Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2707-1146/29/14-21

Qafar Mahmud oğlu Məmmədov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

Səfa Rza qızı Musayeva

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

[email protected]

      Rasimə Rasim qızı Hüseynova 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

[email protected]

 Ənfurə Telman qızı Məmmədova 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

[email protected]

     Raya Rüstəm qızı  Rüstəmova 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

[email protected]

UOT: 638.22


TUT İPƏKQURDU GENOFONDUNDA SAXLANILAN  YERLİ CİNSLƏRİN

BİOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ


Xülasə

Yeni cinslərin yaradılmasında tut ipəkqurdu genofondunun canlı kolleksiyasının böyük təcrübi əhəmiyyəti vardır. Tut ipəkqurdunun genofondu qorunub saxlanılmaqla yanaşı, həm də zənginləşdirilməlidir ki, seleksiyaçılar bundan lazımınca yararlana bilsin. 

Hesabat ilində yerli və xarici olaraq 62 cinsin yaz yemləməsi aparılmış, bioloji göstəricilər təyin edilmiş, növbəti il üçün toxum materialı hazırlanmışdır. 

Bioloji göstəriciləri öyrənməkdən ötrü 43 cinsin hər birindən 1 təkrarda 25 dişi və 25 erkək barama götürülərək əvvəlcə baramalar, sonra isə barama pərdəsi elektron tərəzidə ümumi  çəkilmiş və sonra hesablama əsasında diri baramanın və barama pərdəsinin orta kütləsi, diri baramanın ipəkliliyi təyin olunub. 

Elmi-tədqiqat işinin məqsədi genofondda olan yerli cinsləri saf halda saxlamaq, onların biotexnoloji göstəricilərini yaxşılaşdırmaqdır.  

Açar sözlər: tut ipəkqurdu, cins, kolleksiya, genofond, zənginləşdirmə, barama, bioloji göstəricilər


Gafar Mahmud Mammadov

Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan

Animal Husbandry Scientific Research Institute

Ph.D in Agricultural Sciences

[email protected]

Safa Rza Musayeva

Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan

Animal Husbandry Scientific Research Institute

[email protected]


Rasima Rasim Huseynova

Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan

Animal Husbandry Scientific Research Institute

[email protected]

Anfura Telman Mammadova

Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan

Animal Husbandry Scientific Research Institute

[email protected]

Raya Rustam Rustamova 

Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan

Animal Husbandry Scientific Research Institute

[email protected]

UOT: 638.22


Study of biological indicators of local breeds preserved in the silkworm gene pool


Abstract

The living collection of the silkworm gene pool is of great practical importance in the creation of new species. In addition to preserving the silkworm gene pool, it should also be enriched so that breeders can take full advantage of it.

In the reporting year, spring feeding of 62 breeds was carried out, biological indicators were determined, and seed material for the next year was procured.

İn order to study biological indicators, 25 female and 25 male cocoons are taken from each of 43 species in replication, first the cocoons and then the cocoon membrane were weighed on an electronic scale? And then the average mass of the live cocoon and the silkiness of the live cocoon were determined based on the calculation.

The purpose of the scientific research work is to keep the local breeds in the gene pool in a pure condition and to improve their biological indicators.

Keywords: mulberry silkworm, breed, collection, gene pool, enrichment, cocoon, biological indicators

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [512,01 Kb] (yüklənib: 26)


Baxış: 187
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]