ПЕРСПЕКТИВНЫЕ, ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ПОРОДЫ ОВЕЦ, АДАПТИРОВАННЫХ И РАЗВОДИМЫХ В ЖАРКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА

Müəllif: Эйюб Баширов, Н.А.Дамиров, Н.А.Наджафов

В павильоне «Овцеводство» большой интерес у специалистов вызвали овцы Азербайджанской ССР. Овцы карадолахского отродья Карабахской породы, представленные колхозом имени Жданова Имишлинсюого района, отмечены наградами ВНДХ СССР. Новый тип карадояахских овец выведен заведующим лабораторией грубошерстного овцеводства Азербайджанскою НИИ животноводства, кандидатом сельскохозяйствен­ных наук М.А.Дамировым. Мы попросили его рассказать об этой породе.
10-11-2019, 23:48 Məqalənin davamı
AZƏRBAYCAN HEYVANDARLIQ ELMİ VƏ TƏCRÜBƏSİNİN DÜNYA ELMİNDƏKİ YERİ, ƏHƏMİYYƏTİ, BUNLARIN 1954-1978-ci İLLƏRDƏ VERİLMİŞ HESABATLARDAKI ƏKSİ

Müəllif: Əyyub BƏŞİROV

Elmimizin inkişaf tarixində XX əsr xüsusi bir mərhələni təşkil edir. Bu dövr aparılan elmi tədqiqatların qloballığı, çoxşaxəl iliyi, genişmİqyasi ilığı, əhatə olunan mövzuların dərinliyi, aktuallığı, zənginliyi, ən başlıcası, elmi, problemlərin həlli yollarının optİmallı- ğı, sürətliliyi, İrəli sürülən müddəaların, nəzəriyyələrin, əldə olunan elmi nəticələrin təc­rübədə təsdiqi, tətbiqi, nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdəti və s. kimi xüsusiyyətləri, cəhətləri ilə səciyyələnir.
XX əsritı elmimizin intibah dövrü kimi dəyərləndirilməsi daha doğru olardı. Alim­lərimizin bir çox sahələrdə apardığı tədqiqatlar, etdikləri kəşflər, işləyib hazırladıqları yeni, orijinal metod və texnologiyalar, sistemlər təkcə keçmiş İttifaqda deyil, bütövlükdə, dünya elminin inkişafına böyük təsir göstərdi, təkan verdi.
10-11-2019, 18:13 Məqalənin davamı
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ШИРОКОМАСШТАБНОМУ РАЗВИТИЮ БУЙВОЛОВОДСТВА НА БАЗЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРУГЛЫЙ ГОД ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ РЕСУРСОВ И КОРМОВЫХ ОТХОДОВ

Müəııif: Эйюб БАШИРОВ 

Учитывая большое народнохозяйственное значение буйволов: высокую хозяйственно-биологическую ценность, экономическую эффективность, особо высокую лечебно-диетическую, биологически полноценную продукцию его, предусмотреть наряду с качественным преобразованием буйволов и увеличения поголовья его, особенно маточного поголовья в 1990 г. по сравнению с 1987 г. на 20% с 1995 г. в 2 раза. Как дополнительный резерв для эффективного использования болотистых камышово-осоковых пастбищ, а также лесных и кустарниковых пастбищ создать новые в таких местах буйволинные фермы, как крупномасштабное оздоровительные мероприятия на примере Италии о необходимости установить премию за каждую выращенную и сохраненную голову.
10-11-2019, 11:52 Məqalənin davamı
GƏNC SAĞICININ MÜVƏFFƏQİYYƏTİ

Müəllif: Eyyııb BƏŞİROV

Salyan rayonunun M.B.Qasımov adma camışçılıq sovxozu respublikada ix- tısaslaşdırılmış ən iri camışçılıq təsərrüfatıdır. Sovxozun iqtisadiyyatında camış- çılıq başlıca mühüm yer tutur. Sovxozda hazırda 2922 baş camış vardır ki, onlar­dan da 1045 başı ana camışdır. Sovxozda süd-əmtəə camışçılıq ferması məhsul­darlığına və gəlirinə görə xüsusi ilə fərqlənir.
Sovxozun mütəxəssis və mexanizator kadrlarla möhkəmlənməsi, qabaqcıl təcrübənin və elmin nailiyyətlərinin təsərrüfatda tətbiq edilməsi məhsuldarlığın artırılmasına və məhsulun maya dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur.
10-11-2019, 10:52 Məqalənin davamı
XX ƏŞRDƏ AZƏRBAYCANDA QURULMUŞ DAMAZLIQ CAMIŞLIQ SİSTEMİ VƏ ONUN MÜASİR TƏLƏBLƏRƏ UYĞUN BƏRPASI, YAXUD HƏMİN BAZA ƏSASINDA YENİSİNİN YARADILMASI MƏSƏLƏLƏRİ HAQQINDA

Müəllif: Eyyub Bəşirov

Azərbaycan camışçılıq elminin və təcrübəsinin qədim inkişaf tarixi, dərin kökləri, qaynaqlan var. Xalqımız heyvandarlığın əsas istiqamətlərindən biri kimi bütün dövrlərdə camışçılığa xüsusi diqqət yetirmiş, qayğı göstərmişdir. Hər dövrə uyğun da cəlbedici elmi və təcrübevi nəticələr qazanmışdır.
Bunun da başlıca səbəbi camışın, camışçılığm yüksək iqtisadi səmərəliliyi, əhalinin camışa böyük məhəbbəti, ona ailənin, evin dolanışıq mənbəyi kimi baxması, həm də əl­verişli yerli iqlim şəraiti, bol yeni bazası, bol su hövzələrinin, su mənbələrinin mövcudlu­ğudur.
Belə münbit şəraitdə elə dövrlər olub ki, Azerbaycanda ümumi naxırın 50-60 %-ni ca- mış təşkil edib. Hətta SSRİ dövründə İttiafaq üzrə saxlanılan camışın 85 %-i Azərbaycanda idi. Qalan 15 %i İsə qonşu respublikalarda yaşayan yerli azərbaycanhlar tərəfindən bəs­lənilirdi. Yəni camış həmin respublikalara Azərbaycandan keçib, azərbaycanhlar apanb.
10-11-2019, 10:46 Məqalənin davamı
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕЛЕКЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО БУЙВОЛА

Müəllif: Агахан Агабейли, Эйюб Баширов

На местной популяции буйволов, разводимых в Азербайджане мы с коллективом ученых и специалистов буйволоводов Азербайджана, под руководством пионера и корифея буйволоводческих наук Агахана Алескер оглу Агабейли проводили работу по совершенствованию и созданию обильно и жирномолочной породы, отвечающей, совремеаным требованиям. Буйволы местной популяции выгодно отличаются крепкой конституцией, жизненностью, устойчивостью и резистентнистью к кровопаразитарным болезням, сибирской язве и гельминтозам, являющейся бичом для завезенного крупного рогатого скота культурных пород. До организации племенной работы живая масса буйволиц была невысокой 380-410 кг., не удовлетворял и удой, не превышающий 600-800 кг молока с содержанием жира в 7-8%. Однако в популяции буйволов встречались отдельные животные с продуктивностью 1800-2000 кг молока с жирностью 8-10%.
10-11-2019, 10:39 Məqalənin davamı
ИЗ ИСТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОРОДНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ И ПОРОДНОГО УЧЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ животных, РАЗВОДИМЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Müəllif: Эйюб Баширов

I. Породное районирование сельскохозяйственных животных в Азербайджане
Азербайджанским народом на основе народжной селекции с самых древних времен были приручены и одомашнены, в дальнейшем в процессе массового разведения сельскохозяйственных животных были созданы ценнейшие породы овец (11 местных, аборигенных, жирнохвостых, грубо- и полугрубошерстных), лошадей (Карабахская, Дилбозская, Ширванская и Кубинская местных, аборигенных пород), Азербайджанский буйвол, зебу, верблюд, малокавказская и великокавказская породы крупного рогатого скота, Кабактапинская пчела и др.
9-11-2019, 19:37 Məqalənin davamı
KƏND TƏSƏRRÜFATI HEYVANLARININ BRUSELLOZUNUN DİAQNOSTİKASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DAİR

Müəllif: Ə.Ə.Aliev, N.G.Quliyev, E.H.Həsənov, F.R. Gülalıyev

Bnıselloz zooantroponoz xəstəlik olmaqla, hər heyvanın faktiki dəyərinin 50%-dən çox heyvan sahibinə məcburi kəsimdən ziyan vurur. Bruselloza diaqnoz seroloji üsullar­la qoyulur, Bakterioloji üsullarla yalnız xəstəliyin kliniki əlamətləri baş verdikdə cəlb olunur. Xəstəliklə mübarizədə düzgün diaqnozun qoyulması, xəstə heyvanın vaxtında aşkar edilib təsərrüfatlardan çıxarılması en mühüm məsələdir. Hazırda xəstəliyin dia­qnostikasında istifadə olunan reaksiyalar Aqqlütinasiya reaksiyası (AR), çəhrayı - ben­qal sınaq (RBS), komplimentin birləşmə reaksiyası (KBR), komplimentin uzun müddətli birləşmə reaksiyası (KUMBR), süd həlqə reaksiyası (SHR) ve İFA serumda spesifik anticisimlerin axtarılması prinsipinə əsaslanır. (Təlimat 2003)
9-11-2019, 14:00 Məqalənin davamı
АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ И ПОРОДЫ ЖИВОТНЫХ В СОХРАНЕНИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА

Müəllif: Э.Б.Баширов

Развитие отдельных отраслей сельского хозяйства в Азербайджане находится в большой зависимости от почвенно-климатических особенностей, обусловленных в основном орографией территории.
Территория Азербайджана подразделяется на несколько климатических зон;
  • Ленкоранская низменность с влажным субтропическим;
  • Куре-Араксинская низменность с сухим субтропическим;
  • нижняя зона Малого Кавказа с умерено-теплым сухим климатом;
  • влажная зона Большого Кавказа;
  • Нахичеванская зона с резко континентальным климатом;
  • холодная горная зона.
При таких сложных климатических условиях азербайджанский народ, с древ­них времен, занимаясь народной селекцией, создал ценные местные породы скота, которые приспособились к этим природным условиям. Скотоводство объединяет в себе крупный рогатый скот, буйволов, зебу, верблюдов и коневодство, которые используются в одних и тех же целях - в качестве молочных, мясных и частично рабочих животных.
9-11-2019, 13:52 Məqalənin davamı
İNƏK VƏ CAMIŞLARIN ƏMCƏKLƏRİNİN DEZİNFEKSİYASI

Müəllif: Əşrəf Məmmədli

Heyvanların yelin xəstəlikləri-mastitlər çox geniş yayılmış və heyvandarliq təsərufatlarma böyük iqtisadi zərər verir. Odur ki, onlara qarşı elmi əsaslara söykənən kompleks mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi heyvandarlığın əsas problemlərindən biridir. Mastitlərə qarşı ilk növbədə profilaktika tədbirləri elə əhatəli və çox şaxəli olmalıdır ki, bilavasitə südün kəmiyyət və keyfiyyətinə mənfi təsir edən bu xəstəliyin mastitlərin heyvanlar arasında yayılmasına şərait yaranmasın. Bu qəbildən olan tədbirlər həddən artıq çoxdur. Onlardan biri də yelinin əmcəklərinin dezinfeksiyaedici maddələrlə sanitar işlənməsidir. Əmcəklərin dezinfeksiyası heyvandarlığın inkişaf etdiyi bir çox ölkələrdə çox geniş istifadə edilir.
9-11-2019, 08:52 Məqalənin davamı
Öncəki 1 2 3 4 Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com