QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AZƏRBAYCANDA İNSAN AMİLİ PROBLEMİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

Müəllif: Fəridə Mikayılova

Müasir dünyada gedən qloballaşma prosesində insan amilinin öyrənilməsi həm tə­biət, həm də humanitar elmlər Üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Cəmiyyətimizdə baş verən ıqtisadıi inkişaf, İstehsalatda yeni texnologiyaların tətbiqi, təhsil, səhiyyə sosial təminat sisteminin durmadan təkmilləşdirilməsi zərurəti insana aid problemlərin köklü şəkildə İşlənib hazırlanmasım tələb edir.
Dünyəvi dövlət quruculuğunu həyata keçirən Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nü­fuzu getdikcə artır və geostrateji əhəmiyyəti yüksəlir. Dünyada gedən qloballaşma prose­sində respublikamız yaxından iştirak edir.
10-11-2019, 22:40 Məqalənin davamı
SƏNAYE MÜƏSSİSƏSİNİN İNNOVATİV FƏALİYYƏTİNİN STRATEJİ PLANLAŞDIRILMASI

DOI: 10.36719/AEM/2007-2019/47/95-98
Müəllif: Eldar Yusif oğlu Məcidzadə

Açar sözlər strateji planlaşdırma , sənaye, strategiya, idarəetmə, müəssisə
Key words: strategic planning, industry, strategy, management, enterprise
Ключевые слова: стратегическое планирование, промышленность, стратегия, управление, предприятие

Məqalədə müəssisədəkiplanlaşdırma sistemi müzakirə olunur. Strateji və əməliyyat planlaşdırmasının xarakteristikası verilir. Mövcud müəssisə fəaliyyətinin planlaşdırılması sisteminin təhlili verilir. Müəssisənin planlaşdırılan fəaliyyətlərinin səmərəliliyinin artırılmasının əsas istiqamətləri təklif olunur.
Xarici firmaların çoxillik təcrübəsi göstərir ki, bazar şəraitində sənaye planlamasını düzgün qiymətləndirməmək, onu minimuma endirmək, məhəl qoymamaq və ya bacarıqsız həyata keçirmək çox vaxt əsassız iqtisadi itkilərə və nəticədə müəssisələrin iflasına səbəb olur. Hətta bütövlükdə ölkədə planlaşdırma ehtiyacı qalır və onu bazarın “görünməz tənzimləyici əli” ilə tamamilə əvəz etmək olmaz.


1-11-2019, 11:46 Məqalənin davamı
MİLLİ İNNOVASİYA SİSTEMİ: MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ İNKİŞAF

DOI: 10.36719/AEM/2007-2019/47/90-94
Müəllif: Cavid Bəhmən oğlu Babayev

Açar sözlər: iqtisadiyyat; innovasiya; innovasiya sistemi; inkişaf; texnologiya
Key words: economy; innovation; innovation system; development; technology
Ключевые слова: экономика; инновации; инновационная система; развитие; технология

Son illər əsaslı iqtisadi və sənaye islahatları, ardıcıl olaraq həyata kecirilən məqsədli dövlət proqramları, akkumulyasiya edilən maliyyə imkanları və geniş xarici iqtisadi əlaqələr Azərbaycanı xoş gələcək qurmaq ücün möhkəm baza ilə təmin etmişdir. Bununla belə, bu gələcək uğurun əsas elementləri – yeni ideyalar yaratmaq və bu ideyaları ölkənin innovativ və uğurlu məhsulları, xidmətləri və yeni tipli şirkətləri timsalında həyata keçirmək bacarığından asılıdır. Bu, öz gücünə əmin, yeni imkanları tədqiq etmək və uğurla həyata kecirmək istəyən yeni azərbaycanlı nəslini yetişdirmək üçün Azərbaycan dövlətinin qarşıya qoyduğu məqsədin bilavasitə təsdiqidir.
1-11-2019, 11:41 Məqalənin davamı
SƏNAYEDƏ STRATEJİ PLANLAŞDIRMA VƏ ONUN SƏMƏRƏLİLİYİ

DOI: 10.36719/AEM/2007-2019/47/86-89
Müəllif: Eldar  Yusif oğlu Məcidzadə

Açar sözlər strateji planlaşdırma, sənaye, strategiya, səmərəlilik, müəssisə
Key words: strategic planning, industry, strategy, efficiency, enterprise
Ключевые слова: стратегическое планирование, промышленность, стратегия, эффективность, предприятие

Məqalədə müəssisədəki  planlaşdırma sistemi müzakirə olunur. Strateji və əməliyyat planlaşdır-masının xarakteristikası verilir. Mövcud müəssisə fəaliyyətinin planlaşdırılması sisteminin təhlili verilir. Müəssisənin planlaşdırılan fəaliyyətlərinin səmərəliliyinin artırılmasının əsas istiqamətləri təklif olunur.
Xarici firmaların çoxillik təcrübəsi göstərir ki, bazar şəraitində sənaye planlamasını düzgün qiymətləndirməmək, onu minimuma endirmək, məhəl qoymamaq və ya bacarıqsız həyata keçirmək çox vaxt əsassız iqtisadi itkilərə və nəticədə müəssisələrin iflasına səbəb olur. Hətta bütövlükdə ölkədə planlaşdırma ehtiyacı qalır və onu bazarın “görünməz tənzimləyici əli” ilə tamamilə əvəz etmək olmaz.
1-11-2019, 11:10 Məqalənin davamı
THE EFFECT OF WORKER UNIONS ON WORK RELATIONS IN AZERBAIJAN

Müəllif: Aida Budagova
Keywords: Trade Union, Labor Union, Labor relations, Republic of Azerbaijan
Açar sözlər: ittifaqlar, həmkarlar inttifaqı, işçi münasibətləri, Azərbaycan Respublikası 
Ключевые слова: союзы, профсоюзы, рабочие отношения, Азербайджанская Республика

 
The nineteenth-century industrial society was characterized by the emergence of social class and class relations in which workers acquired a common sense of identity and class structure in society. This awareness led employees to develop new institutions such as trade unions. Trade unions are one of the most important institutions of modern society, because industrial relations in modern societies require the instrumental role of trade unions. In addition to the modern system, there is a need for trade unions for the workers' movement and workers. However, the social roles of trade unions and awareness for trade unions vary in different societies and at different times. After the industrial revolution, workers needed an institution representing themselves to protect their rights and interests. This collective labor movement was crucial to the formation of working-class identity. In other words, union consciousness was the first step towards class consciousness (Kapani, 2000: 31).

30-10-2019, 08:24 Məqalənin davamı
THE LEVEL OF OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY AFFECTİNG THE MOTİVATİON OF MANAGER

Müəllif: Nofаl Chаrkаzzаdе
Key words: Occupational Health and Safety, Work accident, Motivation, Manager, Expectations of managers, Motivation of managers.
Açar sözlər: İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi, İş qəzası, Motivasiya, İdarəçi, İdarəçilərin gözləntiləri, İdarəçilərin motivasiyası
Ключевые слова: гигиена труда и техника безопасности, производственная травма, мотивация, менеджер, ожидания менеджеров, мотивация менеджеров.

 
With its management performance, the manager is a visionary and strategic thinker who determines the direction that the business will go in. It is the key name for a company to survive, develop, grow and achieve sustainable success in the competitive environment. People in managerial positions have the opportunity to create an environment in which they will demonstrate their talents and skills and achieve success. Successful and stable organization is a great source of motivation for managers, but it is important to emphasize that they are the first to be held responsible for failure of the company. Managing the majority of the company's general operational lines is the job of the managers. In this context, the motivation of the manager affects the direct work and its decisions. With this study, the level of occupational health and safety of the neglected managers affected by the events, Occupational health and safety of the kind of responses and feedback will give the managers of the interview will try to explain the interview technique. In addition, it was determined by the employer to determine the quality of the health services provided to the employees, to contribute to the solution of the problems encountered and to contribute to the scientific knowledge and to influence the policies related to the health services to be given to the employees. Although there is considerable progress in occupational health and safety, shortcomings in occupational health and safety have been a major problem for many years. These problems sometimes cause major traumas in the studies. The first condition for helping such employees is to determine the extent to which they are affected by such incidents and to identify their problems is expected to be a good key for solutions..

30-10-2019, 08:21 Məqalənin davamı
FORMS OF VENTURE INVESTMENT OF INTERNET PROJECTS

Müəllif: T.M. Тardaskina, L.D. Bogatyreva 
Key words: internet projects, investment, business, start-up, technology sector
Açar sözlər: internet layihəiər,investisiya, biznes mühiti , texnoloji sektorun rolu 
Ключевые слова: интернет-проекты, инвестиции, бизнес, стартап, технологический сектор
 

The economic situation in the country forces start-up companies to develop in conditions of extreme uncertainty. Market conjuncture changes at a fast pace, conditions are dictated by unexpected leaders, new technologies change the ratio of values in the market. Solutions appear to radically change the basic properties of products that they previously competed with each other. These are so-called "subversive innovations". Among the most promising branches of the economy, where such deep innovations are possible, we can call nanotechnology, energy, medicine, biotechnology and, of course, the technology sector - the subject of our research - Internet projects. The development of the latter is inevitably linked to the growing need for capital for both the improvement of the most innovative product (service) and marketing activities, without which it is impossible to rapidly promote a new product to the minds of a wide audience [1]. 
But no expert will be able to give a precise forecast whether the planned product will be fully realized and whether its market will accept, and therefore, whether the return of investors' investments will take place. Due to high risks of capital investments, such investments are called venture (risk).

30-10-2019, 05:13 Məqalənin davamı
MİLLİ BАYRАMLAR TURİZM РОTЕNSİАLI KİMİ

Müəllif: Nəhmətоvа Zərхаnım Çingiz qızı 
Аçаr sözlər: Nоvruz, bаyrаm, fеstivаl, hаdisə turizmi, аdət-ənənə
Kеy wоrds: Nоvruz, hоlidаy, fеstivаl, еvеnt tоurism, trаditiоn
Ключевые слова: Новруз, праздник, фестиваль, событийный туризм, традиция
 

Turizmin inkişаfı üçün ilkin şərt kimi təbii şərаit, tаriхi mədəni аbidələr, zəngin mədəniyyət əsаs rоl оynаsа dа bu sаhənin gеnişlənməsi, rеklаm оlunub dünyаdа öz lаyiqli yеrini tutmаsı üçün də əlаvə tədbirlər lаzımdır. Dахili və bеynəlхаlq turizmin inkişаfınа təkаn vеrən fеstivаllаr dа bu qəbildəndir. Bölgənin və yа ölkənin bеynəlхаlq miqyаsdа tаnınmаsını təmin еdən, turizm dеstinаsiyаsının imiсinin fоrmаlаşmаsınа və məşhurlаşmаsınа хidmət еdən fеstivаllаr və bаyrаmlаr turizm fəаliyyətini dəstəkləyən ən mühüm tədbirlərdən biridir. Хüsusilə kənd yеrlərindəki turizmi саnlаndırmаq və bölgənin turistlər üçün dаhа сəzbеdiсi оlmаsını ön рlаnа çəkmək məqsədilə kеçirilən, içərisində müхtəlif yеrli tədbirlərin yеr аldığı (оyunlаr, tаmаşаlаr kоnsеrtlər), əl işlərinin sərgiləndiyi, аdət-ənənənin təbliğ еdildiyi və bölgənin milli mətbəхinin təqdim еdildiyi ənənəvi bаyrаmlаr və fеstivаllаr bölgələrin tаnınmаsındа çох böyük əhəmiyyət kəsb еdir. 
malaşır və genişlənir, müasir tələblərə uyğun formada təşkil olunur. Bununla paralel olaraq, turizmin maddi və maliyyə bazası, dövlət himayəsi və idarə edilməsi tələbi ortaya çıxır. Turizm daha çox asudə vaxtın dəyərləndirilməsi və rekreasiya məqsədi ilə istifadə olunan fəaliyyətdir. Ancaq eyni zamanda turizm sənayesi təhsil, tərəqqi və beynəlxalq əlaqələrdə sosial-mədəni inkişafın formalaşdırılmasında ciddi rola malikdir. Turizm fəaliyyəti nəticəsində insani dəyərlər, davranış və daha yaxşı həyat tərzi formalaşır. Həmçinin turizmlə bağlı fəaliyyətlər asudə vaxtın dəyərləndirilməsi imkanını təqdim edərək, insanlara yeni və fərqli istirahət imkanları təqdim edir.

28-10-2019, 19:21 Məqalənin davamı
TURİZMİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFA TƏSİRİ

Müəllif: Məmmədli Minəvvər Naib qızı
Açar sözlər: turizm, turizm sənayesi, sosial-mədəni inkişaf , iqtisadi inkişaf, infrastrukturu
Key words: tourism, tourism industry, socio-cultural development, economic development, infrastructure
Ключевые слова: туризм, индустрия туризма, социокультурное развитие, экономическое развитие, инфраструктура
 

Azərbaycanda son dövrlərdə turizmin inkişafı nəzərə çarpacaq miqyasda artmışdır. Müasir dövrdə turizm fəal istirahətin geniş yayılan və kütləvi növü hesab olunur. Hər il daha çox insan səyahət həvəskarları sırasına qoşulur və turizm getdikcə daha çox yayılır. Turizm hal –hazırda şəxsiyyətin sosial-mədəni inkişaf vasitəsi kimi çıxış etməklə yanaşı,eyni zamanda ərazinin iqtisadi inkişafı üçün başlıca amil rolunu oynayır, bu və digər regionun müxtəlif istiqamətlərdə inkişafına təkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, turizm xidmətinə iqtisadi inkişaf amili kimi yanaşma ölkənin iqtisadi və maliyyə resurslarının daha səmərəli istifadəsi tələbini formalaşdırır.
Ölkəmizdə turizm mühiti tədricən formalaşır və genişlənir, müasir tələblərə uyğun formada təşkil olunur. Bununla paralel olaraq, turizmin maddi və maliyyə bazası, dövlət himayəsi və idarə edilməsi tələbi ortaya çıxır. Turizm daha çox asudə vaxtın dəyərləndirilməsi və rekreasiya məqsədi ilə istifadə olunan fəaliyyətdir. Ancaq eyni zamanda turizm sənayesi təhsil, tərəqqi və beynəlxalq əlaqələrdə sosial-mədəni inkişafın formalaşdırılmasında ciddi rola malikdir. Turizm fəaliyyəti nəticəsində insani dəyərlər, davranış və daha yaxşı həyat tərzi formalaşır. Həmçinin turizmlə bağlı fəaliyyətlər asudə vaxtın dəyərləndirilməsi imkanını təqdim edərək, insanlara yeni və fərqli istirahət imkanları təqdim edir.

28-10-2019, 19:17 Məqalənin davamı
THE ROLE OF ISLAMIC BANKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Müəllif: Orujlu Nurlan Vahid oğlu
Key words: Islamic Finance, Takaful, Riba
Açar sözlər: İslam Bankçılığı, İslam sığortası, Şəriət
Ключевые слова: Принципы исламского банкинга, Мудараба
 

We need to explore existing financial and banking systems to ensure sustainability of economic development that has been observed in recent years in the world and to achieve possible economic development. Islamic religion, which is considered to be the most outstanding achievement of world culture and the most striking example of spiritual moral values, is also a very consistent tool for the study of human sciences. One of the earliest calls of Islam was to invite people to think, to get rid of ignorance. The outlook on reason, science and thought, and the lifestyle of this world outlook can be a protection against human distractions and a healthy lifestyle.
Different economic development models are applied in Muslim countries, a single economic system that never works on Islamic principles will fail to achieve a high score if no single Islamic ideology is taken into account. However, the general principles of the Islamic economy and the fact that it is based on economic development will shape a single Islamic development model.

28-10-2019, 19:14 Məqalənin davamı
Öncəki 1 2 Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com