DOI: https://doi.org/10.36719/2706-6185/26/61-67

Elnur Allahverdiyev 

Bakı Biznes və Kooperasiya Kolleci

alastanli.balaxan@mail.ru


İDARƏETMƏ PROSESİ VƏ ONUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ TEXNOLOGİYASI


Xülasə

Tədqiqatın əsas məqsədi idarəetmənin keçmişdən indiki dövrümüzə qədər olan təkamül yolunun araşdırılması, idarəetmənin inkişaf etdiyi və təkmilləşdirildiyi bir şəraitdə müasir idarəetmə nəzəriyyələri və konsepsiyalarının öyrənilməsi və onların müasir idarəetmədə tətbiqi imkanlarının müəyyən olunmasıdır. Tədqiqat işində idarəetmə prosesini metodoloji əsasını dialektik, sistemli analiz, statistik və analitik metodlarından istifadə edilmişdir. Makro və mikro səviyyədə idarəetmənin həyata keçirilməsi zamanı mühüm praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə də, yerli və xarici təşkilat və müəssisələr tərəfindən ümumi idarəetmə prosesinin strateji idarəetmənin, böhran vəziyyətlərində antiböhranlı idarəetmənin korporativ idarəetmənin həyata keçirilməsində və eləcə də, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi istiqamətində tədqiqat işinin müddəaları mühüm praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Aparılmış tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, planlaşdırma funksiyası idarəetmənin funksiyası olub, təşkilatın qarşıya qoyduğu məqsədə çatmaq yollarını və mərhələlərini özündə birləşdirən, planların tərtib edilməsi ilə əlaqədar olan bir prosesdir. Qəbul olunmuş iş planının həyata keçirilməsini təmin etmək məqsdəilə hazırlıq işlərinin yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Məqalədə elmi yeniliyini müasir idarəetmənin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müasir idarəetmə nəzəriyyələri və baxışlarının müxtəlif sferalar üzrə müasir idarəetmə prosesində tətbiqi üzrə praktiki tövsiyyələr təşkil edir.

Açar sözlər: bazar iqtisadiyyatı, idarəetmə prosesi, strategiyaların tətbiqi, nəzarət, qiymətləndirmə, əmək bölgüsü


Elnur Allahverdiyev 

Baku Business and Cooperation College

alastanli.balaxan@mail.ru


Management process and its implementation technology


Abstract

The main purpose of the research is to investigate the evolution of management from the past to the present, to study modern management theories and concepts in a situation where management is developed and improved, and to determine the possibilities of their application in modern management. Dialectical, systematic analysis, statistical and analytical methods were used as the methodological basis of the management process in the research work. It is of great practical importance when implementing management at the macro and micro level. In particular, the provisions of the research work in the direction of the improvement of labor productivity in the implementation of strategic management of the general management process by local and foreign organizations and enterprises, anti-crisis management in crisis situations, and corporate management are of great practical importance. As a result of the conducted research, it was determined that the planning function is a function of management, it is a process related to the preparation of plans, which includes the ways and stages of achieving the goal set by the organization. It consists of the implementation of preparatory works aimed at ensuring the implementation of the adopted work plan. The scientific innovation of the article is made up of practical recommendations on the application of modern management theories and views in the modern management process in various spheres, taking into account the specific features of modern management.

Keywords: market economy, management process, implementation of strategies, control, evaluation, division of labor

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [422,02 Kb] (yüklənib: 30)

Baxış: 248
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az