ОН СОЗДАЛ НОВУЮ ШКОЛУ

Müəllif: Эйюб Баширов

Профессор Агахан Алескер оглу Агабейли был од­ним из видных представителей азербайджанской нау­ки, школы животноводства в XX веке. Начиная с конца двадцатых годов прошлого столетия ему принадлежат исключительные заслуги в формировании научной школы животноводства в Азербайджане, определить направления ее развития. Этому человеку удалось соз­дать свою научную школу.
Член-корреспондент Всесоюзной академии сель­скохозяйственных наук, профессор Агахан Агабейли - основоположник научного направления буйвол овод- ства в Азербайджане. Своим творчеством он укрепил научно-теоретические, практические основы животно­водства, особенно буйволоводства, заложив новый научный фундамент отрасли.
10-11-2019, 23:09 Məqalənin davamı
O YENİ MƏKTƏB YARATDI

Müəllif: Eyyub Bəşirov

XX əsr Azərbaycan elminin, heyvandarlıq elmi mək­təbinin görkəmli nümayəndələrindən biri də professor Ağaxan Ələsgər oğlu Ağabəylidir. O, Ötən əsrin iyirminci illərinin sonlarından başlayaraq Azərbaycanda heyvandar­lıq elmi fikrinin formalaşmasında, inkişaf etdirilməsində, bu sahənin yeni İstiqamətlərinin m üəy у ən ləşd iri im əs ində müstəsna xidmətlər göstərmiş, özünün elmi məktəbini ya­ratmışdır.
Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyası­nın müxbir üzvü, professor Ağaxan Ağabəy U Azərbaycan camışçrlıq elmi məktəbinin banisidir. O, öz yaradıcılığı iiə heyvandarlığın, xüsusən də camışçilığın, elmi-nəzəri, təcrübi əsaslarını möhkəmləndirmiş, yeni elmi təməllərini qoymuşdur.
10-11-2019, 23:01 Məqalənin davamı
VƏTƏNDƏN UZAQLARDA AZƏRBAYCAN OĞLUYAM

Müəllif: Nizami Rəhmanlı

Mən bıı yazımı əvvəl-axır qələmə alacağımı çoxdan bilir­dim. Çünki peşə həvəsi, qəlbimdə bu İnsana qarşı qərar tutan hüdudsuz rəğbət və maraq, 15-16 il bundan öncə tanıdığım, ilk görüşümüzdəcə söz-söhbətimizin tutduğu, sıx ünsiyyət tapdı­ğımız Oqtay Ramazan oğlu Hüseynov barədə təəssüratlarım, düşüncələrim, ürəyimə, yaddaşıma hopan duyğular aramsız körükləndırir, narm-narm alovlandırırdı.
Oqtay müəllimin dəfələrlə Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada Azərbaycan diasporu ilə bağlı demək olar ki, bütün ictimai-siyasi, mədəni-kütləvi tədbirlərdə iştirakını görmüşəm, müxtəlif mövzularda, istiqamətlərdə çıxışlarını dinləmişəm, bir çox həmvətənlərimizin buötkədə tale yüklü problemlərinin çölənməsində, həllində yorulmaz fəaliyyətinin, savab əməlləri­nin, fədakarlıqlarının şahidi olmuşam.
10-11-2019, 22:32 Məqalənin davamı
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Müəllif: Вюсал Исмаилов
Ключевые слова: коллективный договор, профсоюзы, реформы, предприятие.

Для всестороннего изучения института коллективного договора, прежде всего, требуется изучить, как происходило его становление и историческое развитие.
Экономический кризис 1900—1903 гг. усилил материальную необеспеченность рабочих. Вместе с тем в то время работодатель обладал полной свободой в выборе работников ввиду обильного предложения рабочей силы, а работник не располагал такой свободой (б,стр.13). В XIX в, создание и деятельность рабочей коалиции яв­лялись преступлением. Тем не менее в коалициях рабочие видели фактор, который мог оказать решающее влияние на регулирование условий наемного труда: обра­зование профсоюзов и свобода стачек, означавшая прекращение работы по согла­шению между рабочими. Профсоюз являлся основной организационной формой рабочей коалиции, созданной для экономической борьбы с предпринимателями, и «только выполнение этой задачи или, по крайней мере, стремление к выполнению ее делает ту или иную организацию профессиональным союзом».
10-11-2019, 22:24 Məqalənin davamı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]