DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/29/21-25

Təhminə Ataşlı

Bakı Dövlət Universiteti

doktorant

[email protected] 


“ƏT-TÖHFƏT ÜZ-ZƏKİYYƏ FİL-LÜĞƏT-İT TÜRKİYYƏ”-də OĞUZLARA AİD EDİLƏN FEİLLƏR MÜASİR AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DİLLƏRİNDƏ


Xülasə

XI-XIV əsrlər Şərq filoloqlarının əsərlərində oğuzlara aid edilən xeyli miqdarda leksik vahidlər vardır ki, bunların müasir Azərbaycan və türk dillərində işlənib-işlənməməsini araşdırmaq bu dillərin tarixinin öyrənilmısi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. XI-XIV əsrlərin filoloji mənbələri kimi M.Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk”, Əbu Həyyanın “Kitab əl-idrak li-lisan əl-ətrak”, “Ət-töhfət üz-zəkiyyə fil-lüğət-it türkiyyə” və b. lüğətlər nəzərdə tutulur. Bu məqalədə bunlardan yalnız birinin – “Ət-töhfət üz-zəkiyyə fil-lüğət-it türkiyyə” lüğətinin materiallarına istinad edilərək, oğuzlara aid edilən feillərin müasir Azərbaycan və türk dillərində təzahür xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.

Açar sözlər: feil, oğuz, türk dili, Azərbaycan dili, feilin lüğəvi məna növləri


Tahmina Atashli

Baku State University

PhD student

[email protected] 


Verbs related to oghuz in modern Azerbaijan and turkish languages in 

“Et-tohfat uz-zakiyya fil-lugat-it Turkiyye”


Abstract

In the works of Eastern philologists of the 11th-14th centuries, there is a considerable amount of lexical units attributed to the Oghuzs, and it is of great importance to learn whether they have been used in the modern Azerbaijani and Turkish languages.  the study of the history of these languages. As philological sources of the XI-XIV centuries, M. Kashgari's “Divanu lugat-it-turk”, Abu Hayyan's “Kitab al-idrak li-lisan al-atrak”, “At-tohfat uz-zakiyya fil-lugat-it turkiyye” and others dictionaries are considered. In this article, referring to the materials of only one of them – “At-tohfat uz-zakiyya fil-lugat-it turkiyye” dictionary, the manifestation characteristics of verbs attributed to the Oghuz in modern Azerbaijani and Turkish languages were investigated.

Keywords: verb, Oghuz, Turkish language, Azerbaijani language, lexical meaning types of the verb

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [450,96 Kb] (yüklənib: 25)


Baxış: 77
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]