DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/34/36-43

Konul Buyuker

Baku State University

PhD student

[email protected]

Fakhriyya Rajabova

Baku State University

master student 

[email protected]

UDC: 336.2


ANALYSIS OF TAX CONTROL ON EXCISE GOODS IN AZERBAIJAN


Abstract

The article delves into the intricate mechanisms governing the taxation of excise goods within the Azerbaijani context. The analysis begins by providing a comprehensive overview of the excise tax system, highlighting its key components and the specific goods subject to excise duties. The article scrutinizes the regulatory framework in place for tax control on excise goods, examining the relevant laws and regulations shaping the taxation landscape. Furthermore, the article delves into the enforcement mechanisms employed by tax authorities to ensure compliance with excise duties. It explores the role of technology in enhancing tax control processes, such as electronic monitoring and reporting systems. The impact of tax control measures on businesses and consumers is also assessed, shedding light on the broader economic implications of excise taxation. The article scrutinizes any recent changes or updates in the excise tax regime, evaluating their significance and potential effects on various stakeholders. Additionally, it discusses challenges and potential areas for improvement in the current tax control framework, offering insights into potential reforms or adjustments. In conclusion, the article synthesizes the key findings, providing a nuanced understanding of the tax control landscape for excise goods in Azerbaijan and its implications for the economy and stakeholders.

Keywords: tax control, excise goods, Azerbaijan, fiscal management, regulatory framework, transparent forecasting


Könül Büyüker

Bakı Dövlət Universiteti

doktorant

[email protected]

Fəxriyyə Rəcəbova 

Bakı Dövlət Universiteti

magistrant

[email protected]


Azərbaycanda aksizli mallara vergi nəzarətinin təhlili


Xülasə

Məqalə Azərbaycan kontekstində aksizli malların vergiyə cəlb edilməsini tənzimləyən mürəkkəb mexanizmləri araşdırır. Təhlil aksiz vergisi sisteminə hərtərəfli baxışın təqdim edilməsi, onun əsas komponentlərinin və aksiz rüsumlarına məruz qalan konkret malların işıqlandırılması ilə başlayır. Məqalədə aksizli mallar üzrə vergi nəzarəti üçün mövcud normativ baza araşdırılır, vergitutma mənzərəsini formalaşdıran müvafiq qanun və qaydalar araşdırılır. Bundan əlavə, məqalədə aksizlərə əməl olunmasını təmin etmək üçün vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən icra mexanizmləri araşdırılır. O, elektron monitorinq və hesabat sistemləri kimi vergi nəzarəti proseslərinin təkmilləşdirilməsində texnologiyanın rolunu araşdırır. Vergi nəzarəti tədbirlərinin biznesə və istehlakçılara təsiri də qiymətləndirilir və aksiz vergisinin daha geniş iqtisadi nəticələrinə işıq salır. Məqalədə aksiz vergisi rejimində baş verən hər hansı son dəyişiklik və ya yeniliklər nəzərdən keçirilir, onların əhəmiyyəti və müxtəlif maraqlı tərəflərə potensial təsirləri qiymətləndirilir. Bundan əlavə, o, mövcud vergi nəzarəti çərçivəsindəki problemləri və təkmilləşdirmə üçün potensial sahələri müzakirə edir, potensial islahatlar və ya düzəlişlər haqqında fikirlər təklif edir. Yekun olaraq, məqalə Azərbaycanda aksizli mallar üçün vergi nəzarəti mənzərəsi və onun iqtisadiyyat və maraqlı tərəflər üçün təsirləri haqqında nüanslı anlayışı təmin edən əsas tapıntıları ümumiləşdirir.

Açar sözlər: vergi nəzarəti, aksizli mallar, Azərbaycan, fiskal idarəetmə, normativ baza, şəffaf proqnozlaşdırma

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [699,34 Kb] (yüklənib: 3)

Baxış: 30
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]