ABŞERONDA XƏZƏR DƏNİZİ İLƏ ƏLAQƏSİ OLAN GÖLLƏRİN EKOLOJİ DURUMU

Müəllif: Ziyadxan Nəbibəyli

Böyük-Şor gölü Abşeron yarımadasının mərkəzində, Bakı şəhərinin Binəqədi, Sabunçu və Nərimanov bölgələri ərazisində yerləşir. Göt Abşeron yarımadasının ən böyük gölüdür. Son 50-60 ildə bu göldə ekoloji vəziyyət güclü surətdə dəyişmək­dədir. Bu, yarımadada neft sənayesinin inkişafı İlə bağlı olaraq neftçıxärma sahə­lərində neftlə yanaşı çıxardılan lay sularının. Binəqədi və Biləcəri qəsəbələrində yerləşən müxtəlif istiqamətli sənaye və ətrafda olan yaşayış məntəqələrinin məişət- təsərrüfat çirkab sularının axıntıiarmm artması və eləcə də göl ətrafında mərkəzləş­miş kanalizasiya şəbəkəsinin olmaması ilə bağlıdır. Gölün sahəsi təqribən 2-3 də­fə artmış, suların tərkibində neft məhsullarının, fenolların, səthi-aktiv maddələrin, ağır metalların və digər zərərli maddələrin qatdığı yol verilən tələbdən dəfələrlə, bəzən 10 dəfələrlə çoxalmışdır.
10-11-2019, 17:43 Məqalənin davamı
“MÖCÜZƏLƏR ADASI” TARİXİNDƏN

Müəllif: Ziyadxan Nəbibəyli

Çox-çox qədim dövrlərdən Azərbaycanda neft tez alışan, yanan bır maye kimi İnsan­lara məlum idi. Yeni eradan öncə VI-IV əsrlərdə Azərbaycanda neft mədənlərinin olması haqqında məlumatlar mövcuddur. Abşeron nefti haqqında bir sıra ərəb və fars tarixçi alimlərinin yazıları da gilniimüzə qədər gəlib çıxmışdır. Atəşpərəstlik dini-mənəvi inan­cının Abşeronda, Şirvanda güclü olmasının səbəblərindən biri də Abşeronun Suraxanı kəndində yerdən alovun çıxması olub, günümüzə qədər yaşamaqdadır. Suraxanı “Atəş­gahı” haqqında da bir çox qədimi tarixi məlumatlar isə bütün dünyaya məlumdur. Qədim İnsanların Suraxanı “Atəşgahı”nı ziyarəti haqqında da yazıh məlumatlar mövcuddur.VIII əsrdə yaşamış böyük səyyah Əbu-lshaq İstəxri Bakı əhlinin ocaqlarda neftli torpağın yan­dırılmasından söz açır. Ərəb tarixçisi Əhməd Balazurİ IX əsrin 2-ci yarısında, hətə 754-cü ildə Azərbaycan hökmdarının Şirvanda çıxarılan neft və duza görə əhalidən vergi aldığını yazır. Abşeronda neft hasilatına aid ən geniş məlumat X əsrə aiddir. Əsiən Venesİyalı olan Səyyah Makro Polonun yazdıqlarına görə XIII əsrdə Abşeronda xeyli miqdarda neft quyusu var idi,
10-11-2019, 17:35 Məqalənin davamı
İNFORMASİYA MÜHAFİZƏSİ PROBLEMLƏRİ

Müəllif: Əli Tağıyev
Açar sözlər: İnformasiya mühafizəsi, elektron Ödəmə, sənəd dövriyyəsi, lokal kom­püter şəbəkələri, informasiya resursları, informasiya mülkiyyətçiləri

İnformasiya hər bir cəmiyyətin müntəzəm olaraq artan resursudur. İnsan fəaliyyə­tinin bütün sahələrinə hesablama texnikası və kommunikasiya texnologiyalarının kütlə­vi surətdə tətbiqi elektron növ informasiya həçminin artmasına səbəb olur. İnformasiya cəmiyyətinin inkişaf İstiqamətlərindən biri olan “Elektron hökumət” bu prosesi daha da sürətləndirir. Təsərrüfat, əmək və maliyyə vəsaitləri ilə yanaşı tədriçən hakimlik edə­si yeni növ - İnformasiya mülkiyyətləri yaramı; İstifadəçilərin sayı durmadan artır, on­lara təqdim edilən informasiya, telekommunikasiya xidmətlərinin spektri və kontent provayderlərin fəaliyyətləri genişlənir. 
10-11-2019, 17:30 Məqalənin davamı
İNTELLEKTUAL XİDMƏTLƏRİN ZAMAN və YÜK XARAKTERİSTİKALARI

Müəllif: Əli Tağıyev
Açar sözlər: К ommmiktısiya texnologiyaları. inteqrasiya, intellektual rabitə şəbəkələri, protokollar, açıq proqram interfeysləri, rabitə seansları, etalon model, intellektual şəbəkə konsepsiyası

Rabitə şəbəkələrinin inteqrasiyası bir şəbəkə bir növ xidmət ənənəsinə son qoyaraq, geniş çeşidli telekommunikasiya xidmətlərinin inkişafına daha çox əhəmiyyət verilir. Elmi-texnİki tərəqqinin hazırkİ mərhələsi qabaqcıl informasiya və kommunikasiya texnologiyaları bazasında müasİrnöv telekommunikasiya infrastrukturunun yaradılmasına geniş imkanlar açmışdır. Məhz bu cür infrastrukturun reallaşdırılması dünyanın hər yerində, vaxtdan və şəraitdən asili olmayaraq istİfadəçilarərə tələb edilən və rabitə xidmətlərinin təqdim olunmasına imkan verəcək.
10-11-2019, 17:25 Məqalənin davamı
ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА, ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ РАДИОСТАНЦИЙ

Müəllif: Джабит Расулов
Ключевые слова: спектр радиочастот, международные стандарты, радио- cmamfux, системы радиосвязи, техническая рабочая группа, оборудования радио­связи, сертификация, измерение, испытательные лаборатории, информационные базы, доминирующая (ведущая) частота, полоса излучения, радиопередатчики, цифровая карта, векторная карта.

1. Внедрение международных стандартов в использовании радиочастотно­го спектра, предоставляемые услуги, задачи, выполняемые при управ­лении в области использования радиочастотного спектра. Пути реше­ния выявленных проблем.

Во многих странах работы по использованию радиочастот проводятся в соот­ветствии* с международными стандартами. Например, при проведении мероприя­тий по радиопомехам за основу берутся эти же стандарты.
10-11-2019, 17:21 Məqalənin davamı
RADİOTEZLİK SPEKTRİNDƏN İSTİFADƏDƏ BEYNƏLXALQ STANDARTLARIN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ, RADİOSTANSİYALARIN MƏLUMAT BAZALARININ YARADILMASININ ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ

Müəllif: Cabit Rəsulov
Açar sözlər: Radiotezlik spektri, beynəlxalq standartlar, radiostansiya, radiorabitə sistem­ləri, texniki işçi qrıtpu, radiorabitə avadanlıqları, sertifikasfya. ölçmə, smaq laboratoriyaları, məlumat bazaları, aparım iezlik, şüalanma zolağı, radiootüriicühr, rəqəmli xəritə, vektor xəritəsi

1. Radiotezlik spektrindən istifadədə beynəlxalq standartların tətbiqi, radiotez­lik spektrinin idarə olunmasında yerinə yetirilən vəzifələr, göstərilən xidmət­lər. Ortaya çıxan problemlərini həlli məsələləri.

Əksər ölkələrdə radiotezlikdən İstifadə ofunmasmdakı işlər beynəlxalq standartlara uyğun aparılır. Məsələn, radiom an eəl ər üzrə həyata keçirilən tədbirlərinrin gerçəkləşdi- rilməsində həmin standartlar əsas götürük.
10-11-2019, 17:12 Məqalənin davamı
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ШИРОКОМАСШТАБНОМУ РАЗВИТИЮ БУЙВОЛОВОДСТВА НА БАЗЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРУГЛЫЙ ГОД ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ РЕСУРСОВ И КОРМОВЫХ ОТХОДОВ

Müəııif: Эйюб БАШИРОВ 

Учитывая большое народнохозяйственное значение буйволов: высокую хозяйственно-биологическую ценность, экономическую эффективность, особо высокую лечебно-диетическую, биологически полноценную продукцию его, предусмотреть наряду с качественным преобразованием буйволов и увеличения поголовья его, особенно маточного поголовья в 1990 г. по сравнению с 1987 г. на 20% с 1995 г. в 2 раза. Как дополнительный резерв для эффективного использования болотистых камышово-осоковых пастбищ, а также лесных и кустарниковых пастбищ создать новые в таких местах буйволинные фермы, как крупномасштабное оздоровительные мероприятия на примере Италии о необходимости установить премию за каждую выращенную и сохраненную голову.
10-11-2019, 11:52 Məqalənin davamı
GƏNC SAĞICININ MÜVƏFFƏQİYYƏTİ

Müəllif: Eyyııb BƏŞİROV

Salyan rayonunun M.B.Qasımov adma camışçılıq sovxozu respublikada ix- tısaslaşdırılmış ən iri camışçılıq təsərrüfatıdır. Sovxozun iqtisadiyyatında camış- çılıq başlıca mühüm yer tutur. Sovxozda hazırda 2922 baş camış vardır ki, onlar­dan da 1045 başı ana camışdır. Sovxozda süd-əmtəə camışçılıq ferması məhsul­darlığına və gəlirinə görə xüsusi ilə fərqlənir.
Sovxozun mütəxəssis və mexanizator kadrlarla möhkəmlənməsi, qabaqcıl təcrübənin və elmin nailiyyətlərinin təsərrüfatda tətbiq edilməsi məhsuldarlığın artırılmasına və məhsulun maya dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur.
10-11-2019, 10:52 Məqalənin davamı
XX ƏŞRDƏ AZƏRBAYCANDA QURULMUŞ DAMAZLIQ CAMIŞLIQ SİSTEMİ VƏ ONUN MÜASİR TƏLƏBLƏRƏ UYĞUN BƏRPASI, YAXUD HƏMİN BAZA ƏSASINDA YENİSİNİN YARADILMASI MƏSƏLƏLƏRİ HAQQINDA

Müəllif: Eyyub Bəşirov

Azərbaycan camışçılıq elminin və təcrübəsinin qədim inkişaf tarixi, dərin kökləri, qaynaqlan var. Xalqımız heyvandarlığın əsas istiqamətlərindən biri kimi bütün dövrlərdə camışçılığa xüsusi diqqət yetirmiş, qayğı göstərmişdir. Hər dövrə uyğun da cəlbedici elmi və təcrübevi nəticələr qazanmışdır.
Bunun da başlıca səbəbi camışın, camışçılığm yüksək iqtisadi səmərəliliyi, əhalinin camışa böyük məhəbbəti, ona ailənin, evin dolanışıq mənbəyi kimi baxması, həm də əl­verişli yerli iqlim şəraiti, bol yeni bazası, bol su hövzələrinin, su mənbələrinin mövcudlu­ğudur.
Belə münbit şəraitdə elə dövrlər olub ki, Azerbaycanda ümumi naxırın 50-60 %-ni ca- mış təşkil edib. Hətta SSRİ dövründə İttiafaq üzrə saxlanılan camışın 85 %-i Azərbaycanda idi. Qalan 15 %i İsə qonşu respublikalarda yaşayan yerli azərbaycanhlar tərəfindən bəs­lənilirdi. Yəni camış həmin respublikalara Azərbaycandan keçib, azərbaycanhlar apanb.
10-11-2019, 10:46 Məqalənin davamı
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕЛЕКЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО БУЙВОЛА

Müəllif: Агахан Агабейли, Эйюб Баширов

На местной популяции буйволов, разводимых в Азербайджане мы с коллективом ученых и специалистов буйволоводов Азербайджана, под руководством пионера и корифея буйволоводческих наук Агахана Алескер оглу Агабейли проводили работу по совершенствованию и созданию обильно и жирномолочной породы, отвечающей, совремеаным требованиям. Буйволы местной популяции выгодно отличаются крепкой конституцией, жизненностью, устойчивостью и резистентнистью к кровопаразитарным болезням, сибирской язве и гельминтозам, являющейся бичом для завезенного крупного рогатого скота культурных пород. До организации племенной работы живая масса буйволиц была невысокой 380-410 кг., не удовлетворял и удой, не превышающий 600-800 кг молока с содержанием жира в 7-8%. Однако в популяции буйволов встречались отдельные животные с продуктивностью 1800-2000 кг молока с жирностью 8-10%.
10-11-2019, 10:39 Məqalənin davamı
Öncəki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 Рекомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com