I REPUBLICAN SCIENTIFIC CONFERENCE on “MODERN REQUIREMENTS IN SCIENCE AND EDUCATION”

AZERBAIJAN SCIENTIFIC CENTER 

“Scientific work” 

International scientific journal 

(the journal with an impact factor)
I REPUBLICAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

on

 “MODERN REQUIREMENTS IN SCIENCE AND EDUCATION


The main purpose of the conference is to organize a platform in the format of a scientific conference for scientific-theoretical and practical analysis of innovations in science and education in the international arena.


The conference covers all the areas of science


Working languages of the conference: Azerbaijani, English, Turkish, Russian

Article submission deadline: 10 December, 2020 

The date of the conference: 24 December,  2020


All articles published in the conference proceedings will be assigned a DOI number:

DOI: 10.36719


INTERNATIONAL CERTIFICATE by "Crossref" organization will be issued to each participant


Conference materials will be available on www.aem.az

The articles will also be placed in the database of "Crossref" organization and will be published in the journal.


The conference is paid


Article requirements


 • The length of the articles should be 5-10 pages (A4 format).
 •  Articles should be written in 14-point Times New Roman font, with 1.5 line spacing, margins on each side of the page should be 2 cm.
 • The article should include the author's name, father's name and surname (e.g Ali Mammad oglu Valiyev), workplace (in full form), country and city, author's personal e-mail address and telephone number (on the right above the title of the article).
 • The article should include both Introduction and Conclusion.
 • At the beginning of the article, there should be a Summary, consisting of 7-8 sentences,  and keywords (not less than 5 words) written in the language of the article and English.
 • At the end of the article, the word Literature should be written and a list of literature used in the article should be given. The sequence of works in the list should be given in accordance with the sequence of references.
 • References should be written in the following order:
 • If the author of the work is not indicated in the text:

Author's surname - comma - spacing, year of publication of the source - colon - spacing- p. 

Example: (Akhundov, 2005: 201)

 • If the author's name is mentioned in the text, then it should be written as follows: "... A.Akhundov (2005: 205) noted that ..."aem.konfrans@gmail.com 

Tel.: +994 (012) 510 63 99

+994 (050) 209 59 68

+994 (055) 209 59 68

10-09-2020, 14:44 Məqalənin davamı
HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR ÜZRƏ II BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ 


“ELMİ İŞ” 

Beynəlxalq elmi jurnal 

Jurnal impakt faktorludur


HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR ÜZRƏ  

II BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 


Konfrans elmin aşağıdakı sahələrini əhatə edir: 

 • Tarix və antropologiya 
 • Tibb və əczaçılıq elmləri
 • Filologiya
 • Hüquq elmləri 
 • Biologiya elmləri  və aqrar elmlər
 • Fəlsəfə və sosiologiya 
 • Siyasi elmlər 
 • Psixologiya
 • Pedaqogika 
 • Yer elmləri və coğrafiya
 • Sənətşünaslıq və memarlıqKonfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, türk, rus

Məqalənin son qəbul tarixi: 11 oktyabr  2020-ci il 

Konfransın keçirilmə günü: 20 oktyabr 2020-ci il


Konfrans materiallarında dərc olunan bütün məqalələrə DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfransda iştirak edən hər bir müəllifə “Crossref “  təşkilatı tərəfindən

BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT  veriləcək


Konfrans materialları www.aem.az saytında onlayn çap olunaraq

“Crossref“  təşkilatının bazasında yerləşdiriləcək və jurnal şəklində nəşr olunacaq


Konfrans ödənişlidir


Məqalələrin tərtibat qaydaları

 • Məqalələrin həcmi: 5-10 səhifə arası (A4 format). 
 • Məqalələr 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır.
 • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
 • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
 • Məqalənin əvvəlində məqalənin yazıldığı dildə və ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasəaçar sözlər (5-dən az olmayaraq) yazılmalıdır. 
 • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
 • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. Nümunə: Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...” 


beyn.konfrans@gmail.com 

Tel.: +994 (012) 510 63 99

+994 (050) 209 59 68

+994 (055) 209 59 68

10-09-2020, 14:19 Məqalənin davamı
“BƏŞƏRİYYƏTİN ULU ABİDƏSİ – “DƏDƏ QORQUD KİTABI” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans

AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ 

“QƏDİM DİYAR”

Beynəlxalq elmi jurnal


 “BƏŞƏRİYYƏTİN ULU ABİDƏSİ – “DƏDƏ QORQUD KİTABI” mövzusunda

Beynəlxalq Elmi Konfrans 


Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, türk, rus

Məqalənin son qəbul tarixi: 15 noyabr 2020-ci il 

Konfransın keçirilmə günü: 04 dekabr 2020-ci il 


Konfrans materiallarında dərc olunan bütün məqalələrə DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfransda iştirak edən hər bir müəllifə “Crossref “  təşkilatı tərəfindən 

BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT  veriləcək


Konfrans materialları www.aem.az saytında onlayn çap olunaraq 

“Crossref“  təşkilatının bazasında yerləşdiriləcək və jurnal şəklində nəşr olunacaq 


Konfrans ödənişlidir


Məqalələrin tərtibat qaydaları

 • Məqalələrin həcmi: 5-10 səhifə arası (A4 format). 
 • Məqalələr 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır.
 • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
 • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
 • Məqalənin əvvəlində məqalənin yazıldığı dildə və ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasəaçar sözlər (5-dən az olmayaraq) yazılmalıdır. 
 • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
 • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. 

Nümunə: (Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...”


qedimkonfrans@gmail.com 


Tel.: +994 (012) 510 63 99

+994 (050) 209 59 68

+994 (055) 209 59 68

10-09-2020, 14:18 Məqalənin davamı
Böyük tibb alimi İbn Sinanın 1040 illiyinə həsr olunan “İBN SİNA VƏ TİBB ELMİ” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın keçirilmə tarixi 27 dekabr 2020-ci il tarixə təyin edildi

AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ 

“TƏBİƏT VƏ ELM”

Beynəlxalq elmi jurnal


09 oktyabr 2020-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan 

Böyük tibb alimi İbn Sinanın 1040 illiyinə həsr olunan 

“İBN SİNA VƏ TİBB ELMİ” mövzusunda

Beynəlxalq Elmi Konfransın  

keçirilmə tarixi 27 dekabr 2020-ci il tarixə təyin edildi


Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, türk, rus

Məqalənin son qəbul tarixi25 sentyabr 2020-ci il 


Konfrans materiallarında dərc olunan bütün məqalələrə DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfransda iştirak edən hər bir müəllifə “Crossref “  təşkilatı tərəfindən 

BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT  veriləcək


Konfrans materialları www.aem.az saytında onlayn çap olunaraq 

“Crossref“  təşkilatının bazasında yerləşdiriləcək və jurnal şəklində nəşr olunacaq 


Konfrans ödənişlidir


Məqalələrin tərtibat qaydaları

 • Məqalələrin həcmi: 5-10 arası (A4 format). 
 • Məqalələr 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır.
 • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
 • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
 • Məqalənin əvvəlində məqalənin yazıldığı dildə və ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasəaçar sözlər (5-dən az olmayaraq) yazılmalıdır. 
 • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
 • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. 

Nümunə: (Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...”


beyn.konfrans@gmail.com 


Tel.: +994 (012) 510 63 99

+994 (050) 209 59 68

+994 (055) 209 59 68

10-09-2020, 14:18 Məqalənin davamı
“TARİXDƏ MİR HƏMZƏ SEYİD NİGARİ” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans

AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ 

“QƏDİM DİYAR”

Beynəlxalq elmi jurnal


“TARİXDƏ MİR HƏMZƏ SEYİD NİGARİ” mövzusunda

Beynəlxalq Elmi Konfrans 


Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, türk, rus

Məqalənin son qəbul tarixi: 01 noyabr 2020-ci il 

Konfransın keçirilmə günü: 20 noyabr 2020-ci il 


Konfrans materiallarında dərc olunan bütün məqalələrə DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfransda iştirak edən hər bir müəllifə “Crossref “  təşkilatı tərəfindən 

BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT  veriləcək


Konfrans materialları www.aem.az saytında onlayn çap olunaraq 

“Crossref“  təşkilatının bazasında yerləşdiriləcək və jurnal şəklində nəşr olunacaq 


Konfrans ödənişlidir


Məqalələrin tərtibat qaydaları

 • Məqalələrin həcmi: 5-10 səhifə arası (A4 format). 
 • Məqalələr 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır.
 • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
 • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
 • Məqalənin əvvəlində məqalənin yazıldığı dildə və ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasəaçar sözlər (5-dən az olmayaraq) yazılmalıdır. 
 • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
 • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. 

Nümunə: (Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...”


qedimkonfrans@gmail.com 


Tel.: +994 (012) 510 63 99

+994 (050) 209 59 68

+994 (055) 209 59 68

10-09-2020, 14:17 Məqalənin davamı
İSMAYIL BƏY QASPIRALININ 170 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNAN “DİLDƏ, FİKİRDƏ, İŞDƏ BİRLİK” adlı BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

AZƏRBAYCAN  ELM  MƏRKƏZİ

“QƏDİM DİYAR”

Beynəlxalq elmi jurnal


İSMAYIL BƏY QASPIRALININ  170 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNAN 

“DİLDƏ, FİKİRDƏ, İŞDƏ BİRLİK” adlı   

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS


Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, türk, rus

Məqalənin son qəbul tarixi: 06 dekabr 2020-ci il 

Konfransın keçirilmə günü: 25 dekabr 2020-ci il 


Konfrans materiallarında dərc olunan bütün məqalələrə DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfransda iştirak edən hər bir müəllifə “Crossref “  təşkilatı tərəfindən 

BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT  veriləcək


Konfrans materialları www.aem.az saytında onlayn çap olunaraq 

“Crossref“  təşkilatının bazasında yerləşdiriləcək və jurnal şəklində nəşr olunacaq 


Konfrans ödənişlidir


Məqalələrin tərtibat qaydaları

 • Məqalələrin həcmi: 5-10 səhifə arası (A4 format). 
 • Məqalələr 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır.
 • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
 • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
 • Məqalənin əvvəlində məqalənin yazıldığı dildə və ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasəaçar sözlər (5-dən az olmayaraq) yazılmalıdır. 
 • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
 • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. 

Nümunə: (Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...”


qedimkonfrans@gmail.com 


Tel.: +994 (012) 510 63 99

+994 (050) 209 59 68

+994 (055) 209 59 68

10-09-2020, 14:16 Məqalənin davamı
“BƏŞƏRİYYƏTDƏ TÜRK DÜNYASI” mövzusunda I Beynəlxalq Elmi Konfrans

AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ 

“QƏDİM DİYAR”

Beynəlxalq elmi jurnal


“BƏŞƏRİYYƏTDƏ TÜRK DÜNYASI” mövzusunda

I Beynəlxalq Elmi Konfrans 


Konfransın işçi dilləri: türk dilləri, ingilis dili

Məqalənin son qəbul tarixi: 20 oktyabr   2020-ci il 

Konfransın keçirilmə günü: 10 noyabr  2020-ci il 


Konfrans materiallarında dərc olunan bütün məqalələrə DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfransda iştirak edən hər bir müəllifə “Crossref “  təşkilatı tərəfindən 

BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT  veriləcək


Konfrans materialları www.aem.az saytında onlayn çap olunaraq 

“Crossref“  təşkilatının bazasında yerləşdiriləcək və jurnal şəklində nəşr olunacaq 


Konfrans ödənişlidir


Məqalələrin tərtibat qaydaları

 • Məqalələrin həcmi: 5-10 səhifə arası (A4 format). 
 • Məqalələr 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır.
 • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
 • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
 • Məqalənin əvvəlində məqalənin yazıldığı dildə və ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasəaçar sözlər (5-dən az olmayaraq) yazılmalıdır. 
 • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
 • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. 

Nümunə: (Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...”


qedimkonfrans@gmail.com 


Tel.: +994 (012) 510 63 99

+994 (050) 209 59 68

+994 (055) 209 59 68

10-09-2020, 14:15 Məqalənin davamı
XI əsrin Azərbaycan alimi və şairi XƏTİB TƏBRİZİNİN 990 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNAN Beynəlxalq Elmi Konfrans

AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ 

“QƏDİM DİYAR”

Beynəlxalq elmi jurnal


XI əsrin Azərbaycan alimi və şairi 

XƏTİB   TƏBRİZİNİN  990 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNAN   

Beynəlxalq Elmi Konfrans 


Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, türk, rus

Məqalənin son qəbul tarixi: 29 noyabr 2020-ci il 

Konfransın keçirilmə günü: 18 dekabr 2020-ci il 


Konfrans materiallarında dərc olunan bütün məqalələrə DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfransda iştirak edən hər bir müəllifə “Crossref “  təşkilatı tərəfindən 

BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT  veriləcək


Konfrans materialları www.aem.az saytında onlayn çap olunaraq 

“Crossref“  təşkilatının bazasında yerləşdiriləcək və jurnal şəklində nəşr olunacaq 


Məqalələrin tərtibat qaydaları

 • Məqalələrin həcmi: 5-10 səhifə arası (A4 format). 
 • Məqalələr 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır.
 • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
 • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
 • Məqalənin əvvəlində məqalənin yazıldığı dildə və ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasəaçar sözlər (5-dən az olmayaraq) yazılmalıdır. 
 • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
 • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. 

Nümunə: (Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...”


qedimkonfrans@gmail.com 


Tel.: +994 (012) 510 63 99

+994 (050) 209 59 68

+994 (055) 209 59 68

10-09-2020, 14:15 Məqalənin davamı
ELM VƏ TƏHSİLİN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ 

“ELMİ İŞ” (impakt faktorlu jurnal)

Beynəlxalq elmi jurnalELM VƏ TƏHSİLİN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ  

I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 


Konfrans elmin aşağıdakı sahələrini əhatə edir: 


 • Humanitar elmlər
 • İctimai elmlər 
 • Təbiət elmləri 


 • Dəqiq elmlər və astronomiya
 • Texnika elmləri
 • İqtisadiyyat elmləri və menecment


Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, türk, rus

Məqalənin son qəbul tarixi: 08 noyabr  2020-ci il 

Konfransın keçirilmə günü: 27 noyabr 2020-ci il


Konfrans materiallarında dərc olunan bütün məqalələrə DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfransda iştirak edən hər bir müəllifə “Crossref “  təşkilatı tərəfindən 

BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT   veriləcək


Konfrans materialları www.aem.az saytında onlayn çap olunmaqla bərabər

“Crossref“  təşkilatının bazasında da yerləşdiriləcək və jurnal şəklində çap olunacaq 


Konfrans ödənişlidir


Məqalələrin tərtibat qaydaları

 • Məqalələrin həcmi: 5-10 səhifə arası (A4 format). 
 • Məqalələr 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır.
 • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
 • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
 • Məqalənin əvvəlində məqalənin yazıldığı dildə və ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasəaçar sözlər (5 sözdən az olmayaraq) yazılmalıdır. 
 • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
 • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. Nümunə: Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydamda yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...” 


beyn.konfrans@gmail.com 

Tel.: +994 (012) 510 63 99

+994 (050) 209 59 68

+994 (055) 209 59 68

10-09-2020, 14:14 Məqalənin davamı
“ELM VƏ TƏHSİLDƏ MÜASİR TƏLƏBLƏR” mövzusunda I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANS

AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ 

“ELMİ İŞ” 

Beynəlxalq elmi jurnal 

Jurnal impakt faktorludur


“ELM VƏ TƏHSİLDƏ MÜASİR TƏLƏBLƏR”

mövzusunda

I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANS 


Konfransın əsas məqsədi beynəlxalq aləmdə elm və təhsil sahəsində baş verən yeniliklərin elmi-nəzəri  və praktiki təhlilləri üçün elmi konfrans formatında platformanın təşkil olunmasıdır. 

Konfrans elmin hər bir sahəsini əhatə edir


Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, türk, rus

Məqalənin son qəbul tarixi: 10.12. 2020-ci il 

Konfransın keçirilmə günü: 24.12.2020-ci il


Konfrans materiallarında dərc olunan məqalələrə DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfransda iştirak edən hər bir müəllifə “Crossref “  təşkilatı tərəfindən 

BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT  veriləcək


Konfrans materialları www.aem.az saytında onlayn çap olunmaqla bərabər

“Crossref“  təşkilatının bazasında da yerləşdiriləcək və jurnal şəklində çap olunacaq 


Konfrans ödənişlidir


Məqalələrin tərtibat qaydaları

 • Məqalələrin həcmi: 6-10 səhifə və daha çox  (A4 format). 
 • Məqalələr 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır.
 • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
 • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
 • Məqalənin əvvəlində məqalənin yazıldığı dildə və ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasəaçar sözlər (5 sözdən az olmayaraq) yazılmalıdır. 
 • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
 • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. Nümunə: Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...” aem.konfrans@gmail.com 

Tel.: +994 (012) 510 63 99

+994 (050) 209 59 68

+994 (055) 209 59 68

10-09-2020, 14:00 Məqalənin davamı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com