JURNALIN TAM VERSİYASI

İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Maarifə Nuh qızı Manafova
Məhəmməd Yusif Şirvaninin “Tibbnamə” əsərinin üslubu
7
Zeynəbxanım Vaqif qızı Ələkbərova
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsinin əhəmiyyəti
11
Nuray Vidadi qızı Nəbiyeva
Yaşamaq hüququ, bu hüquq ətrafında bəzi problemlər, yaşamaq hüququnun dövlətdaxili qanunvericilik və beynəlxalq aktlarda təsbiti
16
Ayxan Afiq oğlu Zeynalov
Azərbaycanın iqtisadiyyatına xarici kapıtalın cəlb olunmasının büdcə-vergi mexanizminin qiymətləndirilməsi
21
Günay Arif qızı Dadaşzadə
X sinifdə “düzxətli dəyişənsürətli hərəkət. Təcil” mövzusuna dair araşdırmaların aparılması metodikası

24
Ülviyyə Əhməd qızı Cəfərova
Elmi-metodiki tədqiqatlarda riyazi analizin tədrisinin qoyuluşu

27

Overview: 60
© References are required when using materials published in the journal.
Address:
AZ1073, Baku, Yasamal dis.,
Matbuat ave., 529,
“Azerbaijan” Publishing House, 6th floor
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]