DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/155-169

Həqiqət Qədirova

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb elmləri doktoru

[email protected]

Həyat Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Hafizə Mansurova

Azərbaycan Tibb Universiteti

[email protected] 

Ramilə Bayramova

Azərbaycan Tibb Universiteti

[email protected]

Gültac Abdullayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti

[email protected]


SİDİK YOLLARI İNFEKSİYALARININ TÖRƏDİCİLƏRİ VƏ ONLARIN ANTİBİOTİKLƏRƏ REZİSTENTLİK VƏZİYYƏTİ


Xülasə

Tədqiqatımızın məqsədi SYİ-i olan xəstə qruplarında törədiciləri aşkar edərək antibiotiklərə rezistentliyinın öyrənilməsi olmuşdur. Sidik nümunələri mikroskopik (Qram üsulu), nitrit testi, leykosit esteraza (LE) testi, bakterioloji və avtomatlaşdırılmış üsullarla müayinə edilmişdir.

Mikroorqanizmlərin identifikasiyası Vitek 2 avtomatik analizatorla aparılmışdır. Bakteriyaların antibiotiklərərezistentliyi ”Clinical and Laboratoty Standards Institute (CLSI)” təlimatına uyğun olaraq Kirby-Bauer disk-diffuziya üsulu ilə öyrənilmişdir. Klinik izolyatların GSBL sintezi qoşa disk - diffuziya üsulu ilə təyin olunmuşdur. Tədqiqata daxil olan 1872 sidik nümunəsinin 1127-si (60%) qadınlardan, 745-i (40%) kişilərdən alınmışdır. İzolə edilən 1872 mikroorqanizmin 1584-ü Qram pozitiv (+), 227-i Qram neqativ (-) bakteriya, 61-i isə Candida spp.-dən ibarət olmuşdur. SYİ –nın orta ədədi qiyməti və orta xətası 55,8±11,1; TSYİ –da 58±13,2 olmuşdur. p< 0,01 qiymətində göstəricilər arasındakı fərqlər statistik olaraq etibarlı hesab edilmişdir. SYİ ən çox rast gəlinən törədiciləri arasında Qram mənfi bakteriyalar üstünlük təşkil edərək E.coli (n=1119, 59,8%) və Klebsiella spp. (n=340, 18,2%) olmuşdur. E.coli izolyatları arasında GSBL sintezi 57%, Klebsiella spp.-də 80% və P.mirabilis-in 57% aşkar edilmişdir.  

GSBL sintez edən bakteriyaların törətdiyi SYİ çətin müalicə olduğundan müalicədə əksər törədicilərin həssaslıq göstərdiyi fosfomisin, karbapenemlər, amikasin nitrofurantoin, aztreonam və tigesiklinin istifadə olunmalıdır. Onların rezistent olduğu preparatlar penisillinlər (xüsusilə ampisillin), ikinci və üçüncü nəsil sefalosporinlər və trimethoprim/sulfametoksazolun təyini isə müalicədə əksinə tövsiyyə olunmur. 

Açar sözlər: sidik yolları infeksiyaları, Vitek 2 avtomatik analizatoru, E.coli, K.pneumoniae, GSBL 
Hagigat Gadirova

Azerbaijan Medical University

doctor of science in medicine

[email protected]

Hayat Aliyeva

Azerbaijan Medical University

Doctor of Philosophy in medicine

[email protected]

Hafiza Mansurova

Azerbaijan Medical University

[email protected] 

Ramila Bayramova

Azerbaijan Medical University

[email protected]

Gultaj Abdullayeva

Azerbaijan Medical University

[email protected] 


Causative agents of urinary tract infections and their antibiotic resistance status


Abstract

The aim of our study was to find the causative agents of patients with UTI and their antibiotic resistance. Urine samples were examined by microscopic (Gram's method), nitrite test, leukocyte esterase (LE) test, cultivation, and automated methods. Microorganisms were identified with a Vitek 2 automatic analyzer. Antibiotic resistance of bacteria was studied by the Kirby-Bauer disc-diffusion method according to the "Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)" guideline. GSBL synthesis of clinical isolates was determined by the double disk diffusion method. Out of 1872 urine samples included in the study, 1127 (60%) were collected from women and 745 (40%) from men. Of the 1872 isolated microorganisms, 1584 were Gram-positive (+), 227 were Gram-negative (-) bacteria, and 61 were Candida spp. The average numerical value and average error of SYI is 55.8±11.1; It was 58±13.2 in TSYI. The differences between indicators at p< 0.01 were considered statistically reliable Gram-negative bacteria are the most common causative agents of SIDS, and E.coli (n=1119, 59.8%) and Klebsiella spp. (n=340, 18.2%) was. GSBL synthesis was found in 57% of E.coli isolates, 80% in Klebsiella spp., and 57% in P.mirabilis. Since the treatment of IBD caused by GSBL-synthesizing bacteria is challenging, fosfomycin, carbapenems, amikacin, nitrofurantoin, aztreonam, and tigecycline, to which most pathogens show sensitivity, should be used. Penicillins (especially ampicillin), second and third-generation cephalosporins and trimethoprim/sulfamethoxazole are not recommended for treatment.

Keywords: urinary tract infections, Vitek 2 automatic analyzer, E.coli, K.pneumoniae, GSBL
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [749,07 Kb] (yüklənib: 18)

Baxış: 49
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]