Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/76-82

Anar Hacızadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

magistrant

[email protected]


ÖLKƏMİZİN BANK SƏNAYESİNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ MƏRKƏZİ BANKIN MONETAR SİYASƏTİ


Xülasə

Mərkəzi bankın həyata keçirdiyi pul siyasəti istənilən ölkədə bank sektorunun fəaliyyətinin tənzimlənməsində həlledici rol oynayır. O, inflyasiya, işsizlik və iqtisadi artım kimi iqtisadi dəyişənləri idarə etmək üçün güclü bir vasitə kimi xidmət edir.

Mərkəzi bankın pul siyasətinin əsas məqsədlərindən biri adətən konkret inflyasiya dərəcəsini hədəf alaraq qiymət sabitliyini qorumaqdır. Federal fondların dərəcəsi və ya uçot dərəcəsi kimi əsas faiz dərəcələrini tənzimləməklə mərkəzi bank banklar üçün borclanma xərclərinə təsir göstərə və nəticədə iqtisadiyyatda pul təklifinə nəzarət edə bilər. Faiz dərəcələrinin aşağı salınması borclanma və xərcləri təşviq edir, bu da iqtisadi fəallığı stimullaşdırır, lakin nəzarət edilmədikdə inflyasiyaya da səbəb ola bilər. 

Bundan əlavə, mərkəzi bank bank sistemində likvidliyi idarə etmək üçün açıq bazar əməliyyatları (dövlət qiymətli kağızlarının alınması və ya satışı) və ehtiyat tələbləri kimi müxtəlif alətlərdən istifadə edir. Bu hərəkətlər kredit vermək üçün mövcud olan vəsaitin miqdarına təsir edir, kreditin yaradılmasına və ümumi iqtisadi fəaliyyətə təsir göstərir. 

Bundan əlavə, mərkəzi bankın tənzimləyici rolu bank sənayesinin sabitliyinin və möhkəmliyinin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O, həddindən artıq leveraj, likvidlik çatışmazlığı və aktivlərin keyfiyyətinin pisləşməsi kimi riskləri azaltmaq üçün prudensial qaydalar müəyyən edir və banklara nəzarət edir. Bu qaydalar nəinki əmanətçiləri müdafiə edir, həm də ümumi maliyyə sabitliyinin qorunmasına töhfə verir.

Yekun olaraq qeyd edək ki, mərkəzi bankın pul siyasəti faiz dərəcələrini formalaşdırmaq, likvidliyi idarə etmək və normativlərə uyğunluğu təmin etməklə bank sektoruna əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Onun effektivliyi inflyasiya təzyiqləri və maliyyə risklərini aradan qaldırarkən iqtisadi artım və sabitliyin təşviqi arasında ehtiyatlı tarazlıqdan asılıdır.

Açar sözlər: Azərbaycan, bank sənayesi, fəaliyyətinin tənzimlənməsi, Mərkəzi Bank, monetar siyasəti


Anar Hajizadeh

Azerbaijan State University of Economics 

master student

[email protected]


The monetary policy of the Central bank in regulating the activity of the 

banking industry of our country

                                                        

Abstract

The monetary policy implemented by the central bank plays a decisive role in the regulation of the banking sector in any country. It serves as a powerful tool to manage economic variables such as inflation, unemployment and economic growth.

One of the main objectives of the central bank's monetary policy is to maintain price stability, usually by targeting a specific inflation rate. By adjusting key interest rates, such as the federal funds rate or the discount rate, a central bank can affect the cost of borrowing for banks and ultimately control the money supply in the economy. Lowering interest rates encourages borrowing and spending, which stimulates economic activity, but can also lead to inflation if left unchecked.

In addition, the central bank uses various instruments to manage liquidity in the banking system, such as open market operations (buying or selling government securities) and reserve requirements. These actions affect the amount of funds available for lending, credit creation, and overall economic activity.

In addition, the central bank's regulatory role is critical in ensuring the stability and soundness of the banking industry. It sets prudential rules and supervises banks to reduce risks such as excessive leverage, lack of liquidity and deteriorating asset quality. These rules not only protect depositors, but also contribute to maintaining overall financial stability.

In conclusion, the central bank's monetary policy significantly affects the banking sector by shaping interest rates, managing liquidity, and ensuring regulatory compliance. Its effectiveness depends on a careful balance between promoting economic growth and stability while addressing inflationary pressures and financial risks.

Keywords: Azerbaijan, banking industry, activity regulation, Central Bank, monetary policy

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [689,31 Kb] (yüklənib: 27)

Baxış: 68
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]