DOI: https://doi.org/10.36719/2707-1146/28/7-13


Akif Əyyub oğlu Salehov

V.Y.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

tibb üzrə elmlər doktoru

[email protected]

Şəhla Nurəhməd qızı Canəhmədova 

V.Y.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Fəxrəddin İsrafil oğlu Xanmirzəyev

V.Y.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Gülnarə Oktay qızı Əliyeva

V.Y.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

[email protected]

Yeganə Cəmil qızı Abbasova

V.Y.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

[email protected]

Sürəyya Vaqif qızı Vəkilova

V.Y.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

[email protected]

Səkinə Həsən qızı Baxşıyeva

V.Y.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

[email protected]


MÜASİR ŞƏRAİTDƏ HELMİNTOZLARIN DİAQNOSTİKASI, MÜALİCƏSİ VƏ ONLARIN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASININ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ


Xülasə

Parazitar xəstəliklər arasında helmintozlar ən geniş yayılmış xəstəliklərdəndir. Helmintozların yayılmasında, onların inkişafında təbii iqlim şəraiti, sosial-iqtisadi vəziyyət, əhalinin yaşayış şəraiti, adət-ənənəsi və s. amillər mühüm yer tutur. İnsan helmintozlarında spesifik klinik əlamətlər az olduğu üçün, onların diaqnostikasında əsasən laborator müayinə üsullarına üstünlük verilir. İnsan helmintozlarının diaqnostikasında müxtəlif metodlardan – klinik, instrumental, laborator müayinə üsullarından istifadə edilir. Laborator müayinə üsulları kimi ümumi klinik, spesifik testlər, parazitoloji, immunoloji müayinə üsullarını göstərmək olar. Bu üsullar klinisist tərəfindən epidemioloji anamnez toplanaraq, klinik əlamətlər nəzərə alınmaqla seçilməlidir. Etioloji müalicənin effektivliyi preparatların keyfiyyətindən, yanaşı xəstəliklərdən, orqanizmin immun statusundan, bağırsaq mikroflorasının vəziyyətindən və s. asılıdır. 

Açar sözlər: helmintlər, klinika, serologiya, diaqnostika, səmərəlilikAkif Ayyub Salehov

Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y.Akhundov 

doctor of medicine

[email protected]

Shahla Nurahmad Janahmadov

Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y.Akhundov 

doctor of philosophy in medicine

[email protected]

Fakhreddin Israfil Khanmirzayev

Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y.Akhundov 

doctor of philosophy in medicine

[email protected]

Gulnara Oktay Aliyeva

Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y.Akhundov 

[email protected]

Yegana Jamil Abbasova

Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y.Akhundov 

[email protected]

Sureyya Vagif Vakilova

Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y.Akhundov

[email protected] 

Sakina Hasan Bakhshiyeva

Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y.Akhundov 

[email protected]


diagnostics and treatment of helmintoses in modern conditions and basic principles to increase their effectiveness


Abstract

Among the parasitic diseases, helminthiasis is one of the most common diseases. Natural climatic conditions, socio-economic situation, living conditions of the population, customs, etc. influence the spread of helminthiasis and play an important role in their development factors. Since there are few specific clinical signs in human helminthiasis, laboratory examination methods are preferred in their diagnosis. Various methods are used in the diagnosis of human helminthiasis - clinical, instrumental, and laboratory examination methods. General clinical, specific tests, parasitological, immunological examination methods can be indicated as laboratory examination methods. These methods should be selected by the clinician considering the epidemiological history and clinical symptoms. The effectiveness of etiological treatment depends on the quality of drugs, accompanying diseases, the immune status of the organism, the state of intestinal microflora, etc. 

Keywords: helminths, clinic, serology, diagnostics, efficiency


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [422,58 Kb] (yüklənib: 9)


Baxış: 82
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]