Arzu Vidadi qızı Həşimova
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
elmi işçi

EKOLOJİ TƏMİZ MƏHSUL İSTEHSALINDA TORPAQ BECƏRMƏLƏRİNİN
 PAYIZLIQ BUĞDA DƏNİNİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ
Xülasə
Üzvi gübrələrin tətbiqi ekoloji cəhətdən daha keyfiyyətli bitki məhsulunun əldə edilməsi ilə yanaşı, torpaq münbitliyinin artırılması, torpaq kəsafətliliyinin yüksəlməsi, eyni zamanda torpağın su-fiziki xassələrinin struktur halda formalaşmasında və torpağı faydalı mikroorqanizmlərlə zənginləşdirərək humusun artmasında birbaşa rol oynayır. Bu da torpaqdan daha səmərəli istifadə baxımdan əlverişli hesab olunur.
Yevlax rayonunun Malbinəsi kəndi ərazisində aparılan təcrübədə çəmən-boz torpaqlarda buğda dəninin keyfiyyət göstəricilərinin üzvi gübrələrin norma və nisbətindən asılı olaraq dəyişdiyi müəyyən edilmişdir. Bu baxımdan ekoloji cəhətdən təmiz məhsul əldə etmək üçün üzvi gübrə olan biohumusdan istifadə etmək daha məqsədəuyğundur.
Açar sözlər: üzvi gübrələr, peyin, biohumus, çəmən-boz torpaqlar, buğda bitkisi, keyfiyyət göstəriciləri

Arzu Vidadi Hashimova

Effect of soil cultivations on the quality indicators of autumn wheat in
 production of ecological pure product
Abstract
Application of organic fertilizers plays a direct role in increasing soil fertility, increasing soil fertility, and at the same time in the structural state of soil hydro-physical properties and increasing humus by enriching the soil with beneficial microorganisms, in addition to obtaining an ecologically better quality product. This is considered favorable from the point of view of more efficient use of land.
In the experiment conducted in the territory of Malbinasi village of Yevlakh district, it was determined that the quality indicators of wheat grain in meadow-grey soils change depending on the norms and ratios of organic fertilizers. From this point of view, it is more expedient to use organic fertilizer of biohumus to obtain ecologically pure product.
Keywords: organic fertilizers, manure, biohumus, grass-grey soils, wheat plant, quality indicators

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,05 Mb] (yüklənib: 11)

Baxış: 39
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]