DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/26/51-54

Zibeydə  Quliyeva

Bakı, Azərbaycan

                                  [email protected]

                                                                        

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İŞLƏDİLƏN BƏZİ ALINMA SÖZLƏRİN DİLİMİZİN QRAMMATİK QURULUŞUNA TƏSİRİ


Xülasə

Məqalədə qloballaşma şəraitində Azərbaycan dilinin saflığının qorunmasının vacibliyindən bəhs olunub. Elm və texnikanın yüksək inkişafı ilə əlaqədar bütün dillərə yeni sözlər, terminlər daxil olmaqdadır. Bundan başqa insanlar bir-birləri ilə ünsiyyət qurarkən vahid bir dildən eyni dərəcədə istifadə edə bilmək qabiliyyətləri olmadığı üçün fikirlərini ifadə edərkən istifadə etdikləri dillərə müəyyən sözlər, ifadələr gətirirlər. Bu da öz növbəsində hədəf dili həm leksik baxımdan, həm də qrammatik baxımdan öz təsiri altına alır. Dillərdə gedən daimi proseslər nəticəsində qloballaşmanın mənfi təsirləri özünü göstərməyə başlayır. Son dövrlərdə bu kimi təsirlər dilimizdə daha çox özünü göstərməkdədir. Bütün bu təsirlərdən dilimizi qoruya bilmək üçün dövlət səviyyəsində addımlar atılmaqdadır.

Açar sözlər: qloballaşma, Azərbaycan dili, alınma sözlər, qrammatik quruluş, leksik tərkib


                                                                                                Zibeyda Guliyeva

                                                Baku, Azerbaijan

                        [email protected]

                                                                                    

The influence of some borrowed words used in the Azerbaijani language on 

the grammatical structure of our language


Abstract

The article talks about the importance of preserving the purity of the Azerbaijani language in the time of globalization. Due to the high development of science and technology, new words and terms are entering all languages. In addition people do not have the ability to use a single language to the same extend when communicating with each other, they bring words and expressions to the languages they use when they talking. This affects the languages both lexically and grammatically. As a result of the constant processes taking place in languages, the negative effects of globalization start to manifest themselves. In recent times such influences are more evident in our language. Steps are being taken at the state level to protect our language from all these effects.

Keywords: globalization, Azerbaijani language, borrowed words, grammatical structure, lexical composition

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [373,61 Kb] (yüklənib: 6)


Baxış: 24
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]