Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/27-32

Ramilə Nəsirova

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

[email protected]


MÜXTƏLİFSİSTEMLİ DİLLƏRDƏ FONETİK ANOMALİYALAR


Xülasə

Tipoloji və genetik münasibətdə bir-birinə ən uzaq müxtəlif dillərə aid faktların müqayisə edilməsi təcrübəsi göstərir ki, bu dillərdə eyni və oxşar hadisələr mövcuddur. Dillərin bu yöndə müqayisəli öyrənilməsi onların əksəriyyəti üçün xarakterik olan hadisələri və hər bir dilin xüsusiyyətlərini daha tam və dərindən öyrənməyə imkan verir. Başqa sözlə, dillərin müqayisəli öyrənilməsi müqayisəyə cəlb edilən dillərin daxili sistemininin təsvirini verməyə yardım edir.  Müqayisə edilən dillərin qrammatik quruluşunda mövcud anomaliyalar istisna təşkil edir. Müxtəlifsistemli dillərdə bu tip fonetik anomaliyalar məqalədə tədqiqata cəlb olunmuşdur.

Açar sözlər: müxtəlifsistemli dillər, fonetik anomaliyalar, apofonasiya, ablaut, fonematik əvəzlənmələr


Ramila Nasirova

Azerbaijan State Maritime Academy

PhD in Philology

[email protected]


Phonetic anomalies in languages with different systems


Abstract

The experience of comparing the facts of different languages, which are most distant from each other in typological and genetic relation, shows that the same and similar phenomena exist in these languages. The comparative study of languages in this sense allows a more complete and in-depth study of the phenomena that are characteristic of most of them and of the peculiarities of each language. In other words, the comparative study of languages helps to describe the internal system of the compared languages. Anomalies in the grammatical structure of the compared languages are an exception. Such phonetic anomalies in languages with different systems are studied in the article.

Keywords: languages with different systems, phonetic anomalies, apophonation, ablaut, phonemic substitutions

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [669,03 Kb] (yüklənib: 30)

Baxış: 77
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]