Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/8-14

Rafail Əhmədli 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

fəlsəfə elmləri doktoru

[email protected]

Lalə Əhmədova 

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]


MİRZƏ KAZIMBƏYİN İSLAM DİNİNƏ DAİR ELMİ TƏDQİQATLARI


Xülasə

Elmi məqalədə Şərq fəlsəfi və siyasi ədəbiyyatını dərindən bilən, gənclik dövrlərindən “Quran”ı, dini kitabları öyrənən, islam ehkamlarını daxili bir inamla sevən, Şotland missionerləri ilə mübahisələr edən Mirzə Kazımbəyin Həştərxana getməsi və xristianlığı qəbul etməsi araşdırılır. Eyni zamanda həqiqət axtaran bir alim kimi M.Kazımbəyin “Quran”ı tərcümə etməsinə, çətin anlaşılan yerlərini şərh etməsinə, düzgün tələffüz edilməsinə, qramatik qaydaların izah edilməsinə dair fikirnə diqqət yetirilir 

Məqalədə həmçinin M.Kazımbəyin elmi tədqiqat əsərləri olan “Quranın”ın bəzəi ayələrinin şərhi”, “Müxtəsər-ül-vakiyət”, şərqşünas F.F.Tornau ilə birlikdə yazdığı “Zaqafqaziya müsəlmanlarının məhkəmə işlərinin təşkili haqqında” və s. əsərləri təhlil olunur. Alimin “fiqh elmi”nin tarixinə, şəri qanunlar və onlara əlavələr edilməsinə dair fikirləri, hüquq məktəbləri və onların yayılma arealları haqqında məlumatları nəzərdən keçirilir.

Açar sözlər: İslam dini, «Quran», fiqh elmi, Dərbənd, Həştərxan, Şəriət


Rafail Ahmadli

Azerbaijan State Pedagogical University

Doctor of Philosophy

[email protected]

Lala Ahmadova

Azerbaijan State Physical Culture and Sports Academy

PhD in Philology

[email protected]


Mirza Kazimbey's scientific studies on the Islamic religion


Abstract

Mirza Kazimbey, who had a deep knowledge of Eastern philosophical and political literature, read the "Quran" and religious books since his youth, sincerely loved the teachings of Islam, debated with Scottish missionaries, and also how became a Christian by going to Astrakhan, is analyzed in the article.

At the same time, attention is also drawn to M.Kazımbey's views on translating the "Quran", interpreting the difficult to understand parts, and explaining correct pronunciation and grammatical rules, as a scientist seeking the truth.

The article also includes M.Kazımbey's scientific research works "Interpretation of ornamental verses in the Holy Quran", "Muhtasar-ül-Vakiyat", "On the organization of court cases of Transcaucasian Muslims" written together with the orientalist F.F.Tornau, etc. his works are analyzed. The scientist's knowledge about the history of "fiqh", sharia laws and their extensions, legal sects, and distribution areas were reviewed.

Keywords: Islam, Quran, fiqh, Astrakhan, Sharia

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [692,74 Kb] (yüklənib: 54)

Baxış: 129
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]