinci halda bəşəriyyətin tərəqqisi, ikinci halda tənəzzülü qaçınmazdır.
1-11-2019, 08:25 Məqalənin davamı
İSLAM MƏDƏNİYYƏTİNİN ƏSASINI TƏŞKİL EDƏN VACİB AMİLLƏR

Müəllif: Salmanova Şəlalə Sabir qızı
Açar sözlər: İslam, cəmiyyət, mədəniyyət
Key words: Muslim, society, culture
Ключевые слова: Ислам, общество, культура
 

İslam dini orta əsrlər müsəlman xalqlarının həyatında böyük rol oynamışdır. Lakin başlanğıcda teokratik dövlət kimi müsəlman ərəb icmasından doğan nəhəng İslam imperiyasına daxil olan xalqların, ilk növbədə irandilli və türkdilli xalqların dillərinin inkişafı X-XI əsrlərdə ərəb mədəniyyətini müəyyən gədər zəiflətdi. Xilafətin VIII əsrdə başlanmış, X əsrdə başa çatmış siyasi süqutu mədəni parçalanmaya səbəb oldu. Bu proses vahid müsəlman təriqətçiliyindən yaranmış sosial münaqişələrin təsiri altında gücləndi. İslamagədər mövcud olmuş yerli mədəni ənənələr getdikcə özünü göstərməyə başladı, nəticədə yerli-milli mədəniyyətlər formalaşdı. Bununla belə, orta əsrlər tarixinin müəyyən mərhələsində vahid islam dövlətinin tərkibində olmuş, xalqlar üçün müsəlman mədəniyyəti ümumi fenomen olmuşdur. İslama cəlb olunmuş yaxud onu gəbul etmiş xalqların ictimai həyatında, milli ənənələrində və tarixi talelərində mühüm fərqlərin olmasına baxmayaraq onların mürəkkəb və uzun müddət davam etmiş qarşılıqlı təsirində və mədəniyyətlərinin sintezi sayəsində onların hamısı ücün ümumi və vahid müsəlman mədəniyyəti yaradılmış və bu mədəniyyət bir çox əsrlərdə onların dünyagörüşlərini,ənənələrini, təsərrüfat formalarını, mənəvi norma və ideallarını, fəlsəfəsini, psixologiyasını, ədəbiyyatını və incəsənətini, insanların davranış modelini müəyyən etmişdir. O da bəllidir ki, ümummüsəlman mədəniyyətinin qəbul edilməsi bu mədəni sferaya daxil olmuş xalqların psixologiyasında, incəsənətində və məişətində özünü göstərən mədəni özünəməxsusluqdan məhrum etmədi.

30-10-2019, 21:08 Məqalənin davamı
CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN İCTİMAİ-SİYASİ GÖRÜŞLƏRİ

Müəllif: Əhmədli Rəfail Ayvaz oglu
Açar sözlər: respublika, vətəndaşlar, hüquq, azad qadın, demokratik quruluş
Key words: republic, citizens, law, freedom of women, democratic structure
Ключевые слова: республика, граждане, право, свобода женщин, демократическая структура
 

XX əsrin ikinci onilliyində Quzey Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin və Güney Azərbaycan «Azadistan» dövlətinin yaradılması XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində hər iki Azərbaycanda mövcud olmuş ictimai-siyasi, ədəbi, fəlsəfi fikrin məntiqi nəticəsi idi. Beşiyi başındaHəsən bəy Zərdabinin, Əlibəy Hüseynzadənin, Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Əhməd bəy Ağaoğlunun, Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Üzeyir bəy Hacıbəyovun, Cəlil Məmmədquluzadənin, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin və başqa onlarla Azərbaycan ziyalısının durduğu milli-demokratik hərəkat sonda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini və «Azadistan» dövlətini doğurdu. Onlar öz ictimai-siyasi, ədəbi və maarifçilik fəaliyyətləri ilə xalqımızın milli şüurunun oyanıb inkişaf etməsinə mühüm təsir göstərmişdir. Öz ideya siyasi qaynaqlarını xarici dövlətlərdən alan solçu sosialistləri və bolşevikləri çıxmaq şərtilə Azərbaycan demokratlarının əksəriyyəti müstəqillik tərəfdarı olmuşdur. Onlar Cumhuriyyət quruluşunun mahiyyətini şərh etmiş, xalqda Cumhuriyyət quruluşu haqqında ümumi təsəvvür yaratmağa çalışmışlar.

28-10-2019, 14:33 Məqalənin davamı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com