AZƏRBAYCANIN EKSTREMAL İQLİM ŞƏRAİTİNDƏ CAMIŞLARIN SAĞLAMLIĞINA, TƏNASÜL FƏALİYYƏTİNƏ CİNSİ VƏ MƏHSULDARLIQ KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏR

Müəllif: Eyyub Bəşirov

Camışlarda qısırlılıq faizinin yüksək olması, yəni 20-60%-i ötməsi olduqca ciddi problem kimi qəbul edilir. Çünki bu problem heyvandarlıqda ən əsas kriteriya kimi götürülən iki göstəriciyə, camışlann məhsuldarlığının yüksəldilməsinə və baş saymm artırılmasına mane olan başlıca səbəblərdir.
Bu problemin həlli, təbii ki, bütün heyvandar alimləri, mütəxəssisləri zaman-zaman düşündürür, sözügedən istiqamətdə müəyyən tədqiqat işlərinin aparılmasının zəruriliyini qarşıya qoyur.
Biz də 1951-57-ci illəri əhatə edən uzun bir müddət ərzində camışlarda qısırhğm aradan qaldırılması məqsədilə bu heyvanların tənasül fəaliyyətini və ona təsir edən amilləri araşdırıb öyrəndik.


 
5-11-2019, 10:59 Məqalənin davamı
AZƏRBAYCAN ŞƏRAİTİNDƏ CAMIŞ, İRİ BUYNUZLU MAL VƏ QOYUNLARIN SÜNİ MAYALANMASININ YENİ METOD VƏ TEXNOLOGİYALARI

Müəllif: Eyyub Bəşirov

Heyvandarlıq sahəsində qarşımızda duran mühüm vəzifələri müvəffəqiyyətlə həll etmək üçün elmin və qabaqcıl təcrübənin nailiyyətlərindən istifadə edərək, kənd təsərrüfatı heyvanlarının, tezliklə cinsinin, balavermə qabiliyyətinin və məhsuldarlığının kəskin surətdə yüksəldilməsi vacibdir.
Bu məqsədlə biologiya elminin böyük nailiyyəti olan süni mayalanma metodunun heyvandarlıqda tətbiqi ən gərəkli, ən zəruri şərtlərdən biridir. Bu metodun qabaqcıl proqressiv metod olmasım süni mayalanmanın respublikanın bütün heyvandarlıq təsərrüfatlarında mühüm dövlət tədbiri kimi daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Respublikamızda bu sahədə elmin inkişafı Əıı yüksək səviyyədə olmasına baxmayaraq, təcrübədə hələ də bu metod öz geniş və planlı tətbiqini tapmayıb.


5-11-2019, 10:51 Məqalənin davamı
ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ БУЙВОЛОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Müəllif: Э.Баширов

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС считает, что быстрейший подъем животноводства имеет жизненно важное значение для страны и является ныне главной и неотложной задачей партии и правительства в сельском хозяйстве.
Буйвол в условиях Азербайджанской ССР в деле поднятия продуктивности животноводства имеет наибольшее значение, т. к. он является молочно-мясо-рабочим скотом, который по всем показателям продуктивности превосходит местный малокавказский скот.
Буйволицы дают за лактацию от 800 до 3000 кг молока с жирностью от 6 до 12%, при живом весе от 400 до 800 кг. Убойный вес буйволов составляет 45—53%. Кожа буйволов рыхлая, толстая, вполне пригодная для обувных: изделий. Буйвол вдвое сильнее вола, он обладает прекрасной стой¬костью к инфекционным болезням.


5-11-2019, 10:44 Məqalənin davamı
ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ - ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Müəllif: Э.Баширов, А.Гашимов, Г.Нагиев

Руководимый нами Институт Животноводства за последние годы разработав ряд ценных мероприятий по различным вопросам животноводства и кормопроизводства, широкое внедрение которых в колхозное и совхозное производство имеет большое значение в дальнейшем быстром развитии животноводства нашей республики.
Как известно, прочная кормовая база является основой развития животноводства. Институт провел большую работу по изысканию резервов увеличения производства кормов в республике. Институтом разработан комплекс агротехнических приемов получения высоких урожаев на зерно и силос в поливных условиях.
5-11-2019, 10:33 Məqalənin davamı
ОПЫТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ КОРМЛЕНИЯ И ПОЛОВЫХ РЕФЛЕКСОВ БУЙВОЛИЦ И БУЙВОЛОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Müəllif: Э.БАШИРОВ

Проведенная нами работа летом 1951 года в к/зе им. Сталина Хиллинского р-на АзССР показала, что при примитивном кормлении и содержании, буйволицы после отела долго не проявляют рефлекса охоты, а у проявляющих рефлекс охоты оплодотворяемость бывает низкая. Ослабляются половые рефлексы буйволов- производителей; уменьшается объем и ухудшается качество их семени, что являются основными причинами большой яловости буйволиц.
В 1951 году из отелившихся 27 буйволиц 14 голов осталось яловыми, что составляет более 50%. Поэтому наша задача в 1952 году состояла не только в том, что изучить половые рефлексы буйвола, но и в том, чтобы глубоко изучить условия кормления и содержания; влияние разных типов кормления на половые рефлексы буйволов.5-11-2019, 10:18 Məqalənin davamı
USO DE LAS UNİDADES FRASEOLÖGICAS EN LOS MANUALES DE ESPANOL PARA EXTRANJ EROS

Müəllif: L.İbadova

La fraseologıa espafiola ha estado durante anos al margen de los estudios lingüisticos. Buena parte de las contribuciones se refıeren unicamente a los aspectos folclöricos de locuciones o refranes. sin atender a sus rasgos lingüisticos o a su relaciön con otras unidades сото la palabra o el sintagma. No obstante, se han publicado recientemente algunos trabajos monogräficos que vienen a mejorar la situaciön de abandono en la que se encontraba (Martinez Marın, 1996, Corpas 1997, Ruiz 1997). Este hecho se refleja, сото si de un espejo se tratara, en los manuales de espanol para extranjeros, donde el espacio que se dedica a la fraseologıa es minimo. Por Io general,, las unidades fraseolögicas aparecen en los textos que el alumno debe trabajar o en algunos contados ejercicios, circunstancia que no resulta en ningun caso suficiente.


5-11-2019, 10:09 Məqalənin davamı
CARACTERİSTICAS FONETICAS DE LOS ARABISMOS EN LA LENGUA ESPANOLA

Müəllif: N.Məmmədova

En ningun momento el löxico de una Lengua es perfect», en ningun momento estä “termirıado de hacer”, pues constantemente se presenta por lo menos la necesidad de dar una palabra a ima cosa vieja. Para atender a esta perpetua demanda ftmcionan varios sistemas, uno de los cuales es tomar prestada La palabra de otra Lengua.
De este procedimiento, que es universal (y ya hemos visto que fue usado en el Latın), se ha benefıciado el castellano desde siempre, у todos los contactos culturales que ha tenido su comunidad hablante han dejado abundantes hueilas primeramente en su vocabulario, pero al mismo tiempo en el sistema fonolögico, en la morfologia, toponomia у etc. Al hablar de la etapa inicial de nuestro idioma dijimos сото iba asimilando a su propia sustancia elementos de los dialectos vecinos cuyos territories invadıa.


5-11-2019, 10:02 Məqalənin davamı
İSPAN DİLİNDƏ MÜƏYYƏN VƏ QEYRİ MÜƏYYƏN ARTİKLLƏRİN İŞLƏDİLMƏSİNİN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Müəllif: R.Məmmədova

Dünyanın bir çox dillərində olduğu kimi, müasir ispan dilində də müəyyən artiklin rolu və işlədilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bir çox ispan alimləri artiklin, xüsusən də, müəyyən artiklin işlədilməsinin xüsusiyyətlərini tədqiq etmişlər.
Qeyd etmək lazımdır ki. artikl təklikdə heç bir leksik mənadaşımayan, ismə aid olan və onu kəmiyyətə və cinsə görə müəyyənləşdirən formal bir köməkçi sözdür, ispan dilində artikl-ismin müəyyənliyini və ya qeyri müəyyənliyini semantİk kateqoriyasım bildirir. Bu kateqoriya-vasitəsi ilə haqqında danışılan ismin hansı cinsə aid olduğu müəyyən olunur.O, həmçinin, ismin qrammatik kateqoriyasım (cins və kəmiyyət) və digər nitq hissələrinin isimləşməsini bildirir.

5-11-2019, 09:43 Məqalənin davamı
УЧЕНИЕ АКАДЕМИКА И.И.ПАВЛОВА О ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛОВЫХ РЕФЛЕКСОВ С/Х ЖИВОТНЫХ

Müəllif: Э.БАШИРОВ

В основе передовой советской науки лежит материалистическое учение.  
Диалектический материализм рассматривает природу как единое, связанное целое, где предметы, явления органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обусловливают друг друга.
В жизнедеятельности животного организма, как единой целостной системы, мы постоянно встречаем противоположно действующие физиологические факторы.
Только при таком подходе с особой силой и ясностью обнаруживается закон единства противоположностей, и с точки зрения невозможно говорить как об изолированной роли одной какой-либо ткани, системы, органа, так и об организме в отрыве от условий его жизни.4-11-2019, 13:54 Məqalənin davamı
YEMLƏMƏ, SAXLAMA, SUNI MAYALAMA VƏ DİGƏR AMİLLƏRİN HEYVANLARIN FİZİOLOJİ, DOĞUB TÖRƏMƏ FƏALİYYƏTİNƏ, MƏHSULDARLIQ, BALAVERMƏ VƏ BALALARIN YAŞAMA QABİLİYYƏTİNƏ TƏSİRİ

Müəllif: E.Bəşirov

Ölkəmizdə heyvandarlıq məhsullarının bolluğunu yaratmaqda ən əsas ehtiyat mənbələrindən biri də kənd təsərrüfatı heyvanlarının qısırlılığmın ləğv edilməsi və balalann yaşama qabiliyyətinə, məhsuldarlığın yüksəlməsidir.
Qısırlıq heyvanlarfft bircə say artımmı geri qoymaqla 'yox, həm do onların məhsuldarlığım azaldır və; ahnän1 məhsulların dəyər1 qiymətinin yüksəlməsinə səbəb olur.
Respublikamız üzrə hər yüz baş inək və camişdan 1953- cü ildə yalnız bala, 1957-ci ildə 7İ 'bala Vö 1958-cirildə 76 bala alınmışdır.  Heyvanların bir hissəsinin bala verməməsi, qısır qalması, bir hissəsinin bala  salması və bir hissəsinin isə balasının doğulduqdan sonra ölməsi heyvandarlığı geri çəkən əsas səbəblərdən dir. 
4-11-2019, 13:43 Məqalənin davamı
Öncəki 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 46 Рекомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com