DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/24/35-41

Şahlar Babayev 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,

Texnika  elmləri doktoru

shaxlaraqromexanika@mail.ru

Hamlet Kəsəmənli

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

Texnika üzrə  fəlsəfə doktoru

hamlet.kesemenli.@mail.ru

İlham  Qədimov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

ilhamqadimov59@gmail.com

Rizvan Abdullayev

“Aqromexanika” ETİ

a.rizvan80@ gmail.com

İlham İsgəndərov

“Aqromexanika” ETİ

ilham.isgenderov.2016@mail.ru

UOT 631.53.04;631.343


DƏNƏVƏR MATERİALLARIN DOZALAŞDIRILMASI ÜÇÜN QURĞULARIN İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏDQİQİ


Xülasə

Respublikamızın iqtisadiyyatında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən aqrar sektorda daha böyük xüsusi çəkiyə malik əməliyyatlardan biri də dənəvər materialların (səpin materialı, gübrə, pestisidlər və s.) dozalaşdırılması üçün texnologiya və qurğuların tətbiqi ilə əlaqədardır.

Hazırda bu məqsədlə xeyli sayda elmi tədqiqat və təcrübi – konstruktor işləri həyata keçirilsə də hələlik həllini gözləyən problemlər də vardır. 

Aktuallığı nəzərə alaraq tərəfimizdən adıgedən problemlərlə bağlı patentlər səviyyəsində qurğular işlənib hazırlanmış, nəzəri tədqiq olunmuş, qənaətbəxş nəticələr əldə olunmuşdur.

Açar sözlər: dənəvər, material, dozalaşdırıcı qurğu, işlənmə, tədqiq

Shahlar Babayev
Azerbaijan State Agrarian University,
Doctor of Technical Sciences
shaklaragromechanika@mail.ru
Hamlet Kasamanli
Azerbaijan University of Technology
Ph.D. in Technology
hamlet.kesemenli.@mail.ru
Ilham Gadimov
Azerbaijan University of Technology
ilhamgadimov59@gmail.com
Rizvan Abdullayev
"Agromechanics" ETI
a.rizvan80@ gmail.com
Ilham Isgandarov
"Agromechanics" ETI
ilham.isgenderov.2016@mail.ru

UOT 631.53.04; 631.343
Development and research of equipment for the dosing of pineral materials

Abstract
The article is related to the application of technology and devices for dosing granular materials 
(seeding material, fertilizer, pesticides, etc.)
 in one of the operations with a greater specific weight in the agrarian sector, which is of particular
 importance in the 
economy of our 
Republic.

At present, a large number of scientific researches and experimental-constructive works 
have been carried out for this purpose,
 but there are problems that are still waiting to be solved.

Taking into account the actuality, we have developed devices at the level of patents related
to the mentioned problems, 
theoretically researched them, and achieved satisfactory results.

Keywords: granule, material, dosing device, processing, research

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [642,21 Kb] (yüklənib: 33)


Baxış: 187
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az