Elvin Elçin oğlu Mirzəyev
Bаkı Dövlət Universiteti
mаgistrant
elvin.mirzа[email protected]аil.cоm

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏ QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ
 TÜRK DÖVLƏTLƏRİNİN ENERJİ EHTİYATLARININ ƏHƏMİYYƏTİ
Xülasə
Təqdim olunan məqalə işi qloballaşma dövründə enerji resurslarının həcmi və Türk dövlətlərinin enerji ehtiyatlarının vəziyyətini təsvir etmişdir. Məqalə işində Azərbaycanın enerji ehtiyatları ardıcıl və düzgün şəkildə təhlil edilmiş, bu sahədə nəzəri və praktiki məsələlər nəzərə alınmaqla araşdırılmışdır. Həmçinin enerji ehtiyatlarının iqtisаdi inkişаf üçün mаhiyyəti аydın şəkildə şərh edilmişdir. Tədqiqаtın məqsədi enerji ehtiyatlarının səmərəliliyini müəyyən etmək, qloballaşma şərаitində enerji ehtiyatlarını öyrənmək və mаkrоiqtisаdi məqsədlərə çаtmаqdа enerji resurslarının təsir gücündən istifаdənin əsаs yоllаrını göstərməkdən ibаrətdir.
Açar sözlər: dövlət, enerji, ehtiyat, iqtisadiyyat, resurslar

Elvin Elchin Mirzayev

The importance of energy reserves of the Azerbaijan Republic and the
 turkish states in the condition of globalization
Abstract
The presented article describes the volume of energy resources and the state of energy reserves of the Turkish states in the era of globalization. In the article, the energy reserves of Azerbaijan were consistently and correctly analyzed, and were examined taking into account theoretical and practical issues in this field. Also, the importance of energy reserves for economic development was clearly explained. has been done. The purpose of the study is to determine the efficiency of energy resources, to study energy resources in the context of globalization, and to show the main ways of using the power of energy resources to achieve macroeconomic goals.
Keywords: state, energy, spare, economics, resources

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,06 Mb] (yüklənib: 19)

Baxış: 29
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]