Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/100/152-158

Röya Mirtalıbova 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası

magistrant

[email protected]


“TORPAQLARIN DÖVLƏT EHTİYACLARI ÜÇÜN ALINMASI”

HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNU: BOŞLUQLAR, KOLLİZİYALAR, MARAQLI NÜANSLAR


Xülasə

Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması dedikdə dövlət ehtiyacları üçün bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə və icarə hüquqlarına həmin torpağın könüllü və ya məcburi qaydada əvəzi ödənilməklə dövlət tərəfindən satın alınması, həmçinin istifadədə və (və ya) icarədə olan dövlət torpaqlarının müvafiq kompensasiya ödənilməklə istifadəçidən və ya icarəçidən geri alınması başa düşülür. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması müxtəlif qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir ki, bunlar Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsindən, Mülki Məcəllədən, Mənzil Məcəlləsindən, bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarından və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir. Sözügedən məsələnin ən təməl tənzimlənmə bazasını “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Qanun təşkil etdiyindən, bu tədqiqat işində həmin Qanunun bir çox müddəaları təhlil edilmiş, kolliziya və boşluqlar aşkara çıxarılmış, mütərəqqi normalara diqqət yetirilmiş və bu sahədə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər irəli sürülmüşdür.

Açar sözlər: torpaq, dövlət ehtiyacları, mənzil, kolliziya, icarə, kompensasiya, daşınmaz əmlak


Röya Mirtalibova 

The Academy of Public Administration under the 

President of the Republic of Azerbaijan

master student

[email protected]


The law of the Republic of Azerbaijan about "Purchasing lands for state needs": 

gaps, collisions, interesting nuances


Abstract

Acquisition of land for state needs means the purchase by the state of ownership, use and lease rights on municipal and privately owned land for state needs with voluntary or compulsory payment of compensation, as well as state land that is in use and (or) leased with payment of appropriate compensation. is understood to be reclaimed from the user or lessee. The acquisition of land for state needs is regulated by various legislative acts, which consist of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, the Land Code of the Republic of Azerbaijan, the Civil Code, the Housing Code, this Law, other normative legal acts of the Republic of Azerbaijan and international agreements to which it is a party. Despite such extensive regulation, the process is extremely complex and constitutes one of the problematic issues of all times, which has many reasons for unpleasant situations that arise during the process: officials and executives of the state customer or other state bodies implementing the process, as well as citizens of the Republic of Azerbaijan non-observance of legislation, lack of education in this area, and lack of awareness of legislative provisions by many citizens, etc. Since the most basic regulatory base of the mentioned issue is the Law "On Acquisition of Land for State Needs", in this study, many provisions of that Law were analyzed, collisions and loopholes were revealed, attention was paid to progressive norms, and suggestions were put forward to improve the legislative framework in this field.

Keywords: land, state needs, housing, collision, rent, compensation, real estate

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [758,64 Kb] (yüklənib: 25)

Baxış: 53
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]