DOI: https://doi.org/10.36719/2707-1146/29/28-36

Fizzə Sadıx qızı Məmmədova

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi 

Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

[email protected]   

Gültəkin Sədrəddin qızı Hacıyeva

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi 

Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

dissertant 

gulyasadiq2021@gmail.com

Havva Cəni qızı Cəfərova

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi 

Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

[email protected]

Əliəddin Dəyyan oğlu Abbasov

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

kimya elmləri doktoru

[email protected] 

UOT  546. 06. 504-43  


NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ YERALTI SULARIN

EKOLOJİ VƏ KİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİ


Xülasə

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeraltı sularının ümumi xarakteristikası, onların istifadə perspektivləri və əsas eko-kimyəvi xüsusiyyətləri işıqlandırılır. Muxtar respublikanın hidrogeologiyasının praktiki və nəzəri problemləri, yeraltı suların yayılma qanunauyğunluqları, kimyəvi tərkiblərinin formalaşması, yararlılıqları nəzərdən keçirilir. Ərazinin yeraltı suları öz coğrafi, geoloji, fiziki-kimyəvi və ekoloji keyfiyyətlərinə görə səciyyələnir. Ətraf mühitin vahid sistemində mühüm vəzifələr sırasına su ehtiyatlarının öyrənilməsi və səmərəli istifadəsi də daxildir, çünki onlar sənaye, kənd təsərrüfatı, kommunal-məişət təsərrüfatının və əhalinin su təchizatının əsas mənbəyidir. Bununla əlaqədar olaraq muxtar respublikada rayonların su təchizatının hidro-ekoloji vəziyyətinin öyrənilməsi, yeraltı su mənbələrinin ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi zərurəti yaranır. Məqalədə ərazi üzrə ümumi çirklənmə əmsallarının qiymətlərinə görə mövcud yeraltı suların eko-kimyəvi xüsusiyyətləri müqayisəli təhlil edilmişdir.

Açar sözlər: hidro-geoloji mühit, hidrosistem, yeraltı sular, ümumi çirklənmə əmsalı, ekoloji-kimyəvi xüsusiyyətlər, ekoloji qiymətləndirmə


Fizza Sadikh Mammadova

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

 Institute of Natural Resources

Candidate of chemical sciences

[email protected]  

Gultakin Sadraddin Hajiyeva

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

 Institute of Natural Resources

dissertatist

gulyasadiq2021@gmail.com

Havva Jani Jafarova

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

 Institute of Natural Resources

[email protected]

Aliaddin Dayyan Abbasov

Nakhchivan State University

Doctor of chemical sciences

[email protected] 


Ecological and chemical indicators of groundwater in the territory of

Nakhchivan Autonomous Republic


Abstract

The general characteristics of underground waters of Nakhchivan Autonomous Republic, their prospects of use and main eco-chemical characteristics are highlighted in the article. The practical and theoretical problems of the hydrogeology of the autonomous republic, the laws of distribution of underground water, the formation of its chemical composition, and its usefulness are considered. Groundwater of the area is characterized by its geographical, geological, physical-chemical and ecological qualities. Studying and efficient use of water resources is one of the important tasks in the integrated system of the environment, because they are the main source of water supply for industry, agriculture, communal economy and the population. In connection with this, there is a need to study the hydro-ecological condition of the water supply of the regions in the autonomous republic, to assess the ecological safety of underground water sources. The eco-chemical properties of existing underground waters in the autonomous republic were comparatively analyzed according to the values of general pollution coefficients for the territory. 

Keywords: hydrogeological environment, hydrosystem, groundwater, general pollution coefficient, ecological-chemical properties, ecological assessment

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [518,13 Kb] (yüklənib: 8)


Baxış: 36
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]