Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/95/59-64

Zeynəb Rüstəmova

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

ORCID: 0009-0000-0681-1582

zeynab.rustamova@sport.edu.az


MÜASİR ALMAN DİLİNƏ DAXİL OLAN YENİ VƏ XARİCİ JARQONLAR (SLEQANLAR) VƏ ONLARIN DİLƏ TƏSİRİ


Xülasə

Məqalə gənclərin müasir alman dilində olan danışıq və ifadə vasitələrinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Sosial linqvistika, mədəniyyətlərarası ünsiyyət, ekolinqvistika və praqmalinqvistika sahəsində bilikləri birləşdirəcək gənclər jarqonunun hərtərəfli tədqiqini zəruri görür. Bu çərçivədə alman gənclərinin müasir dilinin aşağıdakı aspektləri nəzərdən keçirilir: struktur (söz əmələ gəlməsi, lüğətin zənginləşdirilməsi), semantik (sistemdaxili münasibətlər) və praqmatik (alman gənclərinin nitq davranışı).

Məqalə müasir gənclik jarqonunun alman dilində çoxölçülü təsvirindədir. Burada gənclik jarqonunun söz yaradıcılığı və semantik xüsusiyyətlərini müəyyən etmək üçün gənclik jarqonunun müasir leksikoqrafik mənbələrindən götürülmüş və əvvəllər təhlil olunmamış material təhlil edilir. Alman gəncləri öz dəyərlərini, duyğularını və dünyagörüşlərini dildə ən dəqiq ifadə edən leksemlər yaratmaq üçün müxtəlif sözyaratma üsullarından istifadə edirlər. Alman gənc jarqonunun lüğəti söz yaratmaq üsulu ilə tamamlanır.

Ünsiyyət üçün jarqonlar və sleqanları müəyyən etmək üçün müasir alman gənclərinin gündəlik ünsiyyətindən nümunələr nəzərdən keçirilir.

Bu məqalə jarqonun əsas xüsusiyyətlərini araşdırır, qrammatik komponent vasitəsilə onun fəaliyyət xüsusiyyətlərini təhlil edir.

Açar sözlər: alman dili, lüğət, jarqon, gənclik jarqonu, söz, dilçilik 


Zeynab Rustamova

Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sports

ORCID: 0009-0000-0681-1582

zeynab.rustamova@sport.edu.az


New and foreign slangs entering the modern 

German language and their influence on the language


Abstract

The article is devoted to the study of young people's means of speech and expression in the modern German language. It calls for a comprehensive study of youth slang, which will combine knowledge in sociolinguistics, intercultural communication, ecolinguistics and pragmalinguistics. In this framework, the following aspects of the modern language of German youth are considered: structural (word formation, vocabulary enrichment), semantic (systematic relations) and pragmatic (speech behavior of German youth).

The article is a multidimensional description of modern youth slang in German. Here, previously unanalyzed material taken from modern lexicographic sources of youth slang is analyzed in order to determine the word creation and semantic features of youth slang. German youth use various word-building techniques to create lexemes that most accurately express their values, emotions and worldviews in the language. The vocabulary of German youth slang is supplemented by the method of word formation.

In order to identify slangs and slangs for communication, examples from everyday communication of modern German youth are considered.

This article examines the main features of slang, analyzes its functional features through the grammatical component.

Keywords: German language, dictionary, slang, youth slang, word, linguistics


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [421,27 Kb] (yüklənib: 21)


Baxış: 144
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az