Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/64-75

Firədun İbrahimov

ADPU Şəki filialı

https://orcid.org/0000-0002-0775-104

[email protected]

Sevil İbrahimova

ADPU Şəki filialı

https://orcid.org/0000-0002-8944-3611

[email protected]


TƏHSİLALANIN İDRAKI HƏKƏT MƏNTİQİNƏ GÖRƏ TƏLİM SİSTEMİNİN FƏRQLƏNDİRİLƏN ALTSİSTEMLƏRİ


Xülasə

Tədqiqat işində təlimə sistem (məxsusi idrak prosesi və psixoloji təbiətli birgə fəaliyyət olmaqla) kimi yanaşılır, L.Bertalanfin ideyasına və XX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq dialektikanın qolu qismində formalaşmış “sistem-struktur” təhlilə istinad olunmaqla onun iki alt sistemi fərqləndirilir, bunların təbiət lərinə aydınlıq gətirilir. Bu zaman müəlliflər çoxillik təcrübələrinə və toplamış ol duqları tədqiqat materialları üzrə nəzəri ümumiləşmələrinə əsaslanmaqla  nəzərdə tuturlar ki, təlim sistemilə onun ehtiva etmiş olduğu altsistemlərin və təbiətlərinə aydınlıq gətirilən altsistemlərin öz aralarındakı dialektikanın aşkarlanması bu proseslə bağlı pedaqoji fikrin və prosesin özünün təkmilləşdirilməsi nöqteyi-nəzər dən daha etibarlı və səmərəli yoludur.

Açar sözlər: təlim sistemi, altsistem, idraki hərəkət məntiqi, izahlı-illüstrativ, peproduktiv altsistem, problemli öyrənməni ehtiva edən altsistem, problem situasi yası, alqoritm, alqoritmik mədəniyyət, intuisiya, analitik və evristik məntiq


Firdun Ibrahimov

ASPU Sheki branch

https://orcid.org/0000-0002-0775-104

[email protected]

Sevil Ibrahimova

ASPU Sheki branch

https://orcid.org/0000-0002-8944-3611

[email protected]


Differentiated subsystems of the learning system according to the cognitive 

logic of the learner


Abstract

In the research work, training is treated as a system (being a specific cognitive process and a joint activity of a psychological nature). Referring to the idea of L. Bertalan and the “system-structural” analysis, which has been formed as a branch of dialectics since the 30s of the XX century, its two subsystems are distinguished, the nature of which is clarified. In this case, based on their many years of experience and theoretical generalizations on the research materials they have accumulated, the authors claim that the detection of the dialectics of the subsystems and subsystems that contain it through the training system is a more reliable and efficient way from the point of view of improving the pedagogical idea and the process itself. 

Keywords: learning system, subsystem, cognitive logic of action, explanatory-illustrative, reproductive subsystem, subsystem containing problematic learning, problem situation, algorithm, algorithmic culture, intuition, analytical and heuristic logic

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [764,62 Kb] (yüklənib: 31)

Baxış: 60
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]