DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/20/124-127

Püstəxanım Kərimova

Bakı Dövlət Univesiteti

magistrant

[email protected]


İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ İNKİŞAF TƏŞKİLATININ “GƏLİR VƏ ƏMLAK ÜZRƏ İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI” ÜZRƏ MODEL KONVENSİYASININ İNKİŞAF TARİXİ


Xülasə

Günümüzdə ikiqat vergitutma həm milli, həm də beynəlxalq ölçüləri, həm də iqtisadi və hüquqi mənası olan çoxşaxəli anlayış kimi meydana çıxır. Beynəlxalq ikiqat vergitutma dedikdə, ümumiyyətlə iki və ya daha çox dövlətdə eyni predmetə münasibətdə və eyni dövrlər üçün eyni vergi ödəyicisinə müqayisə edilə bilən (eyni) vergilərin tətbiqi kimi başa düşülür. Vergi ödəyiciləri üçün ciddi problem yaradan ikiqat vergitutma hal-hazırda dövlətin daxili qanunvericiliyində tətbiq edilən qaydalar və dövlətlər arasında imzalanan ikitərəfli və ya çoxtərəfli vergi sazişləri ilə həll olunur. Bu gün ikiqat vergitutmanın qarşısını almaq üçün ümumiyyətlə iki əsas yoldan istifadə olunur. Bunlardan birincisi dövlətlərin öz daxili qanunvericiliyini tənzimləməsidir. İkincisi, dövlətlərin öz aralarında ikiqat vergitutmanın qarşısını almaq üçün müqavilələr imzalamasıdır. İkiqat vergitutmanın qarşısını almaq üçün beynəlxalq vergi sazişləri İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı (OECD) və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) tərəfindən qəbul edilmiş model vergi sazişlərinə əsaslanır. Eynilə, Azərbaycan sözügedən model vergi konvensiyaları çərçivəsində beynəlxalq vergi müqavilələri imzalayır və onları öz hüquq sisteminə daxil edir.

Açar sözlər: Model konvensiya, ikiqat vergitutma, beynəlxalq vergi hüququ, rezident, daimi nümayəndəlik


Pustakhanim Karimova 

Baku State University

master student

[email protected]


History of the development of the model convention on the "elimination of double 

taxation on income and property" of the organization for economic cooperation and development


Abstract

Today, double taxation appears as a multifaceted concept with both national and international dimensions, as well as economic and legal meaning. International double taxation is generally understood as the application of comparable (same) taxes to the same taxpayer in relation to the same subject and for the same periods in two or more countries. Double taxation, which is a serious problem for taxpayers, is currently solved by the rules applied in the domestic legislation of the state and bilateral or multilateral tax treaties signed between the states. Today, two main ways are generally used to avoid double taxation. The first of these is that states regulate their own domestic legislation. The second is that states sign treaties between themselves to avoid double taxation. To avoid double taxation, international tax treaties are based on model tax treaties adopted by the Organization for Economic Development and Cooperation (OECD) or the United Nations (UN). Similarly, Azerbaijan signs international tax treaties within the framework of the mentioned model tax conventions and includes them in its legal system.

Keywords: Model convention, double taxation, international tax law, resident, permanent establishment

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [396,77 Kb] (yüklənib: 34)

Baxış: 177
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]