Əhməd Məmməd oğlu Qarayev
AMEA Naxçıvan Bölməsi
kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Aliyə Bayram Rzayeva
AMEA Naxçıvan Bölməsi
kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

BİSMUT OKSİDİN SU MÜHİTİNDƏ BİSMUT SELENİDƏ
 TRANSFORMASİYASI ŞƏRAİTİNİN
ÖYRƏNİLMƏSİ
Xülasə
Məqalədə bismut oksidin elementar selenlə qarşılıqlı təsirindən bismut(III) selenidə su mühitində trasformasiya şəraiti öyrənilməsi verilmişdir. Birləşmənin əmələ gəlməsinin temperaturdan, mühitin pH-dan, reduksiyaedicinin miqdarından asılılığı araşdırılmış və prosesin reaksiya tənliyi tərtib edilmişdir. Alınan maddənin fiziki kimyəvi xassələri TQ, DTA, RFA, və kimyəvi analiz metodları ilə müəyyən edilmişdir. Termoqravimetrik analizlə nümunədə Bi:Se nisbəti 90.65:49.98 təşkil etmişdir. Differensial termiki analizlə nümunənin ərimə temperaturunun 7050C olduğu təyin edilmişdir. Rentgen quruluş analizi nümunənin fərdiliyini təsdiq etmişdir. Belə ki, difraktoqramda alınan piklərin intensivliyi və bucaq qiymətləri etalon qiymətlərinə uyğun gəlmişdir. Qeyd olunlara əsasən nümunənin tərkibinin Bi2Se3 formuluna uyğun gəldiyi dəqiqləşdirilmişdir.
Açar sözlər: çökdürmə, su mühiti, bismut oksid, rentgen analiz, kimyəvi analiz, bismut(III) selenid

Ahmed Memmed Garayev
Aliya Bayram Rzayeva

Studying of obtaining conditions of bismuth selenide in the aquatic medium
Abstract
The article presents the study of the transformation conditions of bismuth (III) selenium in the aquatic environment from the interaction of bismuth oxide with elemental selenium. The dependence of the formation of the compound on temperature, pH of the medium, the amount of reducing agent was studied and the reaction equation of the process was compiled. The physical and chemical properties of the obtained compounds were determined by TQ, DTA, RFA, and chemical analysis methods. By thermogravimetric analysis, the Bi: Se ratio in the sample was 90.65: 49.98. The melting temperature of the sample was determined at 705 0C by the differential thermal analysis. X-ray structure analysis confirmed the individuality of the sample. Thus, the intensity and angle values of the peaks obtained in the diffractogram corresponded to the reference values. Based on the above, it was clarified that the composition of the sample corresponds to the formula Bi2Se3.
Key words: sedimentation, aquatic medium, bismuth oxide, x-ray analysis, chemical analysis bismuth(III) selenide. 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [351,88 Kb] (yüklənib: 1)Baxış: 19
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]