ВИДЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Müəllif: Эльнур Нуралиев
Ключевые слова: «Азерпочт», денежные переводы, платежные услуги, финансовые услуги, переводы, клиент, оператор, уведомление, извещение, сообщение

Введение. ООО «Азерпочт» Министерства Связи и Высоких Технологий Азербайджанской республики является крупной государственной организаци­ей и одновременно официальным национальным почтовым оператором в Азер­байджане. Оно предоставляет финансово-банковские услуги посредством свы­ше 1100 почтово-банковских подразделений, из которых более 80 процентов находится в сельской местности. ÖOÖ «Азерпочт» один из крупнейших работо­дателей в Азербайджане и сегодня имеет более чем 5200 работников. Ключевым фактором полученных успехов является строительство и укрепление человече­ского капитала. ООО «Азерпочт» включает 74 административных отделений (почтовые филиалы и предприятия), посредством которых управляет более чем 1500 почтовыми отделениями, а также Центром Сортировки, Центром Техни­ческой поддержки, ассоциированными компаниями (такими как Предприятие Связи “Azerexpresspost”, Компания “Azermarka” и предприятие Специальной Связи). С 16-го апреля 2010-го года ООО «Азерпочт» получило специальное раз­решение (лицензию) на предоставление финансовых услуг. В связи с этим была усовершенствована нормативно-правовая база и юридическая административ­ная форма преобразовалась в общество с ограниченной ответственностью. Со­стоялся переход в стандарты совместного управления и был сформирован совет директоров и внутренних комитетов.
10-11-2019, 22:12 Məqalənin davamı
XİDMƏTLƏRİ İDARƏETMƏ SERVERİNDƏ TRANZAKSİYALARIN EMAL VAXTININ TƏYİN EDİLMƏSİ

Müəllif: Ramin Hüseynov, Əli Tağıyev 

Açar sözlər: İdarəetmə sistemində tranzaksiyalar, birprosessorlu server, çoxprosessorlu tranzal serverlər, SAID texnologiyası,
intellektual serverləri yaddaş lövhələri, sərf olunan ümumi vaxtın variasiya əmsalı

Xidmətləri idarəetmə sistemində tranzaksiyalarm emalı prosesesinə təsir göstərən amillərdən biri onların həmin sistemlərin növbələrində yaranan gecikmə müddərtləridir. Bu təsirləri azaltmaq üçün xidmətləri idarəetmə qovşağı çoxprosessorlu hesablama sis­temi bazasında qurulur. Fərz edək ki, birprosessorlu server vahid saniyədə BpB sayda tranzaksiya emal etmək imkanına malikdir. İdarəetmə sisteminin məhsuldarlığım artır­maq üçün vahid saniyədə Bp sayda tranzaksiya emal edən KBS sayda takprosessorlu he­sablama sisteminə ekvivalent sayılan çoxprosessorlu tranzal serverdən istifadə edilir [2]. Bu halda prosessorların serverdəki tələb olunan sayı aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir [4] :
10-11-2019, 21:33 Məqalənin davamı
ELEKTRON POÇT SERVİSİNDƏN İSTİFADƏ OLUNMASI İLƏ YARANAN RİSKLƏR

Müəllif:Əli Tağıyev, Ramin Hüseynov, Azərbaycan Texniki Universiteti
Açar sözlər: elektron poçt, MIME standartı, şəbəkolərarası ekran, poçt serveri, informasiya itkisi, informasiya axtarışı, aralıq poçt serveri,
                    resursların korlanması, elektron poçt arxivi, poçt müştərisi, bütövlük, adekvatlıq.

Elektron poçt çoxsaylı üstünlüklərə malikdir, lakin onun istifadə olunması ilə bağlı, məhz bu üstünlüklər səbəbindən əsas risklər yaranır. Məsələn, elektron poçtun hamı üçün əlçatan olması, onun bəzi üstünlüklərini çatışmazlıqlara çevirir, çünki istifadəsinin asanlı­ğı və nəzarətsizlik informasiyanın sızmasına, müxtəlif formatlı sənədlərin ötürülməsi isə virusların yayılmasına səbəb ola bilər.
Nəticə etibarı ilə istənilən bu risklərdən biri şirkət üşün ciddi fəsadlar törədə bilər. Bu isə iş effektivliyinin itirilməsi, informasiyalı sistemlərin xidmət keyfiyyətinin aşağı düşməsi, informasiyanın məxfiliyinin itirilməsinə səbəb ola bilər. Bu problemə ciddi fikir verilməməsi biznes gəlirlərinin nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmasına, bəzi hallarda isə qanunvericiliyin pozulmasına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmağa gətirib çıxarır.
10-11-2019, 21:22 Məqalənin davamı
РОЛЬ И ЗАДАЧИ СТАНЦИИ РАДИОКОНТРОЛЯ В ШИРОКОСПЕКТОРНОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ РАБОТ И РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ

Müəllif: Джабит Расулов

Ключевые слова: станции радиоконтроля, тенгировант, измерительные приборы, пьезоэлектрический преобразователь, анализатор, диапазон чистоты, приемник, приемные модули систем, приемная антенна, генератор.

К центрам входящим в широкоспекторную сеть, организованную в Азербайд­жане относятся 1 станция, измеряющая микроволновые сигналы создающие связь, а также 4 станции радиоконтроля.
Станции радиоконтроля выполняют следующие задали:
 • определение место нахождения передатчика при несчастном случае.
 • определение местонахождения, не зарегистрированного измерителя.
 • определение местонахождения передатчика, создающего препятствие и кото­рое невозможно обнаружить другими способами,
 • определение местонахождения бытовых электроприборов, поврежденных изо­ляторов электрических линий, вредных источников, препятствующих связи и т,д.
 • отмечать зарегистрированные и незарегистрированные передатчики,
 • фиксировать параметры излучения зарегистрированных передатчиков (сила, ширина полосы измерения, тип модуляции, побочное излучение и т.д,).
10-11-2019, 21:11 Məqalənin davamı
GENİŞ SPEKTRLİ RADİO RABİTƏ ŞƏBƏKƏSİNDƏ RADİONƏZARƏT STANSİYALARININ YERİ, VƏZİFƏLƏRİ, ONLARIN İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ BƏZİ PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ MƏSƏLƏLƏRİ

Müəllif:Cabit Rəsulov
Açar sözlər: radionəzarət stansiyaları, pelenqləmə, ölçmə avadanlığı,
pyezoelektrik çevir idlər, analızator, tezlik diapazonu, qəbuledid, modul qəbul sistemi, qəbuledid antenna, generator, tezlik diapazon.

Azərbaycanda qurulmuş ğeniş spektrli radio rabitə şəbəkəsinə daxii olan mərkəzlərə, həm də 4 radionəzarət stansİyasi, rabitəyaradan mikrodalğalı siqnalları ölcən 1 stansiya aiddir.
Radionəzarət stansiyaları aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
■ bədbəxt hadisə baş verdikdə ötürücünün yerini müəyyənləşdirmək.
 • -qeydə alınmayan ölcücünün yerini müəyyənləşdirmək,
 • digər vasitələrlə aşkar edilməsi mümkün olmayan, maneçilik törədən ötürücünün yerini müəyyənləşdirmək.
 • rabitəyə mane olan zərərli mənbələrin, məişət elektrik avadanlıqlarının, elektrik xətlərinin zədələnmiş izalyatorlarının və s. yerini müəyyən etmək.
 • qeydiyyatda olan və olmayan ötürücüləri nişanlamaq.
 • qeydə alınmış ötürücülərin şüalanma parametrlərini (güc, şüalanma zolağının eni, modulyasiyasmın tipi, kənar şüalanma və s.) fiksə etmək.
Qeyd etməliyik ki, bunlar reqlamentə uyğun dəyişikliklər aparmaq ücün edilir.
Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi məqsədilə qəbuledıci qarşısında aşağıdala tələblər qoyulur:
10-11-2019, 20:52 Məqalənin davamı
AZƏRBAYCAN HEYVANDARLIQ ELMİ VƏ TƏCRÜBƏSİNİN DÜNYA ELMİNDƏKİ YERİ, ƏHƏMİYYƏTİ, BUNLARIN 1954-1978-ci İLLƏRDƏ VERİLMİŞ HESABATLARDAKI ƏKSİ

Müəllif: Əyyub BƏŞİROV

Elmimizin inkişaf tarixində XX əsr xüsusi bir mərhələni təşkil edir. Bu dövr aparılan elmi tədqiqatların qloballığı, çoxşaxəl iliyi, genişmİqyasi ilığı, əhatə olunan mövzuların dərinliyi, aktuallığı, zənginliyi, ən başlıcası, elmi, problemlərin həlli yollarının optİmallı- ğı, sürətliliyi, İrəli sürülən müddəaların, nəzəriyyələrin, əldə olunan elmi nəticələrin təc­rübədə təsdiqi, tətbiqi, nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdəti və s. kimi xüsusiyyətləri, cəhətləri ilə səciyyələnir.
XX əsritı elmimizin intibah dövrü kimi dəyərləndirilməsi daha doğru olardı. Alim­lərimizin bir çox sahələrdə apardığı tədqiqatlar, etdikləri kəşflər, işləyib hazırladıqları yeni, orijinal metod və texnologiyalar, sistemlər təkcə keçmiş İttifaqda deyil, bütövlükdə, dünya elminin inkişafına böyük təsir göstərdi, təkan verdi.
10-11-2019, 18:13 Məqalənin davamı
---
DÖVRİYYƏDƏ OLAN ÖDƏNİŞ KARTLARINDAN VƏTƏNDAŞLARIN MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ DİQQƏTLİ İSTİFADƏSİ TƏLƏB OLUNUR

Müəllif: Elnur Nurəliyev

16.04.2010-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən bank-maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün "Azarpoçt" MMC-yə verilmiş lisenziyaya əsasən, eləcə də. Azərbaycan Respublikasında İqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafına yönəl­dilmiş sosial-iqtisadi strategiyaya uyğun olaraq? İqtisadiyyatda nağd hesablaşmaların həc­minin azaldılması, nağdsız hesablaşmaların həcminin artırılması siyasətini nəzərə alaraq "Azərpoçt” MMC ödəniş kartlarının emissiyası vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının banklar bazarının mühüm tərkib hissələrindən biri olan plastik kartlar bazarına inteqra­siya etmişdir.
10-11-2019, 18:07 Məqalənin davamı
ОБЩАЯ КАРТИНКА РАБОТ МЕНЕДЖЕРА

Müəllif: Е.Б.Нуралиев

Я тачал эту статью с утверждения, что все известные авторы, занимающиеся проблемами менеджмента, выделяют в нем какой-то один аспект « действие», «осознании»» лидерство» а представители классической школы « контроль» Те­перь становится» ясно, почему я утверждал, что все они ошибаются, если безого­ворочно последовать советам любого из них -общая картина работы менеджера будет существенным образом искажена. И как колесо « с боем» на резонансных частотах вращения, дело может «пойти вразнос» Вот почему так важно со­вместить все компоненты работы менеджера-эти компонента управленческого труда неразделимы.
10-11-2019, 18:03 Məqalənin davamı
CHILDREN’S RIGHTS

Müəllif: Aynur Alıshova

“The principle of ‘all children, all rights’ is still much too far from being a reality.”
Kofi Annan, in " The Progress of Nations 2000”
Vital statistics
 • Over half-a-biliion children in developing countries are struggling to survive on less than $1 per day.
 • About 2 million children in developing countries die every year from a lack of access to safe drinking water and adequate hygiene and sanitation facilities.
 • Over 110 million primaty school age children worldwide are not enrolled in school.
 • 500,000 children under 15 years of age died from AIDS İn 1999, and 3.8 million died since the beginning of the epidemic.
 • 11 million children die each year from largely preventable causes.
 • More than 33 million children suffer from vitamin A deficiency, placing them at risk of blindness and death from such common diseases as measles and diarrhoea.
 • An estimated 250 million children aged 5 to 14 are working around the world.
 • Close to 2 million children have been killed in armed conflicts during the past decade.
10-11-2019, 17:57 Məqalənin davamı
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)

Müəllif: Aynur Alkhova,
Teacher of the Department of Foreign languages of Azerbaijan High Military School named after Heydar Aliyev

The North Atlantic Treaty Organization was created in 1949 by the United States, Canada, and several Western European nations to provide collective security' against the Soviet Union. NATO was the first peacetime military alliance the United States entered into outside of the Western Hemisphere. After the destruction of the Second World War, the nations of Europe struggled to rebuild their economies and ensure their security. The former required a massive influx of aid to help the war-tom landscapes re-establish industries and produce food, and the latter required assurances against a resurgent Germany or incursions from the Soviet Union. The United States viewed an economically strong, rearmed, and integrated Europe as vital to the prevention of communist expansion across the continent. As a result, Secretary of State George Marshall proposed a program of large-scale economic aid to Europe. The resulting European Recovery Program, or Marshal! Plan, not only facilitated European economic integration but promoted the idea of shared interests and cooperation between the United States and Europe. Soviet refusal either to participate in the Marshall Plan or to allow its satellite states in Eastern Europe to accept the economic assistance helped to reinforce the growing division between east and west in Europe.
10-11-2019, 17:48 Məqalənin davamı
Öncəki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 Рекомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com