Songül Ramiq qızı Salahlı
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Magistrant

AZƏRBAYCANIN SAĞLAMLAŞDIRMA TURİZMİNDƏ MÜALİCƏVİ
 MİNERAL SULARIN ƏHƏMİYYƏTİ
Xülasə
Bu məqalədə Azərbaycanın sağlamlaşdırma turizmində müalicəvi mineral suların əhəmiyyəti və onun turizmə yararlılığı araşdırılmışdır. Tədqiqat işində sağlamlaşdırma turizminin müasir vəziyyətinin tədqiqi və müalicəvi suların rolunun təhlil edilməsi tədqiqat işinin əsas məqsədlərindən hesab edilir. Tədqiqatın nəticəsində Azərbaycanın mineral sularının sağlamlaşdırma turizmində tibbi əhəmiyyəti izah edilmişdir. Bu sahədə dövlətin gördüyü işlər və gələcək inkişaf perspektivləri diqqətə çatdırılmışdır. Sağlamlaşdırma turizmində müalicəvi sulardan turizm resurları kimi istifadə edilməsi tədqiqat işinin arşdırılması zamanı qarşıya qoyulan hədəflərdəndir. 
Azərbaycanın sağlamlaşdırma turizmində müalicəvi sulardan istifadənin səmərəli qiymətləndiril­məsinin aparılması vacibdir. Sağlamlaşdırma turizmində mineral sulardan istifadə edilməsində qarşıya çıxan problemlər tədqiq edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində əldə olunmuş məlumatlar sağlamlaşdırma turizmində müalicəvi sulardan gələcəkdə perspektiv istifadə üçün geniş imkanlar verəcəkdir.
Açar sözlər: sağlamlaşdırma turizmi, kurort-sanatoriya, turizm resursları, mineral sular, termal bulaqlar.

Songul Ramiq Salahli

THE IMPORTANCE OF MEDICINAL MINERAL WATERS IN HEALTH
 TOURISM OF AZERBAIJAN
Abstract
This article indicates the importance of medicinal mineral waters in health tourism of Azerbaijan and its suitability for tourism. The study of the current state of health tourism and the analysis of the role of medicinal waters are considered to be the main objectives of the research. As a result of the study, the medical importance of mineral waters in health tourism of Azerbaijan is explained. The work done by the government in this area and the prospects for future development are highlighted. The use of therapeutic waters as health resources in health tourism is one of the goals of the research.
It is important to conduct an effective assessment of the medicinal waters usage in health tourism of Azerbaijan. The problems encountered in the use of mineral waters in health tourism have been studied. The data obtained from the study will provide ample opportunities for future use of therapeutic waters in health tourism.
Key words: medical tourism, resort-sanatorium, tourism resources, mineral waters, thermal springs.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [133,68 Kb] (yüklənib: 12)
Baxış: 167
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]