XALQ RƏSSAMI KAMİL XANLAROVUN YARADICILIĞI

Müəllif: Aygün Atif qızı Səmədzadə

Açar sözlər: rəssam, Kamil Xanlarov, mənzər, portret, teatr,   dekorasiya, milli, ənənə, kompozisiya, üslub, kolorit.
Key words: artist, Kamil Khanlarov, landscape, portrait, theater, decoration, national, tradition, composition, style, color.
Ключевые слова: художник, Камиль Ханларов, пейзаж, портрет, театр, декорация, национальный, традиция, композиция, стиль, цвет.

Azərbaycan təsviri sənətinin parlaq səhifələrindən biri olan XX əsr milli təsviri sənətin xalq ənənələrinin müxtəlif çalarları, dünya mədəniy­yətinin nailiyyətləri üzərində inkişaf tapmasına əsaslı şəkildə təsir göstərdi. Təsviri sənətin yeni yaradıcılıq meyarları əsasında istiqamət götürməsi özünəməxsus yara­dıcılıq xüsusiyyətləri ilə fərqlənən bir sıra istedadlı rəssamların yetişməsi ilə müşayiət olunmağa başladı. Xalq rəssamı Kamil Xanlarovun adı onların içərisində aparıcı yerlərdən birini tutur. O, müasir Azərbaycan təsviri sənəti­nin formalaşmasında xüsusi xidməti olan sənətkarlardandır.
2-01-2020, 23:32 Məqalənin davamı
KLASSİK VƏ MÜASİR BƏDİİ ƏDƏBİYYAT NÜMUNƏLƏRİNƏ ÇƏKİLMİŞ İLLÜSTRASİYALARIN BƏDİİ XÜSUSİYYƏTİ

Müəllif: Nuranə Adil qızı Abdullayeva

Açar sözlər: Qrafika, klassika, illüstrasiya, obraz, ədəbiyyat, müasir
Key words: Graphic, classic, illustration, form, literature, modern
Ключевые слова: Графика, классика, образ, литература, современный

Ölkənin sovetləşməsindən sonra Azərbaycan təsviri sənətində kitab qrafikasının davamlı və rəngarəng formalarda təşəkkül tapması həm də bu sahədə zəngin təcrübənin mövcudluğu ilə bağlı idi. Bu ilk növbədə hələ orta əsrlərdən başlayaraq Azərbaycanda kitab mədəniyyətinin duyulası bir yüksəlişlə inkişaf etməsi ilə bağlı olmuşdur.  Səhifələri miniatür üslubunda çəkilmiş illüstrasiyalarla bəzədilmiş əlyazmaların zamanında ən qiymətli ərməğana çevrilməsi də həmin şöhrəti təsdiqləyir. Şərq və Azərbaycan poeziyasının məşhur şairlərinin əsərlərinə çəkilmiş həmin illüstrasiyalarda sırf poetik mətnlərin məzmunu ilə səsləşən bədii şərhlərlə yanaşı, rəssam təxəyyülünün nəticəsi olan və müəyyən qədər də müstəqil mahiyyət daşıyan təsvirlərə rast gəlmək mümkündür. Qeyd edək ki, Azərbaycan kitab qrafikasının XX yüzilliyi əhatə edən inkişaf mərhələsində də rəssamların müxtəlif nəsillərinin nümayəndələri demək olar ki, bu ənənəni layiqincə davam etdirmiş, ona yeni-yeni bədii-estetik keyfiyyətlər əlavə etmişlər. 
2-01-2020, 23:24 Məqalənin davamı
MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN ZƏRGƏRLİYİNDƏ MİLLİ ƏNƏNƏLƏRİN ƏKSİ

Müəllif: Səbinə Həbib qızı Abbaslı

Açar sözlər: zərgərlik sənəti, ənənəvi, şəbəkə, Azərbaycan, məhsullar, elementlər, texnika.
Key words: jewellery art, traditional, filigree, Azerbaijan, products, items, technique
Ключевые слова: ювелирное искусство, традиционное, филигрань, Азербайджан, изделия, элементы, техника

Azərbaycan zərgərliyinin yaranma tarixi çox qədim dövrlərə gedib çıxır. Azərbaycanda bədii metal sənətinin tarixi kökləri metalişləmə sənətinin ilk təşəkkürü ilə üzvi sürətdə bağlı olsa da, onun zinət istehsalı istiqamətində inkişafı nisbətən sonrakı dövrlərə təsadüf edir. Beləliklə, qızıl və gümüşün istehsal xəzinəsinin mənimsənilməsi ilə əlaqədar metalişləmə sənətində zinət istehsalı üzrə baş vermiş ixtisaslaşma nəticəsində müstəqil sənət sahəsi zərgərlik meydana gəlmişdir. 
2-01-2020, 23:19 Məqalənin davamı
ƏMƏKDAR İNCƏSƏNƏT XADİMİ ƏBDÜLXALIQ RZAQULİYEVİN YARADICILIĞINDA ƏMƏK MÖVZUSU

Müəllif: Nərmin Оqtay qızı Kərimli

Açar sözlər: rəssam, Əbdülxalıq, kənd mövzusu, əmək, kolxoz həyatı, milli boyakarlıq, rəng çalarları
Key words: artist, Abdulkhalyg, rural theme, labor, collective farm life, national painting, color shades
Ключевые слова: художник, Абдулхалыг, деревенская тема, труд, колхозная жизнь, национальная живопись, цветовые оттенки

Azərbaycan təsviri sənətinin parlaq səhifələrindən biri olan XX əsr milli təsviri sənətin xalq ənənələrinin müxtəlif çalarları, dünya mədəniyyətinin nailiyyətləri üzərində inkişaf tapmasına əsaslı şəkildə təsir göstərdi. Təsviri sənətin yeni yaradıcılıq meyarları əsasında istiqamət götürməsi özünəməxsus yaradıcılıq xüsusiyyətləri ilə fərqlənən bir sıra istedadlı rəssamların yetişməsi ilə müşayiət olunmağa başladı. Əməkdar incəsənət xadimi Əbdül Xalıqın adı onların içərisində aparıcı yerlərdən birini tutur. O, müasir Azərbaycan təsviri sənətinin formalaşmasında xüsusi xidməti olan sənətkarlardandır. 
2-01-2020, 23:06 Məqalənin davamı
ЧТЕНИЕ КАК АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ

Müəllif: Земфира Нариман гызы Рагимова

Ключевые слова: чтение, РКИ, работа над текстом, методы обучения, выразительное чтение
Açar sözlər: oxu, rus dili əcnəbi dil kimi, mətn üzərində iş, tədrisin metodikası, ifadəli oxu
Key words:reading, russian as a foreign, work on text, teaching methods, expressive reading

Развитие социальной, политической и экономической сфер общественной жизни, активизация межкультурного диалога, стирание разного рода границ заставляют методистов вновь задумываться о поиске наиболее эффективных методов обучения иностранцев чтению на русском языке. Значимыми являются вопросы теоретико-методологического характера, касающиеся принципов отбора текстов для изучения с образовательными целями. Это в первую очередь вопросы о стилевой принадлежности отобранных текстов и специфике их концептуально-аксиологического содержания. Обучение чтению начинается с начального этапа формирования навыков техники чтения.
2-01-2020, 22:06 Məqalənin davamı
DEVELOPING RESEARCH PAPER WRITING FOR EFL/ESL UNDERGRADUATE STUDENTS

Müəllif: Gulhayat Matlab Abdullayeva

Key words: EFL/ESL undergraduate students, Research Paper Writing (RPW) program
Açar sözlər: EFL / ESL bakalavr tələbələri, tədqiqat işi yazma proqramı
Ключевые слова: студенты бакалавры EFL/ESL, Развитие письменной формы исследовательской работы

1. Introduction
Scientific writing plays a main role in academic contexts because scholarly publications contribute to career promotion and reputation. A dissertation or a thesis provides an opportunity for students to identify a topic and obtain deep insights into research work (Swales, 1990). In recent years, there has been a rapid growth of successful manuscripts; however, manuscript publications still remain new and problematic (Day & Gastel, 2012). For example, non-English speaking scientists have problems with the discourse community in writing research articles, they make more errors in their texts (Purves, 1988, as cited in Hyland, 2003); tend to plan less than L1 writers, and have more difficulty in setting goals and generating materials (Flower & Hayes, 1981); L2 writers are also less inhibited by teacher-editing and feedback (Silva, 1993, 1997; Krapels, 1990; Leki, 1992, as cited in Hyland, 2003). Moreover, the low level of learners’ motivation in learning writing was found because EFL teaching has focused on the language form of the target language (e.g., completing English grammar and vocabulary exercises) (Tran, 2007). To find solutions to those matters, approaches of L2 writing teaching and learning have become a great concern since 1980 (Hyland, 2003).  The findings of those studies showed that each writing teaching approach has its own strengths and limitations. For example, positive points of the product approach emphasized the imitation of input, repetition, controlled writing and accuracy, whereas writing skills are ignored in this approach. 
2-01-2020, 22:02 Məqalənin davamı
COĞRAFİYANIN MÜASİR TƏDRİSİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏQDİM OLUNMA FORMALARININ MÜXTƏLİFLİYİ

Müəllif: Aytac Vazeh qızı Tağıyeva

Açar sözlər: Azərbaycan coğrafiyası, vətənpərvərlik, motivasiya, tədqiqat, qiymətləndirmə, tətbiq, xəritə,   təlim, təhsil
Key words: Azerbaijan geography, patriotism, motivation, research, evaluation, application, map, training, education
Ключевые слова: География Азербайджана, патриотизм, мотивация, исследование, оценка, применение, карта, обучение, образование 

Bu gün təhsil müəssisələrinin qarşısında duran əsas məqsəd savadlı, dünyagörüşlü, yaradıcı, yüksək mədəniyyət, mənəviyyat və vətənpərvərlik hissinə malik olan gənclər yetişdirməkdir. Bu gün deyə bilərik ki, təhsil nəinki ölkədaxili ziyalı mühitin formalaşmasına xidmət edir, uyğun olaraq beynəlxalq aləmdə də ölkənin rolunu müəyyən edən əsas amillərdən biri kimi öz ağırlığını saxlayır. Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi qazanıldıqdan sonra bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də ardıcıl və məqsədyönümlü islahatlar həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində islahatların apardığı müasir zaman kəsiyində Azərbaycan coğrafiyasına olan münasibət xeyli dəyişmişdir. Beləliklə, Azərbayan coğrafiyası Ümumtəhsil məktəblərinin təkcə VIII sinifində deyil, ayrı-ayrı mövzuların tərkibində VI sinifdən XI sinfə qədər tədris olunur. Bununla da ölkəmizin coğrafiyası şagirdlərə coğrafiyanın müxtəlif bölmələri ilə paralel şəkildə tədris olunur. Bu yeniliyin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkəmizin təbiəti, təbii ehtiyyatları, əhalisi və iqtisadi inkişaf meylləri vəhdət şəklində varislik prinsipinə uyğun olaraq tədris olunur. 
2-01-2020, 21:58 Məqalənin davamı
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Müəllif: Рамазан Азизхан оглу Эййубов, Кямаля Шабан гызы Гасанова 

Ключевые слова: математика, теория вероятностей, математическая статистика, учебная литература, вероятность
Açar sözlər: riyaziyyat, ehtimal nezeriyyesi, riyaziyyatın statistikası, tedris ədəbiyyatı, ehtimal
Key words: mathematics, theory of chances, math statics, educational literature, probablity

Развитие теории вероятностей с момента зарождения этой науки и до нашего времени было несколько своеобразным. На первом этапе этой науки она рассматривалась  как занимательный “пустячок”, как собрание курьезных задач, связанных в первую очередь с азартными играми в кости и карты. 
Основателями теории вероятности  были французкие математики Б. Паскаль и П. Ферма, и голландский ученый  Х. Гюйгенс, в анкетах, в которых на запросы азартных игроков и переписке между собой были введены основные понятия этой теории - это вероятность события и математическое ожидания.
2-01-2020, 21:54 Məqalənin davamı
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Müəllif: Гюнель Ильхам гызы Агарагимова 

Ключевые слова: математика, наглядные пособия, методы обучения,  эффективность усвоения, новый материал
Açar sözlər: riyaziyyat, əyani vəsaitlərtədrisin metodikası, qavrama effektivliyiyeni material
Key words: math, visual aids, teaching methods, assimilation efficiency, new material

Использование средств наглядности в обучении и его осуществлении на уроках в начальной школе получает все большее распространение. Это связано с тем , что наглядные методы обучения имеют возможность показать  развитие явлений, их динамику, передавать учебную информацию, определенными дозами и управлять индивидуальным процессом усвоения знаний. Наглядные пособия стимулируют познавательные интересы учащихся, создают при определенных условиях повышенное эмоциональное отношение учащихся к учебе, обеспечивают разностороннее формирование образов в понимании связи научных знаний с жизнью.
2-01-2020, 21:49 Məqalənin davamı
ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Müəllif: Рамазан Азизхан оглу Эййубов, Земфира Гаиф гызы Абасова 

Ключевые слова: интегрированные уроки, интеграция, математика, информатика, информатика, структура урока.
Аçar sözlər: inteqrasiya olunmuş dərslər, riyaziyyatinformatika, inteqrasiya edilmiş dərslərin quruluşu
Key words: integrated lessons, mathematicscomputer science, structure of integrated lessons

Интеграция вошла в педагогику в начале 1980-х гг. Вообще понятие интеграция означает глубокое взаимопроникновение, слияние обобщенных знаний в той или иной области. 
В настоящее время, мы часто замечаем насколько необходимо усвоение предметов математики и информатики, так как в наше время практически невозможно обойтись без информационных технологий и элементарных математических знаний. На уроках математики осуществляются межпредметные связи математика - информатика.
2-01-2020, 21:44 Məqalənin davamı
Öncəki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 54 Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com