ЧТЕНИЕ КАК АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ

Müəllif: Земфира Нариман гызы Рагимова

Ключевые слова: чтение, РКИ, работа над текстом, методы обучения, выразительное чтение
Açar sözlər: oxu, rus dili əcnəbi dil kimi, mətn üzərində iş, tədrisin metodikası, ifadəli oxu
Key words:reading, russian as a foreign, work on text, teaching methods, expressive reading

Развитие социальной, политической и экономической сфер общественной жизни, активизация межкультурного диалога, стирание разного рода границ заставляют методистов вновь задумываться о поиске наиболее эффективных методов обучения иностранцев чтению на русском языке. Значимыми являются вопросы теоретико-методологического характера, касающиеся принципов отбора текстов для изучения с образовательными целями. Это в первую очередь вопросы о стилевой принадлежности отобранных текстов и специфике их концептуально-аксиологического содержания. Обучение чтению начинается с начального этапа формирования навыков техники чтения.
2-01-2020, 22:06 Məqalənin davamı
DEVELOPING RESEARCH PAPER WRITING FOR EFL/ESL UNDERGRADUATE STUDENTS

Müəllif: Gulhayat Matlab Abdullayeva

Key words: EFL/ESL undergraduate students, Research Paper Writing (RPW) program
Açar sözlər: EFL / ESL bakalavr tələbələri, tədqiqat işi yazma proqramı
Ключевые слова: студенты бакалавры EFL/ESL, Развитие письменной формы исследовательской работы

1. Introduction
Scientific writing plays a main role in academic contexts because scholarly publications contribute to career promotion and reputation. A dissertation or a thesis provides an opportunity for students to identify a topic and obtain deep insights into research work (Swales, 1990). In recent years, there has been a rapid growth of successful manuscripts; however, manuscript publications still remain new and problematic (Day & Gastel, 2012). For example, non-English speaking scientists have problems with the discourse community in writing research articles, they make more errors in their texts (Purves, 1988, as cited in Hyland, 2003); tend to plan less than L1 writers, and have more difficulty in setting goals and generating materials (Flower & Hayes, 1981); L2 writers are also less inhibited by teacher-editing and feedback (Silva, 1993, 1997; Krapels, 1990; Leki, 1992, as cited in Hyland, 2003). Moreover, the low level of learners’ motivation in learning writing was found because EFL teaching has focused on the language form of the target language (e.g., completing English grammar and vocabulary exercises) (Tran, 2007). To find solutions to those matters, approaches of L2 writing teaching and learning have become a great concern since 1980 (Hyland, 2003).  The findings of those studies showed that each writing teaching approach has its own strengths and limitations. For example, positive points of the product approach emphasized the imitation of input, repetition, controlled writing and accuracy, whereas writing skills are ignored in this approach. 
2-01-2020, 22:02 Məqalənin davamı
COĞRAFİYANIN MÜASİR TƏDRİSİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏQDİM OLUNMA FORMALARININ MÜXTƏLİFLİYİ

Müəllif: Aytac Vazeh qızı Tağıyeva

Açar sözlər: Azərbaycan coğrafiyası, vətənpərvərlik, motivasiya, tədqiqat, qiymətləndirmə, tətbiq, xəritə,   təlim, təhsil
Key words: Azerbaijan geography, patriotism, motivation, research, evaluation, application, map, training, education
Ключевые слова: География Азербайджана, патриотизм, мотивация, исследование, оценка, применение, карта, обучение, образование 

Bu gün təhsil müəssisələrinin qarşısında duran əsas məqsəd savadlı, dünyagörüşlü, yaradıcı, yüksək mədəniyyət, mənəviyyat və vətənpərvərlik hissinə malik olan gənclər yetişdirməkdir. Bu gün deyə bilərik ki, təhsil nəinki ölkədaxili ziyalı mühitin formalaşmasına xidmət edir, uyğun olaraq beynəlxalq aləmdə də ölkənin rolunu müəyyən edən əsas amillərdən biri kimi öz ağırlığını saxlayır. Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi qazanıldıqdan sonra bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də ardıcıl və məqsədyönümlü islahatlar həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində islahatların apardığı müasir zaman kəsiyində Azərbaycan coğrafiyasına olan münasibət xeyli dəyişmişdir. Beləliklə, Azərbayan coğrafiyası Ümumtəhsil məktəblərinin təkcə VIII sinifində deyil, ayrı-ayrı mövzuların tərkibində VI sinifdən XI sinfə qədər tədris olunur. Bununla da ölkəmizin coğrafiyası şagirdlərə coğrafiyanın müxtəlif bölmələri ilə paralel şəkildə tədris olunur. Bu yeniliyin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkəmizin təbiəti, təbii ehtiyyatları, əhalisi və iqtisadi inkişaf meylləri vəhdət şəklində varislik prinsipinə uyğun olaraq tədris olunur. 
2-01-2020, 21:58 Məqalənin davamı
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Müəllif: Рамазан Азизхан оглу Эййубов, Кямаля Шабан гызы Гасанова 

Ключевые слова: математика, теория вероятностей, математическая статистика, учебная литература, вероятность
Açar sözlər: riyaziyyat, ehtimal nezeriyyesi, riyaziyyatın statistikası, tedris ədəbiyyatı, ehtimal
Key words: mathematics, theory of chances, math statics, educational literature, probablity

Развитие теории вероятностей с момента зарождения этой науки и до нашего времени было несколько своеобразным. На первом этапе этой науки она рассматривалась  как занимательный “пустячок”, как собрание курьезных задач, связанных в первую очередь с азартными играми в кости и карты. 
Основателями теории вероятности  были французкие математики Б. Паскаль и П. Ферма, и голландский ученый  Х. Гюйгенс, в анкетах, в которых на запросы азартных игроков и переписке между собой были введены основные понятия этой теории - это вероятность события и математическое ожидания.
2-01-2020, 21:54 Məqalənin davamı
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Müəllif: Гюнель Ильхам гызы Агарагимова 

Ключевые слова: математика, наглядные пособия, методы обучения,  эффективность усвоения, новый материал
Açar sözlər: riyaziyyat, əyani vəsaitlərtədrisin metodikası, qavrama effektivliyiyeni material
Key words: math, visual aids, teaching methods, assimilation efficiency, new material

Использование средств наглядности в обучении и его осуществлении на уроках в начальной школе получает все большее распространение. Это связано с тем , что наглядные методы обучения имеют возможность показать  развитие явлений, их динамику, передавать учебную информацию, определенными дозами и управлять индивидуальным процессом усвоения знаний. Наглядные пособия стимулируют познавательные интересы учащихся, создают при определенных условиях повышенное эмоциональное отношение учащихся к учебе, обеспечивают разностороннее формирование образов в понимании связи научных знаний с жизнью.
2-01-2020, 21:49 Məqalənin davamı
ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Müəllif: Рамазан Азизхан оглу Эййубов, Земфира Гаиф гызы Абасова 

Ключевые слова: интегрированные уроки, интеграция, математика, информатика, информатика, структура урока.
Аçar sözlər: inteqrasiya olunmuş dərslər, riyaziyyatinformatika, inteqrasiya edilmiş dərslərin quruluşu
Key words: integrated lessons, mathematicscomputer science, structure of integrated lessons

Интеграция вошла в педагогику в начале 1980-х гг. Вообще понятие интеграция означает глубокое взаимопроникновение, слияние обобщенных знаний в той или иной области. 
В настоящее время, мы часто замечаем насколько необходимо усвоение предметов математики и информатики, так как в наше время практически невозможно обойтись без информационных технологий и элементарных математических знаний. На уроках математики осуществляются межпредметные связи математика - информатика.
2-01-2020, 21:44 Məqalənin davamı
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ И ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ

Müəllif: Ирада Гюльбала гызы Рустамова 

Ключевые слова: методика обучения, психология, логическое  мышление, информатика.
Açar sozler: tədris metodikasi, psixologiya,məntiqi düşüncə, kompüter elmləri,
Key words: teaching methodology, psychology, logical thinking, computer science.

Методика обучения математики связана практически со всеми другими науками, такими как психология (математика в психологии), информационные технологии, педагогика, русский язык, литература и т.д. Основная цель методики обучения математики заключается в том, чтобы собрать основные данные этой науки и, обработав детали использовать их в дидактических материалах, затем включать в школьный курс обучения математики.
В математике особое внимание уделяется логике, которая используется, начиная с первого класса в виде примеров и задач. Логическое мышление вырабатывает у ученика «правильное» мышление. Например, теорема и его доказательство, решение уравнений требует использование логических понятий. Это все базируется на логических действиях.
2-01-2020, 21:40 Məqalənin davamı
К ИСТОРИИ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ

Müəllif: Улькер Эльхан гызы Алекперова

Ключевые слова: квадратные уравнения, решение, квадратные корни,умножение,алгебраические и геометрические методы
Açar sözlər: kvadrat tənlik, həll, kvadrat kök, hasil, cəbri və həndəsi metod
Key words: quadratic equations,solution,square roots, multiplication, algebraic and geometric methods

Квадратные уравнения и способы их решения были известны в глубокой древности. Так, еще за две тысячи лет до нашей эры задачи измерения земельных участков приводили древних вавилонян к решению квадратных уравнений.
В древней Греции (Пифагор, Евклид) квадратные уравнения решались геометрическим способом.
Знаменитый узбекский математик аль-Хорезми решал квадратные уравнения как алгебраическим, так и геометрическим способами.
2-01-2020, 21:36 Məqalənin davamı
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Müəllif: Айшен Эльшан гызы Алиева

Ключевые слова:  математика, воспитание, образование, стандарты образования, знания, учебник, технология.
Açar sözlər: riyaziyyat, tərbiyə, təhsil, təhsil standartları, bilik, dərslik, texnologiya.
Key words:  mathematics, upbringing, education, education standards, knowledge, textbook, technology.

Невозможно переоценить роль математики как предмета в воспитании гражданина нашей родины, ведь математика учит думать, логически мыслить. Именно с математики началось такое осмысление мира, которое лежит в основе становления и развития научного знания. Современная математика по-прежнему является важнейшим инструментом для естественных наук.
2-01-2020, 21:27 Məqalənin davamı
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Müəllif: Ляман Эмиль гызы Исаева

Ключевые слова: школьное образование, методические исследования, проблемные ситуации, математика
Açar sözlərməktəb təhsilimetodiki tədqiqatproblemli hallarriyaziyyat
Key words: school education, methodological research, problem situations, mathematics

В настоящее время среднее образование в Азербайджане сопровождается внедрением новых образовательных и информационных технологий. Школьное образование постепенно становится частью единого образовательного пространства. В целом, профильная направленность математического образования в школах требует переосмысления многих позиций во всем образовательном процессе – в содержании, формах, методах и средствах обучения и воспитания детей. При поступлении в вузы у абитуриенты сталкиваются с определенными проблемами, требующими особого рассмотрения, такие как выбор содержания книг и других материалов, постановки целей и задачи математических баз (школьных), которые эффективно влияют на процесс изучения и усваивания абитуриентами этих знаний.
2-01-2020, 21:15 Məqalənin davamı
Öncəki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com