Tamara Salman qızı Abbasova 
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

RÜTUBƏTLİ SUBTROPİK ZONANIN (LƏNKƏRAN) SARI-QLEYLİ PSEVDOPODZOL TORPAĞINDA MAKROGÜBRƏLƏRİN FONUNDA LİMON BİTKİSİNİN MƏHSULDARLIĞINA MİKROELEMENTLƏRİN TƏSİRİ
 
Xülasə
Lənkəran rayonu İstisu qəsəbəsi “Sitrus vadisi” fermer təsərrüfatında aparılmış çöl təcrübələrində müəyyən edilmişdir ki, təcrübə sahəsinin torpaqları əsas qida maddələri olan azot, fosfor, kaliumun və mikroelementlərin (Cu, Zn) mənimsənilən formaları ilə zəif təmin olunmuşdur. Mis və sink mikroelementləri limon bitkisi altına makrogübrələr fonunda 2 dozada tətbiq edilmişdir. N200P150K200 fonunda məhsuldarlıq hektara 38.6 sentner olduğu halda misin 2.0 kq dozada verildiyi variantda məhsul artımı yüksəlmiş, 5.2 s/ha və ya 13.5 %, sinkin 2.0 kq verildiyi variantda isə bu uyğun olaraq 8.4 s/ha və ya 21.7 % olmuşdur.
Açar sözlər: makrogübrə, mikroelement, sarı-qleyli psevdopodzol torpaq, limon bitkisi, məhsuldarlıq

Tamara Salman Abbasova 
 
 Impact of mikroelements on the productivity of lemon plant against the background of makrofertilizers in the yellow-gleyey pseudopodzol soil of the humid subtropic zone (Lankaran) 
Abstract
It was determined in the field experiments carried out in the "Citrus Valley" farm of Lankaran region, Istisu settlement, that the soils of the experimental area were poorly supplied with the absorbed forms of nitrogen, phosphorus, potassium and trace elements (Cu, Zn), which are the main nutrients. Copper and zinc microelements were applied under the lemon plant in 2 doses against the background of macrofertilizers. In the background of N200P150K200, the productivity was 38.6 centners per hectare, but in the version where copper was given in a dose of 2.0 kg, the yield increased by 5.2 s/ha or 13.5%, and in the version where zinc was given in 2.0 kg, it was 8.4 s/ha or 21.7 %, respectively.
Keywordsmakrofertilizer, microelement, yellow-gleyey pseudopodzol soil, lemon, productivity
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [262.79 Kb] (yüklənib: 2)

 

Overview: 36
© References are required when using materials published in the journal.
Address:
AZ1073, Baku, Yasamal dis.,
Matbuat ave., 529,
“Azerbaijan” Publishing House, 6th floor
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]