Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2707-1146/42/45-49

Suleyman Alizadeh 

 Azerbaijan Tourism and Management University

master student 

[email protected]


ANALYSIS OF THE PROTECTION OF CLIMATE AND THALASSOTHERAPY RESOURCES OF AZERBAIJAN DURING THEIR USE FOR TOURISM PURPOSES AND THE MAIN FACTORS TO BE TAKEN INTO ACCOUNT


Abstract

Climate and thalassotherapy tourism is directly related to nature and the environment, and the development of this field of tourism should be developed symbiotically with the protection and efficient use of natural resources. Since ancient times, the use of mineral waters for therapeutic purposes and the use of areas with a pure climate for the recreation of the population have led to a sharp decrease in the volume of these resources in many countries, or even to their failure. On the other hand, the massive development of tourism in the modern era and its transformation into an international field paves the way for the direct or indirect use of natural resources during this process. In our country, the history of this field of tourism based on ancient traditions increases the importance of protecting the used natural resources.

The main purpose of the article is to carry out a detailed analysis of the main factors that arise during the tourism use of climate and thalassotherapy natural resources, to discuss the existing and potentially future methods using the scientific literature in this field. The possibilities of analysis, induction, and deduction methods were used in writing the article, and the results were recorded systematically.

Keywords: climate resources, thalassotherapy tourism, environment protection, natural resources, tourism development


Süleyman Əlizadə

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

 magistrant

[email protected]


İqlim və talassoterapiya resurslarının turizm məqsədləri üçün istifadəsi zamanı onların qorunması və nəzərə alınmalı əsas amillərin təhlili


Xülasə

İqlim və talassoterapiya turizmi birbaşa təbiət və ətraf-mühitlə əlaqələdir və turimin bu sahəsinin inkişafı təbii ehtiyatların qorunması və səmərəli istifadəsi ilə simbiotik olaraq inkişaf etdirilməlidir. Qədim zamanlardan bəri mineral suların müalicəvi məqsədlər üçün istifadəsi və saf iqlimə malik ərazilərin əhalinin istirahəti üçün istifadə edilməsi bir çox ölkələrdə bu ehtiyatlarının həcminin kəskin azalmasına, hətta sıradan çıxmasına gətirib çıxarmışdır. Digər tərəfdən isə müasir dövrdə turizmin kütləvi şəkildə inkişafı və beynəlxalq bir sahəyə çevrilməsi bu proses zamanı təbii ehtiyatların bilavasitə və ya dolayı yolla istifadəsinə yol açır. Ölkəmizdə isə turizmin bu sahəsinin qədim ənənələrə dayanan tarixi istifadə edilən təbii ehtiyatların qorunmasının əhəmiyyətini daha da artırır.

Məqalənin əsas məqsədi iqlim və talassoterapiya təbii ehtiyatlarının turizm məqsədi istifadəsi zamanı ortaya çıxan əsas amillərin detallı təhlinini aparmaq, bu sahə üzrə olan elmi ədəbiyyatdan istifadə edərək mövcud və gələcəkdə potensial olaraq inkişaf etdirilə biləcək metodların müzakirəsini həyata keçirməkdir. Məqalənin yazılmasında analiz, induksiya, deduksiya metodlarınının imkanlarından istifadə edilmiş, nəticələr isə sistemli şəkildə qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər: iqlim ehtiyatları, talassoterapiya turimi, ətraf-mühitin qoruması, təbii resurslar, turizmin inkişafı 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [589,04 Kb] (yüklənib: 23)

Baxış: 53
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]