ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ КОРОВ СМЕСЬЮ СЕМЕНИ

Müəllif: М.МАДАТОВ

Статья подготовлена под научном руководством академика Е, Б. Баширова
Вопросы повышения оплодотворяемости маток и жизненности потом­ства имеют важное значение для развития животноводства. В комплексе этих вопросов большая научная и практическая роль принадлежит оплодотворению маток смесью семени двух или нескольких гомогенных или гетерогенных производителей.
Ч.Дарвин (1) говорил, что «пыльца другой особи обладает большей! оплодотворяющей способностью, чем собственная».
Эта проблема заняла в науке свое законное место, главным образом, благодаря исключительно оригинальным экспериментальным исследованием И.В.Мичурина и его ближайших учеников, доказавших глубокое всестороннее влияние на ход полового процесса у растений опыления их смесью пыльцы от разных отцовских растений.
8-11-2019, 11:55 Məqalənin davamı
ВЛИЯНИЕ ТИПОВ КОРМЛЕНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТИ БУЙВОЛИЦ И ЖИЗНЕННОСТИ БУЙВОЛЯТ

Müəllif: Э.Б.БАШИРОВ

Мы изучали оплодотворяемость буйволиц и жизненность их потомства в зависимости от типов кормления, имея в виду важность этих данных для улучшения воспроизводства.
Под опытом были две группы: первая содержалась на зеленом типе кормления - только пастбищном корме или сене луговом (63 буйволицы и 4 буйвола); вторая - на зерновом типе кормления (3 буйвола).
Животные были спарены в различных сочетаниях типов кормления.
Опыты показали, что из 34 буйволиц, бывших на зеленом типе кормления и осемененных буйволами зернового типа кормления, при первом же осеменении оплодотворяемость 28 (82%), при втором - 4 (12%) и при третьем - 2 буйволицы (6%), а число осеменений на один отел составило 1,2.
8-11-2019, 11:44 Məqalənin davamı
ТЕОРИЯ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И ЖИЗНЕННОСТИ, КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОВИТОСТИ И ЖИЗНЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Müəllif: Е.Б.БАШИРОВ

Великий биолог Ч.Дарвин, обобщив материалы своих предшественников и проводя непосредственное наблюдение и исследование над растениями и животными, гениально и глубоко проанализировал и объяснил законы развития живой природы. Внешняя среда по Ч.Дарвину - могучая сила, преобразующая животные и растительные организмы.
Ч.Дарвин показал, что первоисточником изменчивости в животном и растительном организме является изменение условий среды.
Подводя итоги относительно * происхождения пород прирученных животных и сортов культурных растений, Ч.Дарвин писал:
«Измененные жизненные условия крайне важны, так как вызывают изменчивость, влияя на организацию или непосредственно или косвенно через воспроизводительную систему».
8-11-2019, 11:36 Məqalənin davamı
AZƏRBAYCAN VƏ DÜNYA AQRAR ELMİNİN İNKİŞAF TARİXİNDƏ AKADEMİK ƏYYUB BƏŞİROV YARADCILIĞININ ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ

Müəllif: Musa MUSAYEV, Əfqan MƏMMƏDOV

Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi, məhsul istehsalının artırılması, əhalinin ekoloji təmiz, bioloji qiymətli ərzaqla, sənayenin isə xammalla təmin olunması həlli vacib bir problem kimi bütün dövrlərdə, bütün cəmiyyətlərdə öz ciddiliyi, kəskinliyi, zəruriliyi ilə xüsusi diqqət çəkib, gündəlikdə dayanıb. Çün­ki bir fərd olaraq insanın yaşayışı, gündəlik həyatı, məişəti, sağlamlığı, bütöv­lükdə isə həmin fərdlərdən ibarət cəmiyyətin özünün varlığı, tərəqqisi bir çox amillərlə aqrar sahə ilə sıx bağlıdır. Deməli, aqrar sahəni inkişaf etdirmədən cə­miyyətin normal həyatından, onun varlığından söz açmaq mümkün deyil.
Çoxdan bəlli olan bu aksioma insanı haqqında bəhs etdiyimiz problemin həllinə yönəlmiş axtarışlara, elmi tədqiqatlara, elmi araşdırmalara məcbur etmiş, nəticədə aqrar elmin inkişafının nüvəsinə, təkanverici qüvvəsinə çevrilmişdir.
8-11-2019, 11:29 Məqalənin davamı
DÜNYA BAL ARISININ MÜHAFİZƏSİNƏ QALXIB

Müəllif: Şamil Quliyev

Bal arısı yaranışından hazırkı dövrə kimi canlı aləmin təkamülündə, yaşam mümkünlüyünün saxlanmasında və ekoloji tarazlığm qorunmasında mühüm rol oynamış; yaşam və davranış tərzi ilə daim şüurlu insanı heyrətləndirmiş, düşündürmüş, halallığa, təmizliyə, intizama, qənaətçilliyə və yaradıcılığa sövq etmiş; məhsullarının möcüzəvi müalicə xüsusiyyətləri, müqayisəoiunmaz qidahlığı və çoxçeşidliliyi baxımdan altemativsizliyİ ilə seçilmişdir.
Təbiətin yaratdığı milyonlarla canlılar arasında insanların daha çox marağını və diqqətini çəkən, öyrənilən; bununla belə sirləri ilə insan ağlım və elmini aciz vəziyyətdə qoyan canhiardan biri və bəlkə də birincisinin bal arısı olduğunu desək yanılmarıq.
8-11-2019, 11:17 Məqalənin davamı
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНТЕНСИВНОМУ РАЗВИТИЮ И КОРЕННОМУ КАЧЕСТВЕННОМУ УЛУЧШЕНИЮ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА

Müəllif: Е.Б.БАШИРОВ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНТЕНСИВНОМУ РАЗВИТИЮ И КОРЕННОМУ КАЧЕСТВЕННОМУ УЛУЧШЕНИЮ
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА

Утверждаю Приказом Госагропрома Азербайджанской ССР
От 01.04. 1997 г. N 1943

6-11-2019, 12:57 Məqalənin davamı
CAMIŞ MƏHSULLARI XƏRÇƏNGİ MÜALİCƏ EDİR

Müəllif: Əyyub BƏŞİROV

Fiziki cəhətdən sağlam insan daha sağlam düşüncəyə, daha möhkəm əqidəyə sahibdir. Fikrimizi atalarımızın bir sözü də təsdiqləyir. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar.
İnsan övladı ta qədimdən öz sağlamlığım qorumaq, onu möhkəmlətmək üçün müxtəlif yollar, vasitələr axtarıb, düşünüb, tapıb. O, bunların bir tərəfini fiziki hərəkətlərdə gorübsə, digər tərəflərini təbiətdə, flora və faunada, özünün yetişdirmiş olduğu heyvanlarda arayıb.
Bu mənada, doğrudan da, heyvandarlıq sahəsi təbabətin, tibb elminin diqqətini çox çəkib. Çox saylı elmi araşdırmalar, dəyərli nəticələr əldə edilib. Bu günün özündə də elmi tədqiqatlar davam etdirilir.


6-11-2019, 12:50 Məqalənin davamı
DÜNYA MALDARLIĞIN İNKİŞAF TEMPİ VƏ AZƏRBAYCAN MALDARLIĞININ ƏSASLARI

Müəllif: Suliddin ABBASOV, İlahəxamm MƏMMƏDZADƏ

Aqrar sənayenin inkişaf etdirilməsində əsas məqsəd heyvandarlıq məhsulların (ət, süd, dəri və başqa məhsullar ) artırılması problemidir.
Son illərdə bir çox növ heyvanların ət məhsuldarlığı strukturu əsaslı dəyişmişdir. 1985-ci İldən 2009-cu ilə kimi dünyada istehsal olunan bütün növ ət 151,2 milyon tondan 220,5 milyon tona qədər yəni 45% (bundan quş əti- 88%, donuz əti - 42%, qoyun və keçi-32% və qaramal-20%) artmışdır.
Əhalinin hər adam başına düşən ət il ərzində 00,7 kq-dan 37 kq-a yüksəlmişdir, ancaq süd istehsalı bir neşə dəfə azalmışdır.
Heyvandarlığın əsası olan maldarlığın struktur dəyişməsi gələcəkdə inkişaf tempinə təsir göstərəcəkdir.

6-11-2019, 12:41 Məqalənin davamı
AZƏRBAYCANDA SÜDLÜK MALDARLIĞIN İNKİŞAFI

Müəllif: Ə.B.BƏŞIROV

Heyvandarlığın başlıca sahəsi olan südlük-ətlik maldarlıq axırına 10 il ərzində yüksək sürətlə inkişaf edir. Bunu demək kifayətdir ki, əgər 1969-cu İldə respublikamızın heyvandarlıq təsərrüfatlarında hər inək və camışdan 700 kq yaxın süd sağılırdısa, ancaq 1978-ci ildə 1548 kq süd sağılmışdır. Belə bir inkişafa respublika rəhbəliyinin bir sıra mühüm dövlət əhəmiyyətinə malik olan tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Bu hər şeydən əvvəl südlük heyvandarlığın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, bu sahədə çalışan bütün təsərrüfatlarda çalışan zəhmətkeşlərin məhsul istehsalının artırılmasında və dövlətə satılmasında maddi marağın yüksəldilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur.

6-11-2019, 12:27 Məqalənin davamı
QARAMAL VƏ CAMIŞLARIN MƏHSULDARLIĞININ, BALAVERMƏ, ALINAN BALALARIN YAŞAMA QABİLİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARI

Müəllif: Ə.B.BƏŞIROV

Respublikamızda heyvanlarının məhsuldarlığının aşağı olmasının və sayının zəif artmasının başlıca səbəbləlindən biri də heyvanların qısırlığımn çox yüksək olması və onlardan alman balaların yaşama qabiliyyətinin yüksək olmamasıdır. Bunların səbəblərinin öyrənilməsinin qısırlıqla mübarizə, məhsuldarlığın artırılması tədbirlərinin işləyib hazırlamasının böyük elmi və təcrübəvi əhəmiyyəti vardır. Bu məqsədlə Neftçala indiki Xıllı rayonunun Xolqarabucaq kəndində apardığımız təcrübələrimiz göstərdi ki, bunların başlıca səbəbləri heyvanların lazımi yemləmə və bəsləmə şəraitləri ilə təmin edilməməsi, fermalarda kifayət qədər törədicilərin olmaması, onlardan (dörədicilərdən) düzgün istifadə edilməməsi heyvanların xəstəliklərinə qarşı lazımi mübarizə olmamasıdır.
6-11-2019, 12:20 Məqalənin davamı
Öncəki 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 46 Рекомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com