DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/49-53

Vüsalə Hümbətova 

Gəncə Dövlət Universiteti

doktorant

Vusalagumbatova1981@gmail.com


METAFORLAŞMA SEMASİOLOJİ HADİSƏ KİMİ


Xülasə

Məqalədə metaforlaşma prosesinin üslubi qanunauyğunluqlarından meydana çıxan nəticələr müəyyənləşdirilmişdir. Tarixi səciyyə daşıyan metaforlaşma prosesi üslubi nəticə qanunauy­ğunluğundan daha çox yaradıcı düşüncənin ayrılmaz mexanizmini ifadə edir. Metafora nəinki dil hadisəsidir, həmcinin də həqiqətin konseptuallaşması, kateqoriyallaşması, qnoseoloji mexanizm dildə yeni biliyin inkişafı vasitəsidir. Metaforikləşmiş söz ifadə işlətmə söz adamına məxsus əlamətdir. Bədii publisistik diskursda insan həyatının mühüm konseptuallaşması metafora yolu ilə mümkün olur.

Metafora dil üçün olduqca faydalı bir hadisədir. Çünki varlıqdakı əşya və hadisələr dildə olan söz xəzinəsindən qat-qat çoxdur. Metafora emosional-ekspessiv səciyyəlidir. Lazım olan biçimdə insanın təbiəti ilə bağlıdır. Burada metaforanın dil üçün olduqca faydalı məqamları aydınlaşdırılır. Bəlli olur ki, həmin proses nəticəsində ümumişlək və üslubi-poetik metafora kökləri formalaşır. Müəllif semasiologiyada metaforlaşmaya meyil göstərən leksik qrupları da dəqiqləşdirir.

Açar sözlər: çoxcəhətli dil fenomeni, sözün semasiologiyası, publisistik üsul, semasiolaji hadisə, ümumişlək və üslubi


Vusala Humbatova

Ganja State University

PhD student

Vusalagumbatova1981@gmail.com


Metaphorization as a semasiological phenomenon


Abstract

The article defines the results arising from the stylistic patterns of the metaphorization process. The process of metaphorization, which has a historical character, expresses an integral mechanism of creative thought rather than a regularity of stylistic results. Metaphor is not only a linguistic phenomenon, but also a conceptualization, categorization of truth, an epistemological mechanism and a means of developing new knowledge in language. Metaphorical word expression is a characteristic of the word person. An important conceptualization of human life in literary journalistic discourse is possible through metaphor. Metaphor is a very useful phenomenon for language. Because the objects and events in existence are much more than the vocabulary in the language. Metaphor is emotionally expressive. It has to do with human nature.

Here, quite useful aspects of the metaphor for the language are clarified. It turns out that as a result of this process, the roots of general and stylistic-poetic metaphors are formed. The author also clarifies lexical groups in semasiology, which show a tendency towards metaphorization.

Keywords: multi-faceted language phenomenon, semasiology of the word, publicist method, semasiolaji event, general and stylistic

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [501,03 Kb] (yüklənib: 18)

Baxış: 43
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]