Səidə Ələskər qızı Əhmədova
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi 
“Vətən İdman Liseyi” PHŞ
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

“ŞUŞA İLİ” VƏ ŞAGİRDLƏRİN HƏRBİ - VƏTƏNPƏRVƏRLİK TƏRBİYƏSİ
Xülasə
Məqalədə Azərbaycanda şagirdlərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin mahiyyəti, əsas məqsədi, şagirdlərdə dövlət hakimiyyətinə hörmət, Vətənə məhəbbət, vətənpərvərlik hisslərinin ahəngdar təzahürü olan şəxsiyyətin inteqrativ keyfiyyəti kimi vətəndaşlığın formalaşdırılması və millətlərarası ünsiyyət mədəniyyəti araşdırılmışdır. Şagirdlərdə hərbi-vətənpərvərliyin keyfiyyəti kimi formalaşmasında həm müəllimlərin, valideynlərin, ictimai təşkilatların subyektiv səyləri, həm də cəmiyyətin fəaliyyətinin obyektiv şərtləri - dövlət quruluşunun xüsusiyyətləri, hüquqi, siyasi, mənəvi səviyyəsi ilə müəyyən edilməsi diqqətə çatdırılmışdır. 
Açar sözlər: şagirdlər, hərbi-vətənpərvərlik, tərbiyə, orta məktəb, müəllimlər, valideynlər, ictimai təşkilatlar

Saida Alaskar Ahmadova
Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan
"Vetan Sports High School" PHSH
doctor of philosophy in pedagogy

"Shusha year" and the military patriotic education of students 
Abstract
In the article, the essence and main purpose of the military-patriotic education of students in Azerbaijan, the formation of citizenship as an integrative quality of the personality, which is a harmonious manifestation of patriotic feelings and respect for state power, love for the Motherland in students, and the culture of inter-ethnic communication were investigated. It has been brought to attention that the formation of military-patriotism in students as a quality is determined by the subjective efforts of teachers, parents, public organizations, and the objective conditions of society's activity - the characteristics of the state structure, legal, political, and moral level.
Keywords: students, military-patriotism, education, high school, teachers, parents, public organizations

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [290.15 Kb] (yüklənib: 1)

Overview: 33
© References are required when using materials published in the journal.
Address:
AZ1073, Baku, Yasamal dis.,
Matbuat ave., 529,
“Azerbaijan” Publishing House, 6th floor
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]