DOI: 10.36719/2007-2020/04/82-85
Sevda Nurəddin qızı Mirzəyeva
AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

CƏNUBİ MUĞANDA KƏNDƏTRAFI ÖRÜŞLƏRDƏ TORPAQLARIN
AQROFİZİKİ XASSALƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI
Xülasə
Məqalədə Cənubi Muğanın kəndətrafı örüş torpaqlarının aqrofiziki xassələri təhlil edilir. Aparılan təqdiqatlar nəticəsinə əsasən örüşlərdə otarmanın nizamlanması və küz üsulu ilə otarma, ilin quraq dövründə suvarma tətbiq edilməsi, bitki örtüyünün bərpası üçün tədbirlər həyata keçirilməsi tövsiyə edilir.
Açar sözlər: torpaq, aqrofiziki xassələr, torpağın nəmliyi, su-fiziki rejim, istilik-hava rejimi, məsaməlik, örüş.

Optimization of agrophysical properties of soil in south Mugan’s rural pastures 
Summary
The article analyzes the agro-physical properties of soil in south Mughan’s rural pastures. According to the results of the research, it is recommended to regulate grazing in pastures and graze by kuz method, apply irrigation during the dry season, and take measures to restore vegetation.
Key words: soil, agrophysical properties, soil moisture, water-physical regime, heat-air regime, porosity, pasture. 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [156.39 Kb] (yüklənib: 9)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com