DOI: 10.36719/2707-1146/03/55-60
Zəki Abdulla oğlu Vəliyev
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu

METALLOGENİK PROQNOZLAŞDIRMADA AEROKOSMİK TƏDQİQATLARIN ROLU
(Azərbaycanın sürmə-civə filiz formasiyası yataqları timsalında)
Xülasə
Civənin deqazasiyası ümumplanetar prosesdir. Geoloji inkişafda o, mantiyanın böyük dərinliklərinə nüfuz edə bilən dərinlik qırılmalarının yarandığı dövrdən başlayır. Lineamentin uzanması boyu civənin zamanca deqazasiyası və intensivliyi onun ayrı-ayrı hissələrinin – Yerin dərinlikləri ilə bu əlaqə zəifləyir və yaxud bu əlaqənin güclənmə dövrü müşahidə olunan inkişaf xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müxtəlif olacaqdır.
Civə və sürmə-civə filizləşməsinin dairəvi və ovalvarı və s. strukturların xarici çərçivəsi boyunca konsentrasiyasını, çox güman ki, Yerin ümumi civə deqazasiyası ilə izah etmək olar. Bizim zənnimizcə, ideal hal dairəvi, ovalvarı və s. strukturların lineament düyünlərilə qovuşma yerləridir ki, burada faydalı qazıntıların sənaye əhəmiyyətli yataqları yarana bilər.
Açar sözlər: civə, aerokosmik tədqiqatlar, metallogenik proqnozlaşdırma, faydalı qazıntı 

The role of aerocosmic research in metallogenic prediction
(on the example of antimony-mercury ore formation deposits in Azerbaijan)
Summary
Mercury degassing is a global process. In geological development, it begins with the formation of deep fractures that can penetrate the great depths of the mantle. As the linearity lengthens, the temporal degassing and intensity of mercury weaken this connection with the depths of its individual parts and the Earth, or the period of strengthening of this connection will vary depending on the development of the characteristics observed. The concentration of mercury and antimony-mercury ores along the outer frame of circular and oval and other structures can most likely be explained by the Earth's total mercury degassing. In our opinion, the ideal situation is the junction of circular, oval, and other structures with linear nodes, where industrially important deposits of minerals can be formed.
Key words: mercury, aerospace research, metallogenic prediction, minerals

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [370,55 Kb] (yüklənib: 1)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com