DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/16/18-24
Gözəl Sabit qızı Quliyeva
İstanbul Universiteti
doktorant

OĞUZ ELİNDƏ QADININ DƏYƏRİ 
(“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANI ƏSASINDA)

Xülasə
“Kitabi-Dədə Qorqud” gender münasibətlərini özündə bədii şəkildə əks etdirən abidədir. Dastanda qadın ana obrazında, qəhrəmanın ömür-gün yoldaşı kimi, müxtəlif ritualların iştirakçısı olaraq təqdim olunur. Müqəddimədə qadınlar barədə deyilmiş fikirlərə nəzər salmaqla Oğuz elində qadına verilən dəyəri aydınlaşdırmış, qadının cəmiyyətdəki vəzifəsi və mövqeyi barədə deyilən faktların hətta bu günün özündə belə öz qüvvəsini saxladığını görmüş olarıq. Bundan başqa Oğuz ailəsində ər-arvad münasibəti də önəmli yer tutan, mühüm məsələlərdən biridir. Bu cür münasibətlərdə qadın qəhrəmanların göstərdiyi fədakarlıq ön planda verilməkdədir. Dastanda qadına olan hörmət, qadının vəzifələri aydın şəkildə verilmişdir. Dilindən, dinindən asılı olmadan igid, cəsur qadınlar yüksək qiymətləndirilmişdir.
Açar sözlər: gender, dastan, Oğuz, tolerantlıq, Dədə Qorqud 

Gozal Sabit Guliyeva
Istanbul University
PhD student


Attitude towards women in Oghuz province (Based on the epic "Kitabi-Dada Gorgud")
Abstract
"Kitabi-Dade Gorgud" is a monument that artistically reflects gender relations. In the epic, a woman is presented as a mother, as a lifelong companion of the hero, as a participant in various rituals. By looking at the ideas about women in the introduction, we have clarified the value given to women in Oguz province, and we can see that the facts about the role and position of women in society retain their force even today. In addition, husband-wife relationship is one of the important issues in the Oguz family. In such relationships, the sacrifice shown by the female heroes is given priority. In the saga, the respect for women and the duties of women are clearly given. Brave and courageous women, regardless of their language and religion, were highly valued.
Keywords:gender, saga, Oguz, tolerance, Deda Gorgud
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [279.98 Kb] (yüklənib: 2)

Overview: 29
© References are required when using materials published in the journal.
Address:
AZ1073, Baku, Yasamal dis.,
Matbuat ave., 529,
“Azerbaijan” Publishing House, 6th floor
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]