DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/24/15-17

Aynur Meyfaliyeva  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

[email protected]

Əlvan Tağıyeva 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

[email protected]


GƏNCƏ-QAZAX ZONASINDA YETİŞDİRİLƏN CAMIŞ VƏ QARAMALIN QARIN BOŞLUĞUNDAKI ORQANLARIN QAN TƏCHİZATININ ÖYRƏNİLMƏSİ


Xülasə

Tədqiqat işi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq təbabəti fakültəsinin nəzdində “Baytarlıq Klinikası” və “Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya” kafedrasının laboratoriyasında aparılmışdır. Tədqiqat zamanı Gəncə-Qazax zonasında yetişdirilən camış və qaramalın   qarın boşluğundakı orqanların qan təchizatının öyrənilməsini qarşımıza məqsəd qoyduq. Biz tədqiqat nəticəsində əsasən arteriyaların magistraldan ayrılma bucaqlarına (iti, düz, küt), onların uzunluğuna, diametr dəyişkənliyinə, variasiyalarına və anastomozlarına əsas diqqət yönəltdik. Qarın boşluğu orqanları qarın aortasından ayrılan tək cüt arteriyalarla qidalanır. Tək arteriyalara: qarın, kranial, kaudal, göz, cüt arteriyalara isə: böyrək, böyrəküstü, xaya və yumurtalıq arteriyaları aiddir. Müəyyən etdik ki, arteriyalar bütün növ heyvanlarda demək olar ki, eyni baş hesab olunan magistraldan ayrılır. Qaramalın qarın arteriyası çoxkameralı mədənin olması ilə əlaqədar olub bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. 

Açar sözlər: camış, qaramal, orqan, qarın boşluğu, qan təchizatı


Aynur Meyfaliyeva

Azerbaijan State Agrarian University

[email protected]

Alvan Taghiyeva

Azerbaijan State Agrarian University

[email protected]


Study of the blood supply of organs in the abdominal cavity of buffalo and cattle raised in the Ganga-Gazakh zones


Abstract

The research work was carried out in the laboratory of "Veterinary Clinic" and "Anatomy, pathanatomy and pathophysiology" department under the "Faculty of Veterinary Medicine" of the Azerbaijan State Agrarian University. During the research, we aimed to study the blood supply of the organs in the abdominal cavity of cattle, buffaloes  raised in the Ganja-Gazakh zones. As a result of the study, we mainly focused on the angles of separation of the arteries from the trunk (sharp, straight, obtuse), their length, diameter variation, variations and anastomoses. Abdominal organs are supplied by a single pair of arteries that branch off from the abdominal aorta. Single arteries include abdominal, cranial, caudal, eye, and double arteries include renal, adrenal, testicular and ovarian arteries. We found that the arteries in all species of animals depart from the main trunk, which is considered to be almost the same. The abdominal artery of cattle is related to the presence of a multi-chambered stomach and has a number of characteristics.

Keywords: buffalo, cattle, organ, abdominal cavity, blood supply


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [348,51 Kb] (yüklənib: 17)


Baxış: 40
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]