DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/29/12-16

Sevinc Sadıqova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected] 

Orcid ID: 0000-0001-8720-3262


AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN NORMALARI


Xülasə

Məqalədə Azərbaycan ədəbi dilinin normaları haqqında məlumat verilmiş, fonetik, leksik, qrammatik, üslubi normalar təhlil olunmuşdur. Azərbaycan ədəbi dilinin sabitləşmiş normalar sisteminin olması diqqətə çatdırılmışdır.

Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan dili haqqında demişdir: “Hər bir xalqın özünəməxsusluğunu müəyyən edən baş­lıca ünsürlərdən biri onun dilidir. XX əsrdə xal­qı­mı­zın bu sahədə əldə etdiyi uğurları yüksək təqdirə layiqdir. Biz fəxr edirik ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının döv­lət dili olan Azərbaycan dili son bir əsrlik dövr ərzində bö­yük inkişaf yolu keçərək lüğət tərkibini zən­gin­ləş­dir­miş, qrammatik quruluşunu cilalamış və dünya dilləri içərisində öz layiqli yerini tutmuşdur. Heç şübhəsiz, Azər­bay­­can mədəniyyəti inkişaf etdikcə, Azərbaycan dövləti tək­milləşib möhkəmləndikcə Azərbaycan dili daha da zən­gin­ləşəcək, daha müasir, daha qlobal, daha analitik dü­şün­cənin dilinə çevriləcəkdir.” 

Açar sözlər: norma, ədəbi dil, Azərbaycan dili, fonetik norma, leksik norma


Sevinj Sadigova

Azerbaijan State Pedagogical University

Doctor of Philosophy in Philology 

[email protected] 

Orcid ID: 0000-0001-8720-3262


Norms of Azerbaijan literary language


Abstract

The article provides information about the norms of the Azerbaijani literary language, analyzes phonetic, lexical, grammatical and stylistic norms. It has been brought to attention that the literary language of Azerbaijan has a stable system of norms.

National leader Heydar Aliyev said about the Azerbaijani language: "One of the main elements that determine the uniqueness of each nation is its language. The achievements of our nation in this field in the 20th century are highly commendable. We are proud that the Azerbaijani language, which is the state language of the independent Republic of Azerbaijan, has undergone great development over the past century, enriching its vocabulary, polishing its grammatical structure, and taking its rightful place among the languages of the world. Undoubtedly, as the culture of Azerbaijan develops, as the state of Azerbaijan improves and strengthens, the Azerbaijani language will become richer, become the language of more modern, more global, and more analytical thinking”.

Keywords: norm, literary language, Azerbaijani language, phonetic norm, lexical norm
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [466,12 Kb] (yüklənib: 39)

Baxış: 92
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]