РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

Müəlliflər: Э.C. Мамедова, A.A. Кадымова
Ключевые слова: растения, азербайджанский и русский языки, фразеологические единицы
Açar sözlər: bitkilər, Azərbaycan və rus dilləri, frazeoloji birləşmələr
Key words: plants, Azerbaijani and Russian languages, phraseological units


Языкознание конца XX-ХХI столетия aкцентирует основное внимание на языковых единицах, изучение которых взаимосвязано с понятием "человеческий фактор". М.Хайдеггер и другие лингвисты, поддерживая идеи В.фон Гумбольдта, считают, «что мир и человек образуют единство. А в мире человек выделяется только потому, что его человеческая сущность заключается в языке» [2; 1 и др.]. Растения, деревья считаются плодами Матери-Земли, рожденные от брака Земли и Неба. Принадлежность их к этим мирам говорит о значимости растений, об особом месте, занимаемом ими в языковых единицах и литературе.
24-10-2019, 12:26 Məqalənin davamı
AZƏRBAYCAN MALDARLIĞINDA VACİB MƏRHƏLƏ HIBRIDLƏŞMƏDIR

Müəllif: Suliddin ABBASOV

Dünyada inkişaf etmiş ölkələrin maldarlığının tarazlıq balansına və populyasiyalann genetik strukturuna nəzər yetirsək onların dəyişkən korelyativ əlaqədartığa bağlılığı aydın olar.
Xüsusən qeyd etmək lazımdır ki, İlk növbədə həmin dövlətlər yaratdığı bins qrup və tipi mühitə dözümlü, olması və düşdüyü əraziyə tez uyğunlaşma prinsiplərini əsas tuturlar. Məlum olduğu kimi, əhalinin əsas ərzaq məhsulları olan ət, süd, yumurta günü- gündən artır. Bu isə əhali artımı ilə yanaşı ekoloji dəyişkənliyin baş verməsi əlamətləri arasında asılılığ yaradır. Yəni, əhalisi sıx olan ' yerlərdə, məsələn, Bakıda, Gəncədə, bu ərazilərdə yüksək süd verən naxırlar yaratmaq çətinləşir. İlk növbədə, əgər yüksək məhsullar Holştrn friz və Holland mallan gətirilsə belə, respublika Əhalisinin il ərzində (8000x305) südə olan tələbatı ödənilməyəcək. Çünki həmin heyvanların yüksək süd vermə qabiliyyətinin fizioloji tənzimlənməsi təsərrüfatlarda mümkün olmayacaqdır. Eyni zamanda, həmin mədəni cinslər il və il artan istilik və tələbi ödənilə bilməyən yem balansı toplanması yerinə yetirilməyəcək. Xüsusən də, Holştin friz, Qara-ala holland mənşəli heyvanlar Azərbaycanın ekstremal şəraitinə görə bilməyərək tez bir zamanda ən qorxulu olan qara yara, vərəm, dabaq tuperkulyoz kimi dəhşətli və kütləvi qırğınlara məruz qalacaqdır. Əgər bir illər böyu Azərbaycana gətirilmiş mədəni cinslərin (Holştin, Qara-ala, Qonur Latviya yə s.) son aqibəti onların depressiyaya uğramasını nəzərə alsaq, biz bü günləri kütləyi olaraq respublika daxilinə hamin cinslərin toxumlarının, gətirilməsinin yanlış olduğunu başa düşərik.23-10-2019, 15:04 Məqalənin davamı
MALDARLIQDA ÇARPAZLAŞDIRMA VƏ HİBRİDLƏŞDİRMƏNİN MƏHSULDARLIĞA TƏSİR SƏMƏRƏLƏLİYİ

Müəllif: Elnur HEYDƏROV

Maldarlıqda aprıılan derin elmi tədqiqatların əsas məqsədi əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbata ödənilməsi və bazar iqtisadiyyatına uyğun olaraq maya deyəri ucuz başa gələn genetik resurslarından istifadə olunmasıdır. Bu baxmıdan qarşrya qoyulmuş tədqiqat işinin aktuallığı ommla bağlıdır ki, Respublikamızda mövcud olan vo çoxluq təşkil olunan Qafqaz qonum, malın et məhsuldarlığım qiymətləndirilməsi YƏ yüksəldilməsi yollan aşkarlanır.
Hələ 1990-cı illərdə Qafqaz qoburu Ümum qaramalın baş sayının 25%-e qedərini teşkil etdiyi halda Qara ala cinsi həmin dövürlerde 33%-dən yuxafi çoxluq teşkil edirdi. Hazırda Respublikamızda Qafqaz qomnru mövcud qaramalın 40%-dən çoxunu təşkil edir. Bu onunla bağlıdır ki, gətirilmiş cinslər-Qar- aia holştin, Qonur Karpat, Qonur Latviya, Lebedin yə sairə cinslər eksuimal şəraitdə dözə bilmədikləri üçün öz genetik potensialım göstərə bilmir. Mühütə uyğunlaşma zəifləyir və depresiyaya uğrayırlar.


23-10-2019, 14:52 Məqalənin davamı
ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОРНОГО МЕРИНОСА

Müəllif: Э.Б.БАШИРОВ, Ч.И.Алиев

Значительную роль в биологии размножения играет изучение анатомических и клеточных изменений половых, органов на базе широкого применения искусственного осеменения животных, как наиболее прогрессивного метода все производства стада. Отделом биологии размножения и искусственного осеменения сельскохозяйственных животных ВНИИЖ и в АзНИЙЖ разрабатывались положение о функциях половых органов и о проведении искусственного осеменения животных. В связи с этим возникает необходимость изучения анатомических и гистологических изменений половых органов в постэмбриональном периоде и разработка методов повышающих плодовитость животных, в частности - овец.
Вместе с тем для зоотехнической науки важные только материальные «вменения, возникающие в процессе размножения при воздействии различных факторов, но и знание физиологической динамики их осуществления а возможность ее контроля.
Из зарубежных факторов изучением развития семенников и времени полового созревания у баранов занимались Ральф, Фелликс и Фредарик (1936), Дан (1955), Куро (1962) а из русских исследователей этой проблемой занимались только В. П. Воинов (1962) и А. Г. Шулимов (1964). Первой проводил исследование на овцах Дагестанской горной, а второй — на Асканинской породе.
23-10-2019, 14:35 Məqalənin davamı
CAMIŞLARIN BAŞQA NÖV HEYVANLARDAN FƏRQLƏNƏN ƏSAS BİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Müəllif: Mehdi MEHDİYEV

Azərbaycanda camış südündən, xalqımızın çox sevdiyi keyfiyyətli turş süd məhsulları, qatıq, süzmə, qaymaq, dondurma, pendir, dadlı şor hazırlanır. Camış qatığı İnək və qoyun qatığından qatı, dadlı, yağlı və qiymətli hesab olunur. Camışın qatığı və ayranı yayda serinləşdirici təsir'göstərir, bəzi 
xəstəliklərə qarşı bunun profilaktik əhəmiyyəti vardır. Camış südü xüsusən, çay, qəhvə və şokalädla içildikdə çox ləzzətli olur. Hindistanda camış südündən yerli üsul ile «koa» deyilən xüsusi qatı, süd, yemək üçün «qi» deyilən ərinmiş yağ, qatıq, ayran və s. hazırlanır.
Azerbaycanda yerli inəklərin südü İlə müqayisə etdikdə, camışlarm südündən kobalt, mis, dəmir və s. mikroelementlerin iki-üç dəfə artıq olduğu müəyyən edilmişdir. Camış südü kalsium oksidi (CaO) və fosfor anhidridi (P20;) ilə- nisbətən zəngindir İd, bunun da körpə heyvanların inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti vardır.


23-10-2019, 14:13 Məqalənin davamı
ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Müəllif: ГАДЖИЕВ М.Г.
 
Птицеводство, в Азербайджане являясь одним из важнейших отраслей агропромышленного комплекса республики, в последние годы развивается усиленными темпами. В республике уделяется постоянное" внимание развитию этой жизненно важной отрасли. За последние годы произошли коренные изменения в развитии отрасли, так как в в процессе развала союза многие с/х предприятия были закрыты, а многие оказались на грани закрытия. Но, начиная с 1994-го года з связи с указом президента республики и особым вниманием правительства, изменена"' структура ведения животноводческих хозяйств. 
На смену коллективных хозяйств, пришли фермерские хозяйства, который показали эффективность ведения хозяйств в отдельно взятых регионах с отдельным направлением продуктивности. За последние 12 лет в республике резко возросло поголовье крупного й мелкого рогатого скота. Вместе с этим также возросло поголовье с/х. птицы. Если в Азербайджане в 1996 году во всех категориях хозяйств поголовье - крупного рогатого скота составляло 1681,7 тыс. гол, из них 644,6 тыс. голов коровы и, 428,0 тыс. голов буйволиц то в 2005 году оно возросло до 2315,8 тьгс. из них 969,1 тыс, голов-коровы и 147,9 тыс. голов буйволиц.
23-10-2019, 13:53 Məqalənin davamı
The Impact of the Individual characteristics of Human Resources on the effectiveness Non-Profit schools

Müəllif: DR. MEHRDAD GOODARZVAND - CHEGINI


Associate — Professor of Islamic Azad University-Rasht Branch Nowaday one of the criteria in order to make .the affairs effective and achieve the goals in any organization (productive, educational or service one) is to absorb, train and preseve expert and efficient manpower.
Human resource. has a constructive and important role ip improving on missions, objectives, policies, and strategies of organization and is considered of the pillars of development, growth, and survival of organization.
To achieve desirable results in the present research, the reseacher wants to seek, scientific and applied goals, and tries to study and identify the individual characteristics of human resources( such as personality, experience and education) on effectiveness and to provide effective and suggestions to be used by managers and experts in order to improve on effectiveness, to do so ,the hypotheses of the research that the researcher intends to study are as follows:


23-10-2019, 13:30 Məqalənin davamı
MİFOLOJİ DÜŞÜNCƏ TƏRZİNİN MARKES ƏSƏRLƏRİNDƏ TƏCƏSSÜMÜ

Müəllif: Aynur QULİYEVA

«Latın-amerikan romanı» adlanan məfhum kənardan az qala bütöv şəkildə görünsə də, bu qitədəki,hər Ölkənin ədəbiyyatı və hər bir yazıçı özünün yaradıcılıq zirvəsinə məhz öz yolu ilə gəlib yetişmişdin,ötən əsr 40-cı illərin axınndan ilk yazılarını çap etdirməyə  başlayan Q.Markes  də. özünün fərqli dünyagörüşünə* başqa ədiblərdən seçilən yazı və.düşüncə tərzinə məhz шип, sənət təcrübəsi keçərək nail olmuşdur. Həmin bədii yaradıcılıq prinsipləri özünün ən yaxşı təsdiqini, bizim fikrimizcə, «Yüz ilin tənhalığı» romanında daha qabarıq şəkildə göstərir.
23-10-2019, 13:12 Məqalənin davamı
МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ И ПРОГРЕСС В КАЧЕСТВЕННОМ УЛУЧШЕНИИ БУЙВОЛОВ АЗЕРБАЙДЖАНА


Müəllif: Э.Б.БАШИРОВ

В 1951-1970 гг. были разработаны и предложены для внедрения в широкую практику синтетические среды и методы кратковременного (при 0°, +3+8°, +20+22°) и длительного (при -20°, - 78°-196°) хранения семени буйвола, быка и барана.
Благодаря внедрению нами ещё с 1957 г. метода искусственного осеменения в буйволоводческом совхозе «Дашюз». который был утвержден племенным заводом, стало возможным более рациональное и широкое использование. рекордных буйволов- цроизводителей, качественное улучшение буйволиного стада, которое послужило племенным ядром новой азербайджанской породы буйволов, при утверждении названной «кавказской». Были созданы крупные высокопродуктивные племенные буйволоводческие хозяйства (46) племхозяйств, что привело к улучшению породных качеств и повышению продуктивности буйволов. Удои молока у буйволиц в племхозяйствэх составили 1500-2000 л жирностью 8-10 % против 700-900 я в 1950-1 95 1 гг., а у рекордисток доходили до 3500 л.
23-10-2019, 10:51 Məqalənin davamı
ФИЗИОЛОГИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ БУЙВОЛОВ И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Müəllif: Э.Б.БАШИРОВ, М.Р.МАДАТОВ, Н.А.МАМЕДОВ

Интенсивные научные работы в области биологии воспроизведения и искусственного осеменения животных в Азербайджане были начаты впервые организованной нами лабораториях и центрах искусственного осеменения в 1951 году в подопытном хозяйстве в селение Холкорабуджаг Салmянсжго района (ныне Нефтчалинский), Куро-Араксинской опытной станции АзНИИЖ, а в 1956 гаду в Аз. НИИЖ-е с участием руководимый нами коллективом.
Руководителем и ответственным исполнителем всех проблем и тем, разработанных коллективом вышеуказанной лаборатории с 1954 года по 1978 год был Э.Б.Баширов. Нижеприведенные материалы также являются результатом разработанных тогда новых оригинальных методов и технологий и стандартов искусственного осеменения животных в условиях Азербайджана, отраженные в ежегодно составленных нами научных отчетах*
Результаты научных достижений в этой области, которые приводятся ниже, были выполнены также руководимой' нами лабораторией искусственного осеменения АзНИИЖ под нашим руководством.

23-10-2019, 10:22 Məqalənin davamı
Öncəki 1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Рекомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com