DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/41-44

Xatirə Məmmədova

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

[email protected]


İNGİLİS DİLİNDƏ ALINMA SÖZLƏRİN VURĞU DƏYİŞİKLİYİ


Xülasə

Dil dinamik və inkişaf edən bir sistemdir. Buna görə də  digər dillərlə təmas yolu ilə daim dəyişikliklərə məruz qalır. Dünyada baş verən yeniliklər, ölkələr arasında əlaqələrin genişlənməsi, elm və texnologiyanın sürətli inkişafı nəticəsində hər hansı bir dil yeniliklərə məruz qalır və bunun nəticəsində də lüğətinə yeni sözlər daxil edir ki, bunlar da alınma sözlər adlanır. Alınma sözlərin ingilis dilinə uyğunlaşdırılması müxtəlif düzəlişləri əhatə edir. Bunların arasında stress dəyişikliyi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Vurğu bir sözdə xüsusi hecalara qoyulur ki, bu hecalar digərinə nisbətən daha qüvvətli səslənir. Sözlər digər dillərdən ingilis dilinə alındıqda, onların vurğusu  ingilis fonoloji normalarına uyğunlaşmaq üçün dəyişikliklərə məruz qalır. Alınma sözlər bəzən olduğu kimi dilə daxil olur, bəzən də kiçik dəyişikliklərə məruz qalır. Bu dəyişikliklər arasında vurğunu xüsusi qeyd etmək olar. Stress dəyişkənliyi, xüsusən də ingilis dilində alınma sözlərin uyğunlaşdırılmasında mühüm yer tutur. Bu məqalədə ingilis dilinə daxil olan alınma sözlərdəki stress dəyişikliyi araşdırılacaq, onun incəlikləri, nümunələri və nəticələri göstəriləcək. 

Açar sözlər: vurğu, heca, linqvistik, fonoloji norma, semantika, alınma sözlər


Khatira Mammadova

Nakchivan State University

[email protected]


The stress change of borrowed words in English


Abstract

Language is a dynamic and evolving system. Therefore, it is constantly changing through contact with other languages. As a result of the innovations happening in the world, the expansion of relations between countries, the rapid development of science and technology, any language is subject to innovations and as a result, it includes new words in its vocabulary, which are called loanwords. Adapting loanwords to English involves various adjustments. Among them, stress change is of particular importance. Emphasis is placed on specific syllables in a word, which sound stronger than others. When words are borrowed into English from other languages, their stress changes to conform to English phonological norms. Borrowed words sometimes enter the language as they are, and sometimes undergo minor changes. Among these changes, emphasis can be specially mentioned. Stress variation is especially important in English loanword adaptation. This article will examine stress change in loanwords entering the English language, showing its intricacies, examples and consequences.

Keywords: stress, syllable, linguistic, phonological norms, semantic, loanwords

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [487,68 Kb] (yüklənib: 21)

Baxış: 44
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]