Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/101/83-97

Yuxuan Tang

Xəzər Universiteti

magistrant

[email protected]


AZƏRBAYCAN DİLİNDƏKİ YİYƏLİK HALIN 

ÇİN DİLİNDƏ İFADƏ VASİTƏSİ


Xülasə

Azərbaycan dilində hal kateqoriyası var. Çin dili isə kök dil olduğuna görə qrammatik kateqoriya yoxdur və hal anlayışı da yoxdur, amma hal kateqoriyasının ifadə vasitəsi var. Azərbaycan dilində yiyəlik halın iki növü var: müəyyən yiyəlik hal və qeyri-müəyyən yiyəlik hal. Azərbaycan dilində müəyyən yiyəlik hal -ınşəkilçisi ilə düzəlir və Çin dilində müəyyən yiyəlik halı ifadə etmək üçün  (de) hissəciyi işlənir. 

Çin dilində yiyəlik hallı sözdən sonra ümumi əşyaları bildirən sözlər gəldikdə onların arasına  (de) hissəciyi artırılır.

Çin dilində yiyəlik hallı sözdən sonra qohumluq bildirən sözlər işləndikdə, və ya bu birləşmə bütöv və hissə arasındakı əlaqə bildirəndə, onların arasında  (de) hissəciyi işlənə də bilər, işlənməyə də bilər.

Çin dilində yiyəlik hallı söz şəxs bildirir və mənsub olan söz insana aid əzaları - bədən üzvlərini bildirirsə,  (de) hissəciyi həmişə işlənməlidir.

 (de) hissəciyinin istifadə edilib-edilməməsi başqa amillərdən də asılıdır, məsələn: sözlərin mənasının düzgün və aydın çatdırılması məsələsi, heca məsələsi və s. Çin dilində müəyyən və ya qeyri-müəyyən yiyəlik halın istifadəsi heca ilə sıx bağlıdır. 

Bu məqalədə yiyəlik halın Çin dilində ifadə vasitələri azərbaycanlı oxuculara təqdim edilir. Bundan başqa, Azərbaycan dilində yiyəlik hal və Çin dilində onun ifadə vasitəsi arasında oxşar və fərqli cəhətlər tədqiq edilir. 

Açar sözlər: Çin dili, yiyəlik hal, müəyyən, qeyri-müəyyən, hissəcik


Yuhuan Tang

Khazar University

master student

[email protected]


The Chinese expression of Azerbaijani possessive case


Abstract

There is a case category in the Azerbaijani language. Since Chinese is a root language, there is no grammatical category and there is no concept of case in Chinese, but the case category has a means of expression. There are two types of possessive case in Azerbaijani language: definite possessive case and indefinite possessive case. The definite possessive case is formed with the affix -ınin Azerbaijani, and the particle  (de) is used to express the definite possessive case in Chinese.

If the possessive word is followed by words denoting common objects in Chinese, the particle  (de) is added between them.

If the possessive word is followed by the kinship terms, or if the phrase expresses a relationship between the whole and its parts in Chinese, the particle  (de) may or may not be used between them.

If the possessive word refers to a person and the genitive word represents a human organ in Chinese, the particle  (de) is always used.

Whether or not the particle  (de) is used depends on other factors as well, for example: correctly and clearly conveying of the meaning of the words, syllables, etc. The use of the definite or indefinite possessive case is closely related to the syllable in Chinese.

The mean of expressing the possessive case in Chinese is presented to Azerbaijani readers in this essay. In addition, similarities and differences between the possessive case in Azerbaijani and its means of expression in Chinese are studied.

Keywords: Chinese, possessive case, definite, indefinite, particle

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [1,54 Mb] (yüklənib: 31)

Baxış: 70
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]