DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/142-147

Nərmin Məmmədvəlili 

Bakı Dövlət Universiteti 

magistrant

[email protected] 


KONFİDENSİALLIQ REPRODUKTİV TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ ZAMANI YARANAN ETİK VƏ HÜQUQİ PROBLEM KİMİ


Xülasə

Məqalə tibbi hüququn aktual mövzularından biri olan reproduktiv texnologiyaların tətbiqi zamanı yaranan başlıca etik problemlərə – konfidensiallığın təmin edilməsinə həsr edilmişdir. Məqalədə konfidensiallıq yarana biləcək etik problemlərdən biri olmaqla digər etik problemlərlə qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilmiş, milli və beynəlxalq qanunvericilikdə tibbdə konfidensiallığın qorunmasına yönəlmiş normalar qarşılıqlı şəkildə nəzərdən keçirilmişdir. Həmçinin, milli qanunvericiliyimizdə tibbdə konfidensiallığın təmin edilməsinə dair normaların təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: reproduktiv texnologiyalar, reproduktiv sağlamlıq, insan hüquqları, yaşamaq və sağlamlıq hüququ, tibb hüququ, ailə hüququ, konfidensiallıq, tibbdə etik problemlər, bioetika, bioetikanın prinsipləri


Narmin Mammadvali

Baku State University

master student

[email protected] 


Confidentiality as an ethical and legal problem arising during the application of reproductive technologies


Abstract

The article is devoted to the main ethical problems arising during the application of reproductive technologies, which is one of the topical topics of medical law - ensuring confidentiality. In the article, confidentiality is one of the ethical problems that may arise, and the norms aimed at protecting confidentiality in medicine in national and international legislation were considered in interaction with other ethical problems. Also, in our national legislation, a number of proposals have been put forward in the direction of improving the norms for ensuring confidentiality in medicine.

Keywords: reproductive technologies, reproductive health, human rights, right to life and right to health, medical law, family law, confidentiality, ethic problems in medicine, bioethics, the principles of bioethics

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [516,78 Kb] (yüklənib: 31)

Baxış: 107
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]