KƏND TƏSƏRRÜFATI HEYVANLARININ BRUSELLOZUNUN DİAQNOSTİKASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DAİR

Müəllif: Ə.Ə.Aliev, N.G.Quliyev, E.H.Həsənov, F.R. Gülalıyev

Bnıselloz zooantroponoz xəstəlik olmaqla, hər heyvanın faktiki dəyərinin 50%-dən çox heyvan sahibinə məcburi kəsimdən ziyan vurur. Bruselloza diaqnoz seroloji üsullar­la qoyulur, Bakterioloji üsullarla yalnız xəstəliyin kliniki əlamətləri baş verdikdə cəlb olunur. Xəstəliklə mübarizədə düzgün diaqnozun qoyulması, xəstə heyvanın vaxtında aşkar edilib təsərrüfatlardan çıxarılması en mühüm məsələdir. Hazırda xəstəliyin dia­qnostikasında istifadə olunan reaksiyalar Aqqlütinasiya reaksiyası (AR), çəhrayı - ben­qal sınaq (RBS), komplimentin birləşmə reaksiyası (KBR), komplimentin uzun müddətli birləşmə reaksiyası (KUMBR), süd həlqə reaksiyası (SHR) ve İFA serumda spesifik anticisimlerin axtarılması prinsipinə əsaslanır. (Təlimat 2003)
9-11-2019, 14:00 Məqalənin davamı
АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ И ПОРОДЫ ЖИВОТНЫХ В СОХРАНЕНИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА

Müəllif: Э.Б.Баширов

Развитие отдельных отраслей сельского хозяйства в Азербайджане находится в большой зависимости от почвенно-климатических особенностей, обусловленных в основном орографией территории.
Территория Азербайджана подразделяется на несколько климатических зон;
  • Ленкоранская низменность с влажным субтропическим;
  • Куре-Араксинская низменность с сухим субтропическим;
  • нижняя зона Малого Кавказа с умерено-теплым сухим климатом;
  • влажная зона Большого Кавказа;
  • Нахичеванская зона с резко континентальным климатом;
  • холодная горная зона.
При таких сложных климатических условиях азербайджанский народ, с древ­них времен, занимаясь народной селекцией, создал ценные местные породы скота, которые приспособились к этим природным условиям. Скотоводство объединяет в себе крупный рогатый скот, буйволов, зебу, верблюдов и коневодство, которые используются в одних и тех же целях - в качестве молочных, мясных и частично рабочих животных.
9-11-2019, 13:52 Məqalənin davamı
О СОЗДАНИИ "ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО И ПРИРОДНОГО МУЗЕЯ - ЗАПОВЕДНИКА"

Müəllif: Э.И.Велиев, Б.Ю. Велиев

Нас, азербайджанцев, независимо от страны проживания, радуют новости из родного Азербайджана. Это ввод в эксплуатацию новых объектов, проведение форумов европейского и мирового уровня по актуальным проблемам современ­ности, успехи наших спортсменов на международных соревнованиях и одним словом экономический подъем во всех сферах без исключения. А наша столица с каждым годом хорошеет до неузнаваемости. По долгу своей научной деятельно­сти мне приходилось бывать в таких городах как Москва, Париж, Токио, Вашинг­тон. С уверенностью могу сказать, что сегодня наш Баку ничем не уступает по красоте этим крупным столицам мира. Особенно ослепителен он ночью.
Уважаемый президент, Азербайджан завоевывает все новые высота под вашим ру­ководством. Яле представляю эти достижения без Вашего имени. Мы гордимся своим президентом и благодарим Вас за доблестный труд во благо народов Азербайджана.
9-11-2019, 13:38 Məqalənin davamı
"DÖVLƏT TARİXİ-MEMARLIQ VƏ TƏBİİ QORUQ MUZEYİ"NİN YARADILMASI HAQQINDA

Müəllif: E.İ.Valiyev, B.Y.Vəliyev

Doğma Azərbaycanımızda olan yeniliklər, yaşadığı ölkədən asılı olmayaraq, biz azərbaycanlıları çox sevindirir. Bu yeniliklər hansılardır: yeni obyektlərin istifadəyə verilməsi, müasirlik problemlərinin aktuallığı ilə bağlı Avropa və Dünya miqyasmda formulların keçirilməsi beynəlxalq yarışlarda idmançılarımızın müvəffəqiyyətləri, bir sözlə bütün sahələrdə iqtisadi yüksəliş. Elmi fəaliyyətimlə əlaqədar mən Moskva, Paris, Tokio, Vaşinqton şəhərlərində olmuşam. Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bugünkü Bakımız gözəllikdə dünyanın iri paytaxtlarından heç de geri qalmır.
Hörmətli Prezident Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan yeni zirvələr fəth edir. Biz öz Prezidentimizlə fəxr edir və Azərbaycan xalqının səadəti uğranda gördüyünüz şanlı əməyinizə görə Sizə minnətdarıq.
9-11-2019, 13:29 Məqalənin davamı
İGİDLİK SOYDAN GƏLİR

Müəllif: Əli Əliyev

Sultan bəy 1871-ci Üdə Laçm rayonunun Qurdqajı kən­dində anadan doğulanda atası Paşa beye muştuluğa gedənə Paşa bəy heç nə verməyib və deyir ki, ne zaman o oğul ol­duğunu sübut edərsə, onda muştuluq verərəm. Nəhayət, bir gün Paşa bəyə xeber çatır ki, Sultan bəy erməni quldurları­nı məhv edib,onlar üzərində qələbə çalıb. Paşa bəy Sultan bəy doğulanda muştuluğa gələn adamı çağırtdırıb ona çoxlu hədiyyələr verir və deyir ki, oğul var ki, qız ondan yaxşı­dır. Oğul var ki, əsil oğuldur, düşmən çəpəridir. Sultan bəy düşmən çəpəridir, şir ürəklidir. 
9-11-2019, 13:24 Məqalənin davamı
AZƏRBAYCANIN XARİCİ SİYASƏTİ MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ

Müəllif: Şikar Qasımov

XX əsrin sonunda dünyada baş verən qlobal proseslər, xüsusilə de Varşava müqavi­ləsi təşkilatının ləğv edilməsi, “soyuq müharibə”nin başa çatması, SSRİ-nİn dağılması beynəlxalq aləmdə siyasi mühitin ciddi şəkildə deyişməsinə ve yeni geosiyasi vəziyyə­tin yaranmasına səbəb oldu. Postsovet məkanında meydana çıxan yeni müstəqil dövlət­lərin bialavasitə beynəlxalq münasibətlər sistemihnə qatılması dünyada dovlətlərarası münasibətlərdə yeni mərhələnin başlamasma səbəb oldu,
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət fəaliyyəti Dağlıq Qarabağda erməni se- peratizmi və Ermənistanın hərbi təcavüzü şəraitində həyata keçirilir. Bu baxımdan təcavüzün ve millətçi seperatizmin qarşısını almaq, onların ağır nəticələrini aradan qal­dırmaq, dövlətin erazi bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək, dünya birliyi ilə iqtisadı və siyasi inteqrasiyaya girmək zərurəti fəal xarici siyasət həyata keçirilməsini tələb edir. 
9-11-2019, 13:14 Məqalənin davamı
İNƏK VƏ CAMIŞLARIN ƏMCƏKLƏRİNİN DEZİNFEKSİYASI

Müəllif: Əşrəf Məmmədli

Heyvanların yelin xəstəlikləri-mastitlər çox geniş yayılmış və heyvandarliq təsərufatlarma böyük iqtisadi zərər verir. Odur ki, onlara qarşı elmi əsaslara söykənən kompleks mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi heyvandarlığın əsas problemlərindən biridir. Mastitlərə qarşı ilk növbədə profilaktika tədbirləri elə əhatəli və çox şaxəli olmalıdır ki, bilavasitə südün kəmiyyət və keyfiyyətinə mənfi təsir edən bu xəstəliyin mastitlərin heyvanlar arasında yayılmasına şərait yaranmasın. Bu qəbildən olan tədbirlər həddən artıq çoxdur. Onlardan biri də yelinin əmcəklərinin dezinfeksiyaedici maddələrlə sanitar işlənməsidir. Əmcəklərin dezinfeksiyası heyvandarlığın inkişaf etdiyi bir çox ölkələrdə çox geniş istifadə edilir.
9-11-2019, 08:52 Məqalənin davamı
EL VALOR DE DON QUIJOTE

Müəllif: Gülsün Əliyeva

Cervantes ftıe un escritor de pluma facil, un experimentador literario que ensayaba muchos generos.Si los libros de caballerios existentes eran deficientes-glorfficando falsos heroes extranjeros, lascivos varios de ellos-por que no escribir el mismo un libro ejemplar? Para el experto canönigo de Toledo, el genero ofrece un gran potencial desaprovechado.
Los libros de caballeris, dice el canonigo, ofrecian materia “para que un buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos, porque daban largo у espacioso campo рог donde sin empacho alguno pudiese correr la pluma Describiendo naufragios, tormentas, rencuentros у batallas, pintando un capitan valeroso con todas las partes que para ser tal se requieren...; alii una hermosisima dama, honesta, discreta у recatada; aqui un caballero cristiano, valiente у comedido; aculla un desaforado barbaro fanfarron; аса un principe cortes, valeroso у bien mirado Representando bondad у lealtad de vasallos, grandezas у mercedes de senores. Ya puede mostrarse astrologo, ya cosmografo excelente, ya musico, ya inteligente en las materias de estado, tal vez le vendrä ocasion de mostrarse nigromante, si quisiere. Puede mostrar... todas aquellas acciones que pueden hacer perfecto a un varon ilustre, ahora poniendolas en un solo, ahora dividiendolas en muchos.
9-11-2019, 08:46 Məqalənin davamı
İSPAN TƏRCÜMƏ MƏTNİNDƏ FRAZEOLİJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏ ÜSULLAR

Müəllif: Rəhimə Məmmədova

Dil komunukasiyaya icazə verən yeganə sosial elementdir. Bu gün komunikasiya yeni bir paradigmaya çevrilməkdədir. Belə ki məhz onun vasitəsilə planetdəki coğrafi limitlər və mədəniyyətlər arasındakı bölgülər aradan qalxır. Müxtəlif dillər qovuşduqda onu, çoxmədəniyyətli bir kainatm başlanğıcı kimi qəbul etməyə başlayırıq. Tərcümə xalqlan yaxınlaşdırır, qarşılıqlı ünsiyyət yaradır.
Son illər ərzində müasir dilçilərin kontekst daxilində frazeloji birləşmələrin öyrənilməsində mərkəzləşməsinəticəsində busahəyə olanmaraq artmışdır. Nitqin təhlili ilə məşğul olan koqnitiv linqvistikamn müasir nəzəriyyəçiləri bu leksik fenomenlərin daha müvafiq nəzəri şərh olunmasına imkan yaradır. Onlar frazeoloji ifadələrin dil sistemində layiqli yer tutması uğrunda mübarizə aparırlar. Frazeologiyanm ənənəvi qrammatikanın əsas tərkib hissəsi kimi öyrənilməsi koqnitiv qrammatika tərəfindən yalnız 90-cı illərin axırında qəbul edilmişdir.
9-11-2019, 08:42 Məqalənin davamı
ALGUNAS PARTICULARIDADES ESTILISTICAS Y GRAMATICALES DEL USO DE LOS PRONOMBRES TÜ, USTED Y VOS DEL ESPANOL EN FORMAS DE TRATAMIENTO

Müəllif: Rəhimə Məmmədova

El idioma de una nacion es, si ası podemos decirlo, es el espejo donde mäs al vivo y con mäs fidelidad se reflejan su indole y tendencia, sus gustos y costumbres.
A pesar de ello, la definicion sobre que es una lengua se nos presenta variable en funciön del lingüista que analice su definicion.
Segun Saussure, una lengua es la modalidad lingüıstica utilizada por un colectivo social determinado, un grupo humano bien definido acorde a unas caracteristicas comunes.
El presente articulo combina un anälisis del uso de los pronombres de cortesıa. Algunos autores los consideran conectores pragmäticos que pueden medir, de forma significativa, las relaciones entre los interlocutores, en fimciön de la mentalidad de una ёроса. (1.)
El tema de las formas de tratamiento tanto gramaticalizadas, es decir, las verbales y pronominales, сото las formas de tratamiento es uno de los mäs estudiados en espanoL Las formas de tratamiento estän sometidas a cambios porque en ellas inciden factores geogräficos, sociolingüısticos, gramaticales, pragmäticos y socio-histöricos.
9-11-2019, 08:38 Məqalənin davamı
Öncəki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 Рекомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com