DƏMİR YOLU SƏRNİŞİNİ TURİSTLƏRİN KOMFORTU VƏ ONLARA GÖSTƏRİLMƏSİ MÜMKÜN OLAN EKSTRA XİDMƏTLƏR

DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/54/99-102
Rauf Qabil oğlu Əlişzadə
Azərbaycan Turizm və Memarlıq Universiteti 

DƏMİR YOLU SƏRNİŞİNİ TURİSTLƏRİN KOMFORTU VƏ ONLARA 
GÖSTƏRİLMƏSİ MÜMKÜN OLAN EKSTRA XİDMƏTLƏR

Açar sözlər: dəmir yolu servisi, xidmət keyfiyyəti, müştəri məmnuniyyəti
Key words: railway service, service quality, customer satisfaction
Ключевые слова: железнодорожный сервис, качество обслуживания, удовлетворенность клиентов

Giriş
Qloballaşmanın nəticəsində rəqabətin sıxlaşdığı bir mühitdə müştəri mərkəzli düşüncə və bunun nəticəsi olan sadiq müştərilər yaratmaq istəyi müəssisələr baxımından getdikcə əhəmiyyət qazanır. Sadiq müştərilərə sahib olmaq şirkətlərin rəqabətə davamlılığı üçün zəruri amildir. Sadiq müştəri qazanmağın yolu da müştə­ridə ödədiyi pulun qarşılığını artıqlaması ilə aldığı hissi yaratmaqdır. [4, s.2]
Xüsusilə sürətli qatarlarda müştərilərin komfortla bağlı gözləntiləri daha artıqdır. Lüks qatarlar kateqo­riyası kimi qiymətləndirilən qatarlarda xidmətlər çeşidinə aşağıdakılar mütləq daxil olmalıdır:
• qida (menyularda isti yeməklər olmaqla)
• çarpayı, yatmaq üçün ehtiyac olan bütün yumşaq vasitələr
• nəşrlər (qəzet, jurnal, kitablar)
• şəxsi gigiyena üçün set (sabun, salfet və s.)
• kompüter şəbəkəsi vasitəsi ilə rabitə
• mobil rabitə xidmətlərinin ən yüksək səviyyəsi
• intermodal daşımalara gediş sənədləri 
• Kondisioner, təmiz hava sistemi 
• İşıqlandırma və səs sistemi. [6, s.5], [1, s.17]

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [146,44 Kb] (yüklənib: 4)


14-06-2020, 07:57 Məqalənin davamı
DÜNYA ÖLKƏLƏRİ ÜZRƏ İNTİHARLARIN BAŞ VERMƏ SƏBƏBLƏRİ

DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/53/158-160
Aydan Habil qızı Məhərrəmova
Azərbaycan Turizm və Menencment Universiteti

DÜNYA ÖLKƏLƏRİ ÜZRƏ İNTİHARLARIN BAŞ VERMƏ SƏBƏBLƏRİ

Açar sözlər: intihar, intihara səbəblər, intiharın statistikası, dünyada intihar
Key words: suicide, causes of suicide, suicide statistics, worldwide suicide
Ключевые слова: самоубийство, причины самоубийства, статистика самоубийств, всемирное самоубийство

Giriş
İntihar dünyanın əsas problemləri sırasında sadalanmaqda və qarşısı heç bir ölkədə tam alına bilməməkdədir. Ölkələrin fərqli sosial durumu, rifah şəraiti, adət- ənənələri, coğrafi mühiti onlarda intihar səbəblərinin fərqliliyinə səbəb olur. İntiharın ümumi səbəblərini bilmək və araşdırmaq üçün dünya ölkələri nümunələrinə nəzər salınmalıdır, eyni zamanda bu səbəbləri aradan qaldırmağın hansı yollarının mövcudluğu aydınlaşdırılmalıdır.
İntihar ( latın sözü olub “sui” – özünü, “seadere” – öldürmək deməkdir.) müstəqil və könüllü şəkildə bir insanın öz həyatına qəsd etməsidir (1, səh 4-5).

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [144,84 Kb] (yüklənib: 4)
14-05-2020, 11:31 Məqalənin davamı
QURANDA ELM VƏ ÖYRƏNMƏYƏ TƏŞVİQ Tezislər)

DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/53/156-157
Şəlalə Sabir qızı Salmanova
Bakı Dövlət Universiteti

QURANDA ELM VƏ ÖYRƏNMƏYƏ TƏŞVİQ Tezislər)

Açar sözlər: İslam, Quran, elm, təfəkkür, ağıl 
Key words: Islam, Koran, science, thinking, mind
Ключевые слова: Ислам, Коран, наука, мышление, ум

Allah Təalanın bəşəriyyətə nazil etdiyi ən son nazil etdiyi ən son, ən mükəmməl din olan İslam dininin gücü, üstünlüyü onun müqəddəs kitabı Qurani-Kərimin əsrlərdən - əsrlərə dəyişilməmiş və təhrif olunmamış şəkildə bizə gəlib çatmasıdır. Qed etmək istərdik ki, heç bir din İslam dini qədər sağlam düşüncəyə, elmə, ağıl və iradəyə, hürriyyətə önəm verməmişdir. Peyğəmbərlərin sonuncusu Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər Allah kəlamını bizə çatdırarkən və şəriət qaydalarını qurarkən bizi kor-koranə təqlidə sövq etməmiş, həqiqəti görməyə, anlamağa, öyrənməyə, ağlımızdan istifadə etməyə çağırmışdır. İslamda ağıl dinin əsasıdır, ağlı olma­yan kəs isə şəriət qayda-qanunlarından sorumlu deyil. Ağlı olan, lakin zamanında, vaxtında döşün­məyən insan isə peşmançılıq hissindən əziyyət çəkər. Əl-Mülk surəsi, 10: “Onlar: Əgər biz (peyğəmbərlərin öyüd- nəsihətinə) qulaq asıb ağlımızı başımıza yığsaydıq, cəhənnəm əhli içində olmazdıq! – deyəcək”. 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [116,88 Kb] (yüklənib: 5)
14-05-2020, 11:28 Məqalənin davamı
XIX ƏSRDƏ AZƏRBAYCANDA MİLLİ ŞÜURUN İNKİŞAFINA ABBASQULU AĞA BAKIXANOVUN VƏ QASIM BƏY ZAKİRİN SOSİAL-SİYASİ GÖRÜŞLƏRİNİN TƏSİRİ

DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/53/151-155
Rafail Ayvaz oğlu Əhmədli
AMEA-nın Fəlsəfə institutu

XIX ƏSRDƏ AZƏRBAYCANDA MİLLİ ŞÜURUN İNKİŞAFINA ABBASQULU AĞA
BAKIXANOVUN VƏ QASIM BƏY ZAKİRİN SOSİAL-SİYASİ GÖRÜŞLƏRİNİN TƏSİRİ

Açar sozler: milli şüur, milli özünüdərk, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Qasım bəy Zakir, maarifçilər 
Key words: national thinking, national identity, Abbasgulu Aga Bakikhanov, Gasim bei Zakir, enlighteners
Ключевые слованациональное мышление, национнальное самосознание, Аббасгулу Ага Бакиханов, Гасым бей Закир, просветители 

XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xanlıqlarının müstəq=illiklərinin əlindən alınması xalqın milli şüuru­nun inkişafına əngəllər törətməklə yanaşı, ictimai-siyasi fikirdə milli özünüdərkin tərəqqisi üçün də buxova çevrilmiş, russayağı düşünməyi və onun mövqeyindən çıxış etməyi tələb etmişdi. 
Belə bir ağır və mürəkkəb vəziyyət Azərbaycanın yaradıcı ziyalılarını düşündürməyə bilməzdi. Məsələnin ziddiyyətli məqamı ondan ibarət idi ki, bu ziyalılarımızın bəzisi xalqın maddi, sosial-siyasi və iqtisadi vəziyyətinin səbəbini çar Rusiyasının iyrənc müstəmləkəçilik siyasətində deyil, feodalizm quruluşunun qü­sur­larında, xüsusilə, dini-fanatizmdə və intellektual gerilikdə görürdülər. Lakin xalqımızın qabaqcıl ziyalıları olan Qasım bəy Zakir, Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Kazım bəy və Abbasqulu Ağa Bakıxanov kimi XIX əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən mütəfəkkirlər xalqın mövcud vəziyyətini məhdud mənada deyil, geniş sosial-siyasi anlamda başa düşür və öz yaradıcılıqlarında ciddi problemlərə toxunmaqdan çəkinmirdilər. Bu düşünürlərdən biri və birincisi də məhz Abbasqulu Ağa Bakıxanovdur.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [180,38 Kb] (yüklənib: 7)
14-05-2020, 11:23 Məqalənin davamı
THE LEVEL OF OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY AFFECTİNG THE MOTİVATİON OF MANAGERS

DOI: 10.36719/AEM/2007-2020/52/108-113
Nofаl Chаrkаzzаdе
İstanbul Aydın University
[email protected]

Dr. Öğr. Üyеsi M. Аdil Sаlеpçioğlu

THE LEVEL OF OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY AFFECTİNG
THE MOTİVATİON OF MANAGERS

Key words: Occupational Health and Safety, Work accident, Motivation, Manager, Expectations of managers, Motivation of managers
Açar sözlər: İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi, İş qəzası, Motivasiya, İdarəçi, İdarəçilərin gözləntiləri, İdarəçilərin motivasiyası
Ключевые слова: Здоровье и безопасность труда, мотивация,управляющий, ожидания управляющих 


İntroduction
With its management performance, the manager is a visionary and strategic thinker who determines the direction that the business will go in. It is the key name for a company to survive, develop, grow and achieve sustainable success in the competitive environment. People in managerial positions have the opportunity to create an environment in which they will demonstrate their talents and skills and achieve success. Successful and stable organization is a great source of motivation for managers, but it is important to emphasize that they are the first to be held responsible for failure of the company. Managing the majority of the company's general operational lines is the job of the managers. In this context, the motivation of the manager affects the direct work and its decisions. With this study, the level of occupational health and safety of the neglected managers affected by the events, Occupational health and safety of the kind of responses and feedback will give the managers of the interview will try to explain the interview technique. In addition, it was determined by the employer to determine the quality of the health services provided to the employees, to contribute to the solution of the problems encountered and to contribute to the scientific knowledge and to influence the policies related to the health services to be given to the employees. Although there is considerable progress in occupational health and safety, shortcomings in occupational health and safety have been a major problem for many years. These problems sometimes cause major traumas in the studies. The first condition for helping such employees is to determine the extent to which they are affected by such incidents and to identify their problems is expected to be a good key for solutions.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [392,3 Kb] (yüklənib: 2)
10-04-2020, 13:58 Məqalənin davamı
QLOBALLAŞMA DÖVRÜNDƏ İSLAM MƏDƏNİYYƏTİ

DOI: 10.36719/AEM/2007-2019/47/4-6
Müəllif: Şəlalə  Sabir qızı Salmanova

Açar sözlər: İslam, cəmiyyət, qloballaşma, mədəniyyət, müasirlik
Key words: Muslim, society, globalization, culture, modern
Ключевые слова: Ислам, общество, глобализация, культура, современность

İctimai həyatın bütün sahələrini də əhatə edən, durmadan genişlənən və dərinləşən qloballaşma prosesi müasir dövrü səciyyənləndirən başlıca meyldir. Qloballaşma prosesi bir tərəfdən, dünyanın qlobal vəhdətinin dərkini, planetar şüurun yaranması və formalaşmasını, digər tərəfdən milli və dini özünüdərki, milli-mədəni identikliyin qorunub saxlanması zərurətini doğurur.
Müasir sosiomədəni dünyanın inkişafı qloballaşma prosesinin, onun strategiyasının düzgün müəyyənləşdirilməsindən və istiqamətləndirilməsindən asılıdır. Bu yöndə həyata keçirilən elmi-nəzəri və siyasi fəaliyyətlərdən, axtarışlardan asılı olaraq müasir dünya ya demokratik cəmiyyətlərin, milli dövlətlərin, fərqli mədəniyyətlərin birliyi, harmonik vəhdəti formasında, ya da iqtisadi neokapitalizmi və siyasi neoimperializmi dirçəldə bilən qeyri-bərabər inkişaf istiqamətində hərəkət edə bilər. Birinci halda bəşəriyyətin tərəqqisi, ikinci halda tənəzzülü qaçınmazdır.
1-11-2019, 08:25 Məqalənin davamı
İSLAM MƏDƏNİYYƏTİNİN ƏSASINI TƏŞKİL EDƏN VACİB AMİLLƏR

Müəllif: Salmanova Şəlalə Sabir qızı
Açar sözlər: İslam, cəmiyyət, mədəniyyət
Key words: Muslim, society, culture
Ключевые слова: Ислам, общество, культура
 

İslam dini orta əsrlər müsəlman xalqlarının həyatında böyük rol oynamışdır. Lakin başlanğıcda teokratik dövlət kimi müsəlman ərəb icmasından doğan nəhəng İslam imperiyasına daxil olan xalqların, ilk növbədə irandilli və türkdilli xalqların dillərinin inkişafı X-XI əsrlərdə ərəb mədəniyyətini müəyyən gədər zəiflətdi. Xilafətin VIII əsrdə başlanmış, X əsrdə başa çatmış siyasi süqutu mədəni parçalanmaya səbəb oldu. Bu proses vahid müsəlman təriqətçiliyindən yaranmış sosial münaqişələrin təsiri altında gücləndi. İslamagədər mövcud olmuş yerli mədəni ənənələr getdikcə özünü göstərməyə başladı, nəticədə yerli-milli mədəniyyətlər formalaşdı. Bununla belə, orta əsrlər tarixinin müəyyən mərhələsində vahid islam dövlətinin tərkibində olmuş, xalqlar üçün müsəlman mədəniyyəti ümumi fenomen olmuşdur. İslama cəlb olunmuş yaxud onu gəbul etmiş xalqların ictimai həyatında, milli ənənələrində və tarixi talelərində mühüm fərqlərin olmasına baxmayaraq onların mürəkkəb və uzun müddət davam etmiş qarşılıqlı təsirində və mədəniyyətlərinin sintezi sayəsində onların hamısı ücün ümumi və vahid müsəlman mədəniyyəti yaradılmış və bu mədəniyyət bir çox əsrlərdə onların dünyagörüşlərini,ənənələrini, təsərrüfat formalarını, mənəvi norma və ideallarını, fəlsəfəsini, psixologiyasını, ədəbiyyatını və incəsənətini, insanların davranış modelini müəyyən etmişdir. O da bəllidir ki, ümummüsəlman mədəniyyətinin qəbul edilməsi bu mədəni sferaya daxil olmuş xalqların psixologiyasında, incəsənətində və məişətində özünü göstərən mədəni özünəməxsusluqdan məhrum etmədi.

30-10-2019, 21:08 Məqalənin davamı
CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN İCTİMAİ-SİYASİ GÖRÜŞLƏRİ

Müəllif: Əhmədli Rəfail Ayvaz oglu
Açar sözlər: respublika, vətəndaşlar, hüquq, azad qadın, demokratik quruluş
Key words: republic, citizens, law, freedom of women, democratic structure
Ключевые слова: республика, граждане, право, свобода женщин, демократическая структура
 

XX əsrin ikinci onilliyində Quzey Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin və Güney Azərbaycan «Azadistan» dövlətinin yaradılması XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində hər iki Azərbaycanda mövcud olmuş ictimai-siyasi, ədəbi, fəlsəfi fikrin məntiqi nəticəsi idi. Beşiyi başındaHəsən bəy Zərdabinin, Əlibəy Hüseynzadənin, Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Əhməd bəy Ağaoğlunun, Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Üzeyir bəy Hacıbəyovun, Cəlil Məmmədquluzadənin, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin və başqa onlarla Azərbaycan ziyalısının durduğu milli-demokratik hərəkat sonda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini və «Azadistan» dövlətini doğurdu. Onlar öz ictimai-siyasi, ədəbi və maarifçilik fəaliyyətləri ilə xalqımızın milli şüurunun oyanıb inkişaf etməsinə mühüm təsir göstərmişdir. Öz ideya siyasi qaynaqlarını xarici dövlətlərdən alan solçu sosialistləri və bolşevikləri çıxmaq şərtilə Azərbaycan demokratlarının əksəriyyəti müstəqillik tərəfdarı olmuşdur. Onlar Cumhuriyyət quruluşunun mahiyyətini şərh etmiş, xalqda Cumhuriyyət quruluşu haqqında ümumi təsəvvür yaratmağa çalışmışlar.

28-10-2019, 14:33 Məqalənin davamı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]