DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/174-178

Lalə Qocayeva

Gəncə Dövlət Universiteti

pedaqogika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]


RİYAZİYYATIN TƏDRİSİ METODİKASININ PREDMETİ, VƏZİFƏLƏRİ VƏ METODLARI


Xüla

Riyaziyyat (yunanca, mathema, “bilik, elm, öyrənmək) - ədədlər (hesab və ədədlər nəzəriyyəsi), düsturlar və əlaqəli strukturlar (cəbr), fiqurlar və fəzalar (həndəsə), kəmiyyətlər və onların dəyişmələri (riyazi analiz) kimi mövzuların öyrənilməsini əhatə edir. Onun dəqiq əhatə dairəsi və ya epistemoloji statusu haqqında ortaq razılaşma yoxdur.

Riyaziyyat təbiət elmləri, mühəndislik, tibbi, maliyyə, kompüter elmi və sosial elmlər də daxil olmaqla bir çox sahə üçün vacibdir. Riyaziyyatın bəzi sahələri, məsələn, statistika və oyunlar nəzəriyyəsi, onların tətbiqi ilə birbaşa əlaqəli şəkildə inkişaf etdirilir və çox vaxt tətbiqi riyaziyyat adı altında qruplaşdırılır. 

Riyaziyyat yazılı qeydlərin mövcud olduğu antik dövrlərdən bəri bəşəri fəaliyyət sahəsi olmuşdur. Bütün elmlərin kraliçası hesab olunan riyaziyyat iki min ildən artıqdır ki, insanları maraqlandıran məsələlərin və bəşəriyyət üçün qaranlıq qalan fenomenlərin izahatının axtarışındadır. 

İndiki zamanda riyazi təfəkkür insan fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri üzrə tətbiqini tapmışdır: riyazi və statistik təhlil siyasi tədqiqatlarda, qədim artefaktların həqiqiliyinin müəyyənləş­dirilməsində, nəqliyyat magistrallarının yükünün analizində, aqrarsənaye sahəsində davamlı məhsul təminatının strategiyasının formalaşmasında istifadə olunur.

Açar sözlər: riyaziyyat, metodika, riyazi analiz, statistik təhlil, tətbiqi riyaziyyat


Lala Gojayeva

Ganja State University

PhD in pedagogical sciences

[email protected]


Subject, functions and methods of mathematics teaching methodology


Abstract

Mathematics (from Greek, mathema, “knowledge, science, to learn”)- involves the study of such topics as numbers (arithmetic and number theory), formulas and related structures (algebra), figures and percentages (geometry), quantities and their transformations (mathematical analysis) ıts precise scope there is no common agreement about its precise scope or epistemological status. 

Mathematics is important to many fıelds, including the natural sciences, engineering, medicine, fınance,computer science, and the social sciences. Some areas of mathematics, such as statistics and game theory, are developed in direct relation to their appliccation and are often grouped under the name of applied `mathematics.

Mathematics has been a fıeld of activity since ancient times when written records existed. Mathematics, which is considered the queen of all sciences, has been searching for explanations of the issues that interest people and the phenomena that remain obscure for mankind for more than two thousand years.

Mathematical thinking is a human activity at the present time. It has found its application in various aspects: mathematical and statistical analysis is used in political research, in the analysis of the load of transport highways, in the formation of the strategy of susstainable production in the fıeld of agro-industry.

Keywords: mathematics, methodology, mathematical analysis, statistical analysis, applied mathematics

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [490,48 Kb] (yüklənib: 17)

Baxış: 56
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]