YERLİ ARI GENOFONDUNUN QORUNMASI VƏ DAMAZLIQ İŞİNİN QURULMASI ÜÇÜN TƏXİRƏSALINMAZ TƏDBİRLƏR GÖRÜLMƏLİDİR

Müəllif: Şamil Quliyev
Açar sözlər: Bal arısı, Azərbaycan, arının, Azərbaycan Arıçılar İttifaqı, arı populyasiyaları

Bal ansı yaranışından hazırkı dövrə kimi canlı aləmin təkamülündə və ekoloji tarazlığın qorunmasında mühüm rol oynamış; yaşam və davranış tərzi ilə daim şüurlu insanı heyrətləndirmiş, düşündürmüş, halallığa, təmizliyə, intizama, qənaətcilliyə və yaradıcılığa sövq etmişdir.
Bal ansı məhsullarının möcüzəli müalicəvi xüsusiyyətləri, müqayisəolunmaz qidalılığı və çoxçeşidliliyi; eləcə də bal arısının ətraf mühitin yaxşılaşdınlması, biomüxtəlifliyin qorunması, ekoloji tarazlığın bərpası, entomofil kənd təsərrüfatı bitkilərinin tozlandırılmasmda əsas rol oynamaqla onlarm məhsuldarlığının artırılması və məhsullarının keyfiyyətinin yüksəlməsi istiqamətlərində sahib olduğu potensial imkanlar ançılığı alternativi olmayan bir sahəyə çevirmişdir.


9-11-2019, 19:30 Məqalənin davamı
DÜNYA BAL ARISININ MÜHAFİZƏSİNƏ QALXIB

Müəllif: Şamil Quliyev

Bal arısı yaranışından hazırkı dövrə kimi canlı aləmin təkamülündə, yaşam mümkünlüyünün saxlanmasında və ekoloji tarazlığm qorunmasında mühüm rol oynamış; yaşam və davranış tərzi ilə daim şüurlu insanı heyrətləndirmiş, düşündürmüş, halallığa, təmizliyə, intizama, qənaətçilliyə və yaradıcılığa sövq etmiş; məhsullarının möcüzəvi müalicə xüsusiyyətləri, müqayisəoiunmaz qidahlığı və çoxçeşidliliyi baxımdan altemativsizliyİ ilə seçilmişdir.
Təbiətin yaratdığı milyonlarla canlılar arasında insanların daha çox marağını və diqqətini çəkən, öyrənilən; bununla belə sirləri ilə insan ağlım və elmini aciz vəziyyətdə qoyan canhiardan biri və bəlkə də birincisinin bal arısı olduğunu desək yanılmarıq.
8-11-2019, 11:17 Məqalənin davamı
ARIÇILIQ MƏHSULLARININ İSTEHSALI VƏ İSTEHLAKI MƏDƏNİYYƏTİ

Müəllif: Şamil QULİYEV

Dünya əhalisinin sürətli artımı, texnogen fəaliyyət və qlobal iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirləri, ekoloji çirklənmələr nəticəsində əhalinin keyfiyyətli qida təlabatı təminatı və ərzaq təhlükəsizliyi ildən-ilə çətinləşməklə bəşəriyyətin əsas probleminə çevrilir.
Hazırda bütün dünyanı bürüyən və bir neçə il davam edəcəyi proqnozlaşdırılan qlobal maliyə böhranı və onun nəticəsi olan iqtisadi böhranının bu problemlərin həllini daha da çətinləşdirəcəyindən xəbər verir.
Yaranmış şərait hər bir ölkədə daxili imkanları yenidən qiymətləndirməklə, elm və texnologiyanın son nailiyyətlərindən maksimum bəhrələnməklə, iki istiqamətdə ərzaq təhlükəsizliyi probleminin həllinə ciddi fikir verilməlidir:
-Kənd təsərrüfatına yararlı məhdud torpaq sahələrindən səmərəli və kompleks istifadə etmə sayəsində ərazi vahidindən daha çox miqdarda və çeşiddə keyfiyyətli məhsul istehsalına nail olmaq;

6-11-2019, 11:44 Məqalənin davamı
ШИРОКО РАЗВИВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ ГЕНОФОНДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА

Müəıllif: Сделан как доклад на заседании Президиума Научно-технического
              Совета Госагропрома Азерб.ССР. 22 августа 1986 г.

Буйвол, как уникальный генофонд, невосприимчивый к радиации и болезням необходимо развивать в Азербайджане.
Буйвол обладает такими ценнейшими биологическими свойствами как невосприимчивость к радиации, стойкость против многих болезней, а продукты его обладают лечебно-диетическим свойством, выведения из организма радиации, кроветворением и прекрасными вкусовыми качествами и они при хранении долго сохраняют свое качество, снимают отравления, лечат малокровье и белокровье, тяжелые желудочно- кишечные заболевания и др.


5-11-2019, 20:51 Məqalənin davamı
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ ГОСКОМВИНПРОМА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Müəllif: Отчетный доклад Э.Б.БАШИРОВ

Госкомвикпромом Азерб.ССР проделана определенная работа по выполнению продовольственной программы, повышению эффективности производства и качества продукции.
В результате принятых мер в XI пятилетке достигнут существенный рост производства винограда и винодельческой промышленности, зерна, животноводческой продукции, овощей, картофеля и бахчевых. Так, по сравнению с 1980 годом темп роста составляет в 1985 году по производству винограда 19%, зерна - 36,4%, мяса - 17%, молока - 22%, яиц - 16,4%, по удою молока от коровы - 225 кг, среднесдаточный вес КРС - 55 кг, урожайность зерновых на 7,1 ц/га, и сверхплановые сдачи составляют по мясу 779 тонн, молоку -14.642 т., яйцам -14,254 тыс. пгг.
5-11-2019, 20:44 Məqalənin davamı
Поздравительное письмо МСХ Азербайджанской ССР академику В.К.Милованову

Müəllif: Поздравительное письмо МСХ Азербайджанской ССР
             академику В.К.Милованову в связи с его 70-летним юбилеем

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ!
Позвольте от имени всех ученых, зооветспециалистов, практических работников животноводства и руководства Министерства сельского хозяйства Азербайджанской ССР горячо приветствовать и сердечко поздравить вас, как выдающегося советского ученого, действительного члена ВАСХНИЛ, лауреата Государственной премии с 70-летием со дня рождения и 45-летием научной, педагогической - и общественной деятельности.
Ваш славный юбилей является большой радостью для всех знающих вас многочисленных ученых и практических работников животноводства нашей великой Родины, в том числе и Азербайджанской ССР.
В эти радостные дни вашего юбилея нельзя не отметить те замечательные научные и технические достижения, которые сделаны вами за период 45-летия вашей творческой деятельности, являвшиеся крупным вкладом в биологическую науку и социалистическое сельскохозяйственное производство.
5-11-2019, 20:37 Məqalənin davamı
УЛУЧШЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА И ОРГАНИЗАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ С/Х ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА

Müəllif: Сделан как доклад на научной сессии Азербайджанской Академии Наук,
             посвященной 70-летию академика Фируза Алиевича Меликова. 30 мая 1972 г.

Долголетними исследованиями и наблюдениями (1950-1972 гг.) установлено, что выход молодняка в условиях Азербайджана весьма низок. Главной причиной низкого выхода молодняка является неправильная организация воспроизводства и связанные с этим другие причины (неполноценное питание, отсутствие индивидуального контроля, неправильная организация осеменения, бесконтрольное использование производителей, отсутствие строгого контроля по выявлению маток в охоте, своевременное осеменение и определение ранней беременности, выявление больных и бесплодных животных, подвергая их своевременному лечению, стимуляции и выбраковке, слабая организация борьбы с бруцеллезом, вибриозом, трихомонозом, гигиенического ухода за матками в конце беременности, во время родов, а также и за новорожденными животными и др.), которые приводят к яловости, абортам, мертворождению у значительного количества маточного поголовья и падежа части полученного молодняка в первые дни их жизни.
5-11-2019, 20:23 Məqalənin davamı
ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ - ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Müəllif:  Гашимов Л.Л., Баширов Э.Б, Нагиев ГМ.

Руководимый нами Институт Животноводства за последние годы разработал ряд ценных мероприятий по различным вопросам животноводства и кормопроизводства, широкое внедрение которых в колхозное и совхозное производство имеет большое значение в дальнейшем быстром развитии животноводства нашей республики.
Как известно, прочная кормовая база является основой развития животноводства. Институт провел большую работу по изысканию резервов увеличения производства кормов в республике. Институтом разработан комплекс агротехнических приемов получения высоких урожаев на зерно и силос в поливных условиях. Применяя эта агротехнику, институт в течение ряда лет на опытных полях экспериментальных хозяйств с 1 га: зерна 140-150 цт. и зеленой массы с початками на силос в стадии молочно-восковой спелости - 900-1000 цт. Сортоиспытание местных сортов кукурузы показало, что Карязинский и Загатальский сорта кукурузы являются высокоурожайными и выгодно отличаются от других сортов тем, что при полной спелости зерна их стебли и листья остаются зелеными с достаточной влажностью для силосования. Это дает возможность хозяйствам, широко применяя эти сорта, за счет кукурузы резко увеличить производство зерна и сочных высококачественных кормов в виде силоса.

5-11-2019, 20:10 Məqalənin davamı
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ РАЗМНОЖЕНИЯ БУЙВОЛА, КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ЗЕБУ В ЭМБРИОНАЛЬНОМ И ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОМ ПЕРИОДАХ

Müəllif: Сделан как доклад на научной конференции ЛИО ВИЖа в октябре 1964 г.

В современном уровне науки и техники, когда широко внедрен метод искусственного осеменения в практике животноводства мира, не имея: глубоких и всесторонних знаний о процессах размножения, немыслима и успешная работа по воспроизводству сельскохозяйственных животных.
Для успешного применения искусственного осеменения, прежде всего, необходимо иметь глубокое знание о морфологии и физиологии размножения сельскохозяйственных животных.
Морфология органов размножения буйволов изучена впервые нами /1953 г./ и Мадатовым М.Р. /1959 г./ в Азербайджанском Институте Животноводства.5-11-2019, 19:48 Məqalənin davamı
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕНЫМИ АЗНИИЖ НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ НА КНИГУ АКАДЕМИКА В.К.МИЛОВАНОВА «БИОЛОГИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ ЖИВОТНЫХ»

Müəllif: ВЫПИСКА 

из протокола №20 от 29 ноября 1963 года заседания Ученого Совета
Азербайджанского научно-исследовательского института
животноводства Министерства производства и заготовок
сельхозпродуктов Азербайджанской ССР

СЛУШАЛИ: БАШИРОВА Э.Б. - кандидата биологических наук, заведующего лабораторией биологии воспроизведения и искусственного осеменения с/х животных института.
Он отметил, что в прошлом году Ученый Совет нашего института единогласно выдвинул на соискание Ленинской премии книгу «Биология воспроизведения и искусственное осеменение животных» академика ВАСХНИЛ Виктора Константиновича Милованова.
В этом году вновь выдвигая эту кандидатуру, хочу отметить, что эта книга, вышедшая из печати в 1962 году, представляет собой крупнейший вклад в науку биологии размножения и практику искусственного осеменения с/х животных. Выход из печати этой книги вызвал огромный интерес среди ученых и специалистов. Автор книги на высоком идейном и научном уровне творчески обобщает данные современной советской и мировой науки в области биологии размножение н практика искусственного осеменения животных, налагает перспегаивы дальнейшего развития этой важной отрасли науки и ее практического применения в животноводстве.


5-11-2019, 19:21 Məqalənin davamı
Öncəki 1 2 3 Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]